Min­ja Vii­ta­nen / STT

Lä­hes kol­man­nes pie­nis­tä ja kes­ki­suu­ris­ta yri­tyk­sis­tä us­koo vih­re­än siir­ty­män li­sää­vän nii­den kas­vu­mah­dol­li­suuk­sia, sel­vi­ää Elin­kei­no­e­lä­män kes­kus­lii­ton (EK) yri­tys­ky­se­lys­tä.

31 pro­sent­tia ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta yri­tyk­sis­tä ar­vi­oi, et­tä esi­mer­kik­si in­ves­toin­nit puh­taa­seen ener­gi­a­tuo­tan­toon, kier­to­ta­lou­den ete­ne­mi­nen tai muut vih­re­än siir­ty­män vai­ku­tuk­set li­sää­vät nii­den kas­vu­mah­dol­li­suuk­sia. Kas­vu­mah­dol­li­suuk­siin us­ko­taan ky­se­lyn mu­kaan eri­tyi­ses­ti te­ol­li­suu­de­na­lal­la. Lä­hes puo­let te­ol­li­suu­sy­ri­tyk­sis­tä ar­vi­oi vih­re­än siir­ty­män li­sää­vän kas­vua.

12 pro­sent­tia yri­tyk­sis­tä ar­vi­oi vih­reä siir­ty­män vä­hen­tä­vän nii­den kas­vu­mah­dol­li­suuk­sia. Yli 40 pro­sent­tia vas­tan­neis­ta yri­tyk­sis­tä taas kat­soo, et­tei vih­reä siir­ty­mä vai­ku­ta nii­den kas­vuun.

Vas­tuul­li­suu­den ko­ros­tu­mi­sen vai­ku­tuk­set kas­vu­mah­dol­li­suuk­siin ja­koi­vat vas­tan­nei­ta yri­tyk­siä. 40 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta ar­vi­oi vas­tuul­li­suu­den ko­ros­tu­mi­sen li­sää­vän kas­vu­mah­dol­li­suuk­si­aan mut­ta yh­tä moni ar­vi­oi, et­tei sil­lä ole vai­ku­tus­ta kas­vu­mah­dol­li­suuk­siin.

Ky­se­lyn mu­kaan vih­re­än siir­ty­män kas­vu­mah­dol­li­suuk­sia tun­nis­te­taan sitä to­den­nä­köi­sem­min, mitä suu­rem­mas­ta yri­tyk­ses­tä on kyse. Yli puo­let yli 50 hen­ki­lön yri­tyk­sis­tä us­koi vih­re­än siir­ty­män kas­vu­mah­dol­li­suuk­siin.

Alu­eel­li­set erot oli­vat kui­ten­kin ky­se­lyn mu­kaan yl­lät­tä­vän pie­niä. Uu­siu­tu­vaan ener­gi­aan liit­ty­vät in­ves­toin­ti­hank­keet pai­not­tu­vat usein Län­si-Suo­meen, mut­ta Itä-Suo­mes­sa us­kot­tiin lä­hes yh­tä vah­vas­ti vih­re­än siir­ty­män kas­vu­mah­dol­li­suuk­siin.

Yri­tys­ky­se­lyn ai­neis­to ke­rät­tiin ke­sä­kuus­sa, ja sii­hen osal­lis­tui 977 työ­nan­ta­ja­y­ri­tys­tä.