Tui­ja Saa­ri­nen

Jot­ta kaup­po­jen hyl­lyil­lä riit­tää ta­va­raa ja ra­vin­to­loi­den keit­ti­ös­sä raa­ka-ai­nei­ta, on pyö­rien pyö­rit­tä­vä taus­tal­la. Sä­ky­lä­läis­läh­töi­nen LTP Group on yk­si isoim­mis­ta elin­tar­vi­ke­lo­gis­tii­kan toi­mi­jois­ta Suo­mes­sa. Yri­tys pal­ve­lee koko elin­tar­vi­ke­te­ol­li­suut­ta.

Kaik­ki sai al­kun­sa vuon­na 2003 Sä­ky­läs­sä pe­rus­te­tus­ta Län­nen Te­ol­li­suus­pal­ve­lu Oy:stä, jon­ka eri­koi­sa­laa ovat elin­tar­vi­ke­te­ol­li­suu­den sekä kau­pan muo­vi­laa­ti­koi­den pe­su­pal­ve­lut. Tänä päi­vä­nä pe­su­loi­ta on Sä­ky­län li­säk­si Van­taal­la, Tuu­su­las­sa ja Lai­ti­las­sa. Vuo­si­ta­sol­la laa­ti­koi­ta pes­tään noin 30 mil­joo­naa kap­pa­let­ta.

Laa­jen­ta­mi­nen va­ras­toin­ti-, ke­räys- ja kul­je­tus­puo­lel­le ta­pah­tui vuon­na 2011, jol­loin pe­rus­tet­tiin LTP Lo­gis­tics.

– Tuu­su­lan pe­su­lan os­ton yh­tey­des­sä tör­mä­sim­me ke­räi­ly­toi­min­taan, jota siel­lä oli jos­sain mää­rin har­joi­tet­tu. Siel­lä toi­min­ta lop­pui ja läh­dim­me te­ke­mään puh­taal­ta pöy­däl­tä omaa jut­tu­am­me. Meil­le oli etua sii­tä, et­tä tun­sim­me asi­ak­kaat pe­su­pal­ve­lun kaut­ta, to­te­aa toi­mi­tus­joh­ta­ja Mat­ti Tuo­mi­nen.

LTP Logistics on tehnyt viime aikoina merkittäviä investointeja keräilypuolella. "Nyt on hyvä aika pistää paikkoja kuntoon" toteaa LTP Groupin toimitusjohtaja Matti Tuominen. Kuva: Tuija Saarinen

LTP Logistics on tehnyt viime aikoina merkittäviä investointeja keräilypuolella. "Nyt on hyvä aika pistää paikkoja kuntoon" toteaa LTP Groupin toimitusjohtaja Matti Tuominen. Kuva: Tuija Saarinen

LTP Grou­piin kuu­luu ny­ky­ään myös LTP Car­go. Yri­tys­ten yh­teen­las­ket­tu lii­ke­vaih­to oli vii­me vuon­na noin 75 mil­joo­naa eu­roa. Omia työn­te­ki­jöi­tä on noin 250 ja toi­set 250 hen­ki­lös­tö­vuok­rauk­sen kaut­ta. Suo­men teil­lä ajaa sa­ta­kun­ta yri­tyk­sen vä­reis­sä ole­vaa au­toa, jois­ta 60 on omaa ja lo­put so­pi­mus­kump­pa­nei­den au­to­ja.

Van­taal­la pää­paik­kaan­sa pi­tä­vä LTP Lo­gis­tics on läm­pö­ti­la­sää­del­ty­jen elin­tar­vik­kei­den lo­gis­tiik­kaan kes­kit­ty­vä yri­tys, jon­ka asi­a­kas­kun­ta koos­tuu pää­sään­töi­ses­ti kes­ki­suu­ris­ta elin­tar­vi­ke­te­ol­li­suu­den toi­mi­jois­ta. Läm­pö­ti­la­sää­del­lyt elin­tar­vik­keet tar­koit­ta­vat täs­sä yh­tey­des­sä elin­tar­vik­kei­ta, jot­ka vaa­ti­vat +3––18 as­teen kul­je­tus­läm­pö­ti­laa.

LTP Group voi hy­väl­lä syyl­lä sa­noa muo­van­neen­sa elin­tar­vi­ke­a­lan lo­gis­tii­kan uu­teen asen­toon. Se on teh­ty yh­dis­tä­mäl­lä mo­net pie­net ta­va­ra­vir­rat yh­dek­si isok­si.

– Ky­sees­sä on poik­keuk­sel­li­nen rat­kai­su elin­tar­vik­kei­den ke­räi­lys­sä ja yh­dis­te­lys­sä. Sen si­jaan, et­tä jo­kai­sen eri tuot­ta­jan elin­tar­vik­keet kul­ki­si­vat omaa reit­ti­ään kaup­poi­hin ja ra­vin­to­loi­hin, LTP Group ke­räi­lee tuot­tei­ta asi­a­kas­koh­tai­ses­ti ja yh­dis­te­lee mo­nen tuot­ta­jan pie­nem­mät ta­va­ra­vir­rat yh­tei­siin laa­ti­koi­hin ja sa­moi­hin kuor­miin kaup­po­jen ja ra­vin­to­loi­den toi­vei­den mu­kaan.

Tä­män yh­teis­lo­gis­tii­kan an­si­os­ta kus­tan­nuk­set ja­kau­tu­vat kaik­kien toi­mi­joi­den kes­ken ja tie­tys­ti myös pääs­töt pie­nen­ty­vät, kun sama mää­rä ta­va­roi­ta kul­je­te­taan ai­em­paa te­hok­kaam­min pa­kat­tu­na pie­nem­mäl­lä au­to- ja ki­lo­met­ri­mää­räl­lä.

– LTP Lo­gis­tic­sin te­ke­mi­nen on sel­lais­ta, mitä ei muu­al­la Suo­mes­sa teh­dä sa­man­lai­ses­sa mit­ta­kaa­vas­sa.

Muun muassa tavaravirtoja ja aikatauluja ohjataan LTP Logisticsin toiminnanohjausjärjestelmän kautta. Kuva: Tuija Saarinen

Muun muassa tavaravirtoja ja aikatauluja ohjataan LTP Logisticsin toiminnanohjausjärjestelmän kautta. Kuva: Tuija Saarinen

LTP Lo­gis­tic­sil­la on asi­ak­kaa­na noin 70 eri toi­mi­jaa ym­pä­ri Suo­mea, ja ar­tik­ke­lei­ta on noin 2 000. Kul­je­tus­puo­lel­la asi­ak­kai­ta on ne­li­sen­sa­taa. Ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­ses­ti toi­mi­van va­ras­ton kaut­ta vir­taa ruo­ka­tuot­tei­ta kes­ki­mää­rin mil­joo­na ki­loa vii­kos­sa.

Vuo­den kii­rei­sim­piä se­son­ke­ja ovat jou­lu, pää­si­äi­nen ja ju­han­nus. Se­son­kiin val­mis­tau­tu­mi­nen aloi­te­taan ai­na vä­hin­tään kuu­kaut­ta ai­kai­sem­min. Asi­ak­kail­le se­son­ki­vaih­te­lui­den hal­lin­nan ul­kois­ta­mi­nen on mie­le­käs rat­kai­su.

– Asi­ak­kaan tar­vit­see vain toi­mit­taa ta­va­ra meil­le tiet­tyyn kel­lo­nai­kaan men­nes­sä ja me hoi­dam­me sen eteen­päin. Meil­lä on esi­mer­kik­si ai­na va­ras­to­ti­laa yli tar­peen ja pys­tym­me ti­lan­teen mu­kaan li­sää­mään kul­je­tus­ka­pa­si­teet­tia.

LTP Lo­gis­tics on teh­nyt vii­me ai­koi­na mer­kit­tä­viä au­to­maa­ti­oin­ves­toin­te­ja kun ke­räi­ly­puo­lel­la on te­hos­tet­tu laa­ti­koi­den pi­non­taa ja la­vaus­ta sekä yh­dis­te­lyä.

– Nyt on hyvä ai­ka pis­tää paik­ko­ja kun­toon. Kun ta­lous läh­tee taas ko­vaan nou­suun, pys­tym­me vas­taa­maan sii­hen.

Vaik­ka elin­tar­vi­ke­mark­ki­nat ovat hei­ken­ty­neet, yk­si asia on var­ma.

– Ih­mi­set syö­vät joka päi­vä. Meil­le ei ole mer­ki­tys­tä sil­lä, mitä laa­ti­koi­hin pa­ka­taan, sil­lä ki­lo­mää­rät ja ti­la­vuus rat­kai­se­vat. Tämä on si­kä­li var­sin ta­sai­nen ala, to­te­aa Tuo­mi­nen.