Ari An­te­roi­nen

Suo­men Sai­raa­la­tuk­ku Oy on toi­mi­nut Rau­mal­la vuo­des­ta 2001, jol­loin yri­tyk­sen pe­rus­ta­ja, jo edes­men­nyt po­ri­lai­nen Kari Kaar­to, myi 1979 aloit­ta­neen yri­tyk­sen­sä naa­pu­ri­kau­pun­kiin.

– Kaar­to työs­ken­te­li ai­ka­naan myyn­tie­dus­ta­ja­na teks­tii­liy­ri­tyk­ses­sä. Hän kek­si, et­tä täl­lai­sel­le yri­tyk­sel­le oli­si si­jan­sa, toi­mi­tus­joh­ta­ja Päi­vi Vä­li­lä ker­too.

Kaar­to teki kau­pat Lai-Mu yh­ti­öi­den kans­sa. Vin­kin myyn­ti­koh­tees­ta an­toi yri­tys­vä­li­tys sa­maan yri­tys­ryp­pää­seen kuu­lu­van Vor­mu Oy:n pe­rus­teel­la, joka val­mis­taa Rau­mal­la Uni­quu-vuo­de­vaat­tei­ta. Yri­tys­vä­li­tys ja myy­jä nä­ki­vät täs­sä sy­ner­gi­ae­tu­ja val­mis­taa ma­joi­tus­puo­len tuot­tei­den li­säk­si esi­mer­kik­si lai­tos­pat­jo­ja sai­raan­hoi­don puo­lel­le.

– Kau­pat teh­tiin ja po­ri­lai­set tu­li­vat meil­le Niit­taa­jan­tiel­le töi­hin.

Va­pus­ta 2017 al­ka­en Suo­men Sai­raa­la­tu­kun ti­lat ovat ol­leet Una­jan­tien alus­sa val­ta­tie 8 ku­pees­sa. Si­jain­ti on hyvä ja nä­ky­vä.

– Or­ga­ni­saa­ti­om­me on pie­ni, kah­dek­san hen­ki­löä, jois­ta kak­si pyö­rit­tää ki­vi­jal­ka­kaup­paa Van­has­sa Rau­mas­sa Ku­nin­kaan­ka­dul­la, Vä­li­lä avaa.

Toimitusjohtaja Päivi Välilä kertoo, että Suomen Sairaalatukun varastosta löytyy jos jonkinlaisia patjoja. Kuva: Ari Anteroinen

Toimitusjohtaja Päivi Välilä kertoo, että Suomen Sairaalatukun varastosta löytyy jos jonkinlaisia patjoja. Kuva: Ari Anteroinen

Hil­jai­sem­man vii­me vuo­den jäl­keen Vä­li­lä odot­taa täs­tä vuo­des­ta taas pa­rem­paa. Vuo­sit­tai­nen lii­ke­vaih­to on yleen­sä liik­ku­nut 1,8–2,0 mil­joo­nan vä­lil­lä.

– Vii­me vuon­na sii­tä jää­tiin jäl­keen. Hy­vin­voin­ti­a­lu­een mo­net asi­at ovat vai­kut­ta­neet tän­ne­kin. Sa­moin yk­si­tyis­puo­lel­la nä­ky­vät vaik­ka säh­kön hin­nat, kor­ko­nou­sut ja muut, jo­ten ih­mi­set ei­vät han­ki niin her­käs­ti uu­sia tuot­tei­ta, vaik­ka tar­vet­ta oli­si­kin, Vä­li­lä nä­kee.

– Pit­käl­ti ol­laan men­ty van­hoil­la tuot­teil­la ja han­kin­to­ja siir­ret­ty eteen­päin.

Suo­men Sai­raa­la­tuk­ku myy hen­ki­lö­kun­ta­vaat­tei­ta, vuo­de­vaat­tei­ta, po­ti­las­vaat­tei­ta ja ker­ta­käyt­töi­siä hoi­to­tar­vik­kei­ta sekä mui­ta­kin hoi­to­a­lan tar­vik­kei­ta, mut­ta ei kui­ten­kaan mi­tään lait­tei­ta.

– Koko Suo­mi on mei­dän alue. Myyn­tie­dus­ta­ja kier­tää ym­pä­ri maa­ta taas ah­ke­raan ko­ro­na­ra­joi­tus­ten jäl­keen. Suu­rim­man asi­a­kas­ryh­män muo­dos­ta­vat pal­ve­lu­ta­lot, pe­su­lat sekä ter­veys­kes­kuk­set ja sai­raa­lat. Yk­si­tyis­myyn­tiä unoh­ta­mat­ta, to­te­aa Vä­li­lä.

– Va­ras­tos­ta pi­täi­si löy­tyä kaik­kea, mitä meil­lä myyn­nis­sä on. Py­ri­tään sii­hen, et­tä ti­lat­tu tuo­te pys­ty­tään toi­mit­ta­maan heti seu­raa­va­na päi­vä­nä. Meil­lä Pos­ti on ol­lut yh­teis­työ­kump­pa­ni mon­ta vuot­ta, Vä­li­lä jat­kaa.

Tie­tyt tuot­teet ovat vain ki­vi­jal­ka­kau­pas­sa, ku­ten eri­lai­set tuet.

– Ne on suun­nat­tu enem­män vä­hit­täis­myyn­ti­puo­lel­le kau­pan ja net­ti­kau­pan kaut­ta.

Katriina Lujala asettaa Saaren Taika -tuotteita hyllyyn Suomen Sairaalatukun SST-kaupassa Vanhassa Raumassa. Kuva: Ari Anteroinen

Katriina Lujala asettaa Saaren Taika -tuotteita hyllyyn Suomen Sairaalatukun SST-kaupassa Vanhassa Raumassa. Kuva: Ari Anteroinen

Kaup­pa käy par­hai­ten pit­kin ran­nik­koa ylös­päin poh­joi­seen. Hei­koin alue myyn­nil­li­ses­ti on eh­kä Kes­ki-Suo­men alue.

– Uu­den­maan alu­eel­la on tie­ten­kin pal­jon vä­es­töä, jo­ten lii­ke­vaih­dol­li­ses­ti se on mer­kit­tä­vä, Vä­li­lä li­sää.

En­tä ul­ko­maat?

– Vi­roon me­nee jon­kun ver­ran tuot­tei­ta. Ruot­siin­kin on toi­mi­tet­tu jos­kus, mut­ta tosi har­voin. Myy­dään kyl­lä, jos joku ha­lu­aa os­taa, Vä­li­lä to­te­aa.

Alal­la esiin­tyy kil­pai­lua, jo­ten Rau­man Kor­te­las­sa ei pa­ra­ne le­päil­lä laa­ke­reil­la.

– Kil­pai­lua on pal­jon. Iso­ja kil­pai­li­joi­ta ovat jul­ki­sel­la puo­lel­la esi­mer­kik­si One­Med ja Ber­ner. Sit­ten on sel­lai­sia asi­ak­kai­ta, joil­la on omat han­kin­ta­ka­na­vat ket­jun­sa si­säl­lä. Ko­ro­na-ai­kaan kil­pai­lu oli hul­lua, kun ter­vey­den­huol­lon tuot­tei­ta alet­tiin myy­dä vä­hän jo­kai­sel­la toi­mi­a­lal­la, ti­lan­ne kui­ten­kin al­kaa jo nor­ma­li­soi­tua.

Toimitusjohtaja Päivi Välilä kertoo, että tyynyt, patjat, peitot ja muut laitoskäyttöön sopivat liinavaatteet ovat Suomen Sairaalatukun ominta sortimenttia siinä kuin henkilökunta-asusteet ja kertakäyttöiset hoitotarvikkeet. Kuva: Ari Anteroinen

Toimitusjohtaja Päivi Välilä kertoo, että tyynyt, patjat, peitot ja muut laitoskäyttöön sopivat liinavaatteet ovat Suomen Sairaalatukun ominta sortimenttia siinä kuin henkilökunta-asusteet ja kertakäyttöiset hoitotarvikkeet. Kuva: Ari Anteroinen

Suo­men Sai­raa­la­tuk­ku pi­tää it­se­ään nä­ky­vil­lä eri­lai­sil­la mes­suil­la ja so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa.

– Ko­vas­ti saa töi­tä teh­dä, Vä­li­lä sa­noo.

– Vah­vuu­tem­me on no­pea toi­mi­tu­sai­ka sekä ys­tä­väl­li­nen ja asi­an­tun­te­va asi­a­kas­pal­ve­lua, sekä tie­ten­kin laa­duk­kaat tuot­teet. Meil­lä on ol­lut ilo saa­da hyvä ja osaa­va hen­ki­lö­kun­ta.

Isoil­la ikä­pol­vil­la tar­pei­ta riit­tää jat­kos­sa­kin, jo­ten sen suh­teen tu­le­vai­suus näyt­tää hy­väl­tä.

– On toi­nen asia, pal­jon­ko kil­pai­lu li­sään­tyy. Tuo­te­va­li­koi­maa pi­tää ke­hit­tää jat­kos­sa­kin ja pi­tää tun­to­sar­vet ko­hol­la, Vä­li­lä muis­tut­taa.

– Verk­ko­kaup­pa ke­hit­tyy koko ajan ja sii­hen on pa­nos­tet­tu ko­vas­ti. Se on ol­lut vii­mei­set nel­jä vuot­ta hy­väs­sä nou­sus­sa.

Vä­li­lä on yrit­tä­jä­pa­ris­kun­nan jäl­ke­läi­nen, jo­ten oli­ko mi­tään muu­ta ura­vaih­to­eh­toa edes mie­les­sä?

– Ajat­te­lin nuo­rem­pa­na, kun isä ja äi­ti oli­vat niin kiin­ni yri­tys­toi­min­nas­sa, et­tä ei mi­nus­ta kyl­lä kos­kaan tule yrit­tä­jää. Nuo­rem­pa­na haa­vei­lin las­ten­tar­ha­no­pet­ta­jan, sai­raan­hoi­ta­jan tai jopa lää­kä­rin töis­tä. Aut­ta­mi­nen ja pal­ve­le­mi­nen on ol­lut ai­na mie­les­sä. Jo­ten­kin vain kas­voin tä­hän yrit­tä­jyy­teen. En pidä sitä pa­ha­na. Ko­toa evääk­si tuli esi­merk­ki, et­tei kau­he­an hel­pos­ti an­ne­ta pe­rik­si ja sil­lä esi­mer­kil­lä täs­sä men­nään.