Maa­rit Kaut­to

– Vas­taa­not­to on ol­lut to­del­la läm­min. On­han tämä mie­le­tön mah­dol­li­suus uu­del­le yrit­tä­jäl­le. Usein juu­ri toi­mi­ti­lan hank­ki­mi­nen saat­taa ol­la suu­rin kyn­nys yri­tyk­sen aloit­ta­mi­sel­le, kos­ka vuok­ras­ta al­kaa heti juos­ta mer­kit­tä­viä ku­lu­ja, Kaar­re Se­cond Hand Oy:n tuo­re yrit­tä­jä Nii­na Kont­to to­te­aa.

Asi­an­tun­ti­ja­kes­kus BE­POP tar­jo­si Kon­tol­le kaup­pa­käy­tä­väl­lä, kes­kei­sel­lä pai­kal­la si­jait­se­van ti­lan mak­sut­ta käyt­töön kol­mek­si kuu­kau­dek­si. Yrit­tä­jä mak­saa ve­den ja säh­kön, mut­ta ei vuok­raa. Näin pää­o­maa va­pau­tuu uu­den yri­tyk­sen ke­hit­tä­mi­seen.

– Aja­tuk­se­na on, et­tä al­ka­va yrit­tä­jä voi il­man vuok­ra­huo­lia ko­keil­la, mi­ten oma lii­kei­dea läh­tee kan­ta­maan ja sen jäl­keen päät­tää jat­kaa­ko yri­tys­tään jää­den BE­PO­Piin, vai siir­tää­kö yri­tyk­sen­sä jon­ne­kin muu­al­le, kon­sep­tin ide­oi­ja, liik­keen­joh­don kon­sult­ti ja kiin­teis­tö­muo­toi­li­ja Jan­ne Rau­ha­la sel­vit­tää.

Rau­ha­lan Rock My Bu­si­ness -yri­tys te­kee tii­vis­tä yh­teis­työ­tä kiin­teis­tön omis­ta­jan, Län­si-Suo­men Osuus­pan­kin kans­sa. Yh­teis­työ läh­ti liik­keel­le kah­dek­san vuot­ta sit­ten, kun BE­PO­Pin vuok­ra-as­te oli las­ke­nut al­le 70 pro­sen­tin ja oli tar­ve miet­tiä kiin­teis­tön tu­le­vai­suut­ta.

– Ke­hi­tim­me asi­an­tun­ti­ja­kes­kus-kon­sep­tin yh­des­sä Län­si-Suo­men Osuus­pan­kin kans­sa vuo­den 2015 ai­ka­na ja lan­see­ra­sim­me sen hel­mi­kuus­sa 2016. BE­POP läh­ti sel­ke­äs­ti erot­tau­tu­maan ole­mas­sa ole­vis­ta kes­kuk­sis­ta ja kes­kit­tyi yri­tyk­siin, jot­ka toi­mi­vat bu­si­ness to bu­si­ness -pe­ri­aat­teel­la. Läh­dim­me ha­ke­maan vuok­ra­lai­sia, jot­ka tu­ke­vat asi­an­tun­ti­ja­kes­kuk­sen mui­ta yri­tyk­siä, ja sa­mal­la ke­hit­tä­mään si­säis­tä yh­teis­työ­tä.

– Suun­nan­muu­tok­sen myö­tä BE­PO­Pin vuok­ra-as­te läh­ti nou­suun ja oli jo jou­lu­kuus­sa 2017 sata pro­sent­tia. Tä­män jäl­keen vuok­ra-as­te ei ole mis­sään vai­hees­sa las­ke­nut al­le 95 pro­sen­tin. Kiin­teis­tön me­nes­tys pe­rus­tuu jat­ku­vaan stra­te­gi­a­työ­hön, toi­min­ta­ym­pä­ris­tön muu­tos­ten en­na­koi­mi­seen sekä vuok­ra­lais­suh­tei­den yl­lä­pi­tä­mi­seen ja ke­hit­tä­mi­seen. Tär­keim­pä­nä me­nes­tys­te­ki­jä­nä on Län­si-Suo­men Osuus­pan­kin kyky va­li­ta kump­pa­neik­seen ide­o­lo­gi­aan­sa tu­ke­via yri­tyk­siä sekä halu pi­tää BE­POP paik­ka­na, jos­sa yri­tys­ten on mah­dol­li­suus ke­hit­tyä ja kas­vaa, Jan­ne Rau­ha­la sum­maa.

Niina Kontto, Johanna Satuli ja Janne Rauhala ovat kaikki tyytyväisiä siihen, miten kokeilu on sujunut.

Niina Kontto, Johanna Satuli ja Janne Rauhala ovat kaikki tyytyväisiä siihen, miten kokeilu on sujunut.

Maarit Kautto

Kaar­re Se­cond Hand on toi­mi­nut BE­PO­Pis­sa maa­lis­kuun alus­ta al­ka­en, jo­ten kol­men kuu­kau­den ko­kei­lu­jak­so on päät­ty­mäs­sä. Nii­na Kon­tol­le on kir­kas­tu­nut se, et­tä yrit­tä­mi­nen on hä­nen jut­tun­sa, ja et­tä yri­tys­toi­min­ta jat­kuu.

– Muu­tan kui­ten­kin BE­PO­Pis­ta muu­al­le, sil­lä tar­vit­sen isom­man toi­mi­ti­lan, ei­kä tääl­lä ole sel­lais­ta va­paa­na juu­ri nyt. Olen kui­ten­kin erit­täin kii­tol­li­nen tääl­tä saa­mas­ta­ni mah­dol­li­suu­des­ta. Mi­nut on otet­tu avo­sy­lin vas­taan ja olen ai­na voi­nut ky­syä neu­voa kol­mel­ta J:ltä, Nii­na nau­raa.

Kol­me J:tä ovat Jan­ne Rau­ha­la sekä Län­si-Suo­men Osuus­pan­kis­sa työs­ken­te­le­vät Jo­han­na Sa­tu­li ja Jo­han­na Pi­no­la. Sa­tu­lin vas­tuul­la ovat BE­PO­Pin mark­ki­noin­ti sekä vies­tin­tä ja Pi­no­lan vuok­raus- sekä kiin­teis­tö­a­si­at. Yh­des­sä tämä kol­mik­ko luot­saa ja ke­hit­tää asi­an­tun­ti­ja­kes­kus­ta.

– Olem­me yh­tey­des­sä lä­hes päi­vit­täin ja ker­ran vii­kos­sa ko­koon­num­me pa­la­ve­riin, jos­sa käym­me läpi BE­PO­Pin asi­oi­ta. Kuun­te­lem­me yrit­tä­jiä her­käl­lä kor­val­la ja pys­tym­me tar­vit­ta­es­sa no­pe­as­ti re­a­goi­maan eri­lai­siin toi­vei­siin ja tar­pei­siin.

– BE­PO­Pin yrit­tä­jät ovat kuin yh­tä per­het­tä ja pi­däm­me huol­ta toi­sis­tam­me. Meil­lä on­kin al­ka­nut koko asi­an­tun­ti­ja­kes­kuk­sen hy­vin­voin­ti­vuo­si ti­lois­sam­me toi­mi­vien Lii­kU:n, Lää­kä­ri­kes­kus Kar­hu­lin­nan ja Ora­lin joh­dol­la, Jan­ne Rau­ha­la ker­too.

Jo­han­na Sa­tu­li to­te­aa, et­tä al­ka­van yri­tyk­sen tu­ke­mi­nen on ol­lut uraa­uur­ta­va ja pal­kit­se­va han­ke.

– Tämä on an­ta­nut pal­jon ja saa­nut hy­väl­le mie­lel­le ja hy­myn huu­lil­le mo­nes­ti. Vas­taa­van­lais­ta toi­min­taa toi­voi­si syn­ty­vän laa­jem­min­kin. Kaar­re Se­cond Hand on ol­lut op­pi­kir­ja­e­si­merk­ki sii­tä, mi­ten al­ka­va yrit­tä­jä saa sii­pen­sä kan­ta­maan tur­val­li­ses­sa toi­min­ta­ym­pä­ris­tös­sä.

– Kan­nat­taa ot­taa mei­hin roh­ke­as­ti yh­teyt­tä. Jos Nii­nan yri­tyk­sel­tä va­paak­si jää­vään ti­laan ei py­sy­vää vuok­ra­lais­ta heti löy­dy, niin il­man muu­ta jat­kam­me tätä han­ket­ta. Ei­hän tämä ole ke­nel­tä­kään pois, vaan päin­vas­toin, kaik­ki voit­ta­vat, Jo­han­na Sa­tu­li ki­teyt­tää.