San­na Jääs­ke­läi­nen

Art­tu­ri Kuja-Kan­to aloit­ti vuo­den alus­sa Suo­men Yrit­tä­jien nuor­ten yrit­tä­jien ver­kos­ton joh­to­ryh­mäs­sä. Haas­tat­te­lu­het­kel­lä ta­ka­na on vas­ta yk­si joh­to­ryh­män ko­koon­tu­mi­nen, mut­ta sel­vää in­nos­tus­ta on il­mas­sa. Ver­kos­tos­sa on suun­nit­teil­la re­päi­se­viä vir­kis­tys­ta­pah­tu­mia sekä muu­ta toi­min­taa, jol­la saa­daan muun mu­as­sa nä­ky­vyyt­tä nuo­ril­le yrit­tä­jil­le ja pa­ran­ne­taan hei­dän ase­maan­sa.

– Hain it­se mu­kaan tä­hän ryh­mään. Jä­se­niä on ym­pä­ri Suo­men ja ryh­mäs­sä on hyvä pös­sis. Nuor­ten yrit­tä­jien ver­kos­toi­tu­mi­nen on tosi tär­ke­ää, saa uu­sia ys­tä­viä, mut­ta sii­tä on tie­tys­ti hyö­tyä bis­nek­sen­kin kan­nal­ta, kun tu­tus­tuu uu­siin ih­mi­siin.

Nuor­ten yrit­tä­jien ta­pah­tu­mis­sa ei pö­nö­te­tä. Vaik­ka pu­hu­taan asi­aa, sen voi teh­dä ren­non kaut­ta.

Nuo­ri jär­jes­tö­ak­tii­vi on saa­nut myön­teis­tä jul­ki­suut­ta. Art­tu­ri Kuja-Kan­to on­kin suos­tu­nut mie­lel­lään haas­tat­te­lui­hin ja esi­mer­kik­si lä­hi­ai­koi­na jul­kis­tet­ta­vaan Suo­men Yrit­tä­jien vi­de­o­jul­kai­suun, jos­sa hän ker­too, mil­lai­nen on yrit­tä­jän päi­vä.

– Tar­koi­tus on, et­tä toi­min­taan saa­tai­siin li­sää nuo­ria. Saan täl­lä ta­val­la toki nä­ky­vyyt­tä myös fir­mal­le­ni, mut­ta nuor­ten yrit­tä­jien ta­voit­ta­mi­nen on pää­a­sia. Ha­lu­an ker­toa heil­le, mi­ten hie­noa ja hyö­dyl­lis­tä ver­kos­toi­tu­mi­nen on. Yrit­tä­jä­jär­jes­tö on tar­koi­tet­tu myös nuo­ril­le.

Kuja-Kan­non yrit­tä­jyys­tie al­koi lu­ki­os­sa Nuo­ri Yrit­tä­jä -kurs­sil­la. Art­tu­ri oli jo ai­em­min har­ras­ta­nut luon­to­ku­vaus­ta, mut­ta al­koi lu­ki­os­sa ku­va­ta enem­män ja pe­rus­ti NY-yri­tyk­sen ni­mel­tä Ku­jisP­ho­to. Se va­lit­tiin Sa­ta­kun­nan par­haak­si NY-yri­tyk­sek­si vuon­na 2021.

– Tuli nä­ky­vyyt­tä ja li­sää töi­tä, sa­mal­la mo­ti­vaa­tio kas­voi. Pian olin ti­lan­tees­sa, jos­sa ar­von­li­sä­ve­ro­ra­jat pauk­kui­vat, en­kä voi­nut ol­la enää Nuo­ri Yri­tys. Lai­toin sil­loin heti osa­keyh­ti­ön pys­tyyn, hän ker­too.

Lu­kio sai jää­dä, kun ko­ko­päi­väi­nen yrit­tä­jyys kut­sui. Art­tu­ri us­koo, et­tä te­ke­mäl­lä op­pii par­hai­ten.

– Vii­mei­set kak­si vuot­ta olen op­pi­nut koko ajan li­sää. Sa­mal­la saan sii­tä ra­haa eli tämä on ol­lut mi­nul­le hyvä ja so­pi­va rat­kai­su.

Ku­jisP­ho­to on eri­kois­tu­nut vi­de­o­ku­vaa­mi­seen ja drone-ku­vaa­mi­seen. Yrit­tä­jyy­den li­säk­si Art­tu­ri on töis­sä Kiin­teis­tön­vä­li­tys Ot­sos­sa.

– Olen asun­to­myy­jä­nä töis­sä heil­lä, mut­ta teen asun­to­jen ku­vaa­mis­ta fir­ma­ni kaut­ta.

Ul­vi­lan Yrit­tä­jiin Art­tu­ri meni mu­kaan, kos­ka ver­kos­toi­tu­mi­nen kiin­nos­ti.

– Läh­din heti lii­tyt­ty­ä­ni mu­kaan ta­pah­tu­miin ja heti en­sim­mäi­ses­sä tu­tus­tuin jo tosi mo­neen ih­mi­seen, hän ker­too ja kan­nus­taa mui­ta­kin roh­ke­as­ti mu­kaan.

– En­sim­mäi­nen ker­ta on se vai­kein, kun ei vie­lä tun­ne ke­tään. Mut­ta yrit­tä­jät ovat sa­man­hen­ki­siä ja tu­tus­tu­mi­nen on­nis­tuu kyl­lä. Kun käy ta­pah­tu­mis­sa, saa jä­sen­mak­sul­le­kin enem­män vas­ti­net­ta.

Vuo­den alus­ta Art­tu­ri Kuja-Kan­to on ol­lut myös Ul­vi­lan Yrit­tä­jien hal­li­tuk­sen jä­sen, vas­tuu­a­lu­ee­naan nuo­ret yrit­tä­jät ja kou­lu­yh­teis­työ ala­kou­luun. Hän ke­huu pai­kal­li­syh­dis­tys­tä ja sen ren­toa ja ener­gis­tä tun­nel­maa. Nyt ke­vään suu­rin pon­nis­tus Ul­vi­lan Yrit­tä­jis­sä on tou­ko­kuun lo­pun suur­ta­pah­tu­ma Run­vi­la, jon­ka jär­jes­te­lyis­sä Kuja-Kan­to­kin on in­nol­la mu­ka­na.

Akseli Fonsén

Akseli Fonsén

Mis­sä syö­tiin?

Han­sa Bist­ro on ul­vi­la­lai­sen K-Su­per­mar­ket Han­san ti­lois­sa toi­mi­va ra­vin­to­la, jos­sa on tar­jol­la läm­min­tä ruo­kaa maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin kel­lo 10.30–18 sekä lau­an­tai­sin 11–16. Kaup­pi­as Ak­se­li Fonsén ker­too, et­tä Han­sa Bist­ro avat­tiin kau­pan täy­si­mit­tai­sen re­mon­tin val­mis­tu­mi­sen yh­tey­des­sä lop­pu­vuo­des­ta 2021. Kon­sep­ti it­ses­sään on har­vi­nai­nen, mut­ta Fonsén näki Ul­vi­lan lou­nas­tar­jon­nas­sa po­ten­ti­aa­lia ja sai so­vi­tet­tua re­mont­ti­suun­ni­tel­miin ai­ot­tua suu­rem­man keit­ti­ön sekä asi­a­kas­pai­kat.

– Kyl­lä kan­nat­ti. Sen li­säk­si, et­tä meil­lä käy päi­vit­täin 150–200 lou­nas­ta­jaa, meil­lä teh­ty­jen tuot­tei­den asi­oin­ti­as­te on koko K-Su­per­mar­ket-ket­jun kor­kein. Ja on ai­na mu­ka­va ol­la aal­lon­har­jal­la eri­lais­ten uu­sien kon­sep­tien tes­taa­mi­ses­sa, hän sa­noo.

Alus­sa kau­pan si­säl­lä oli 16 asi­a­kas­pai­kan ruo­kai­lu­ti­la. Asi­a­kas­paik­ko­ja on sit­tem­min li­sät­ty. Nii­tä on nyt 24 ja edel­leen on pai­net­ta saa­da li­sää.

Fonsén ker­too, et­tä lou­nas­ta­mas­sa käy vä­keä lai­das­ta lai­taan, alu­eel­la työs­ken­te­le­vis­tä yk­si­na­su­viin van­huk­siin. Noin puo­let syö­vät pai­kan pääl­lä ja puo­let ot­ta­vat an­nok­sen mu­kaan.

– Kok­kim­me Min­na suun­nit­te­lee me­nun, joka si­säl­tää ai­na kas­vis­ruo­ka­vaih­to­eh­don. Pää­a­si­as­sa mau­kas­ta ko­ti­ruo­kaa, mut­ta jos­kus saa­tam­me pi­tää myös tee­ma­päi­viä. Buf­fe­tin li­säk­si keit­ti­öl­le tu­lee ti­lauk­sia ko­kous­tar­jot­ta­vis­ta, juh­la­ruu­is­ta sekä jouk­ku­e­ruo­kai­luis­ta.

Keit­ti­ös­sä työs­ken­te­lee 3–4 hen­ki­löä päi­väs­tä riip­pu­en. Keit­ti­ös­sä val­mis­tu­vat myös kau­pan puo­lel­la myy­tä­vät pa­ton­git, sa­laa­tit, jäl­ki­ruo­at ja val­mis­ruo­ka-an­nok­set.