STT–AFP

Yh­dys­val­tain kes­kus­pank­ki Fed päät­ti kes­ki­viik­ko­na nos­taa oh­jaus­kor­ko­aan 0,75 pro­sent­tiyk­si­köl­lä, mikä vas­taa en­nak­ko-odo­tuk­sia. Ky­sees­sä on jo nel­jäs pe­rät­täi­nen 0,75 pro­sent­tiyk­si­kön ko­ron­nos­to ja kaik­ki­aan kuu­des ko­ron­nos­to tänä vuon­na.

Fe­din mu­kaan kor­ke­a­na lauk­kaa­van inf­laa­ti­on hil­lit­se­mi­sek­si tar­vi­taan vie­lä li­sää ko­ron­nos­to­ja. Kes­kus­pank­ki kui­ten­kin sig­na­loi, et­tä nos­to­jen tah­ti ei vält­tä­mät­tä jat­ku näin ri­vak­ka­na. Fed sa­noi lau­sun­nos­saan, et­tä päät­tä­es­sään tu­le­vis­ta nos­tois­ta se ot­taa huo­mi­oon, mil­lai­sia vai­ku­tuk­sia tiuk­ke­ne­val­la ra­ha­po­li­tii­kal­la on ol­lut ta­lou­teen.

Kor­ko­haa­ruk­ka on tuo­reim­man nos­ton myö­tä 3,75–4,0 pro­sent­tia, kor­kein sit­ten tam­mi­kuun 2008.

Fe­din joh­ta­ja Je­ro­me Po­well sa­noi tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa kes­ki­viik­ko­na, et­tä ko­ron­nos­tois­ta luo­pu­mi­ses­ta on vie­lä hy­vin en­ne­nai­kais­ta pu­hua.

–  Vie ai­kaa, et­tä tiu­kem­man ra­ha­po­li­tii­kan täy­det vai­ku­tuk­set nä­ky­vät, eten­kin inf­laa­ti­os­sa, Po­well sa­noi.

Hän va­roit­ti, et­tä inf­laa­ti­on suit­si­mi­nen väis­tä­mät­tä joh­taa Yh­dys­val­tain ta­lous­kas­vun hi­das­tu­mi­seen.

Mark­ki­noil­la oli odo­tet­tu kuu­mei­ses­ti tie­toa sii­tä, joko Fed on hel­lit­tä­mäs­sä ag­g­res­sii­vi­ses­ta kor­ko­po­li­tii­kas­taan. Osa­ke­kurs­sit ovat vii­me ai­koi­na läh­te­neet nou­suun, kos­ka Fe­din on us­kot­tu pi­ak­koin ai­na­kin hi­das­ta­van nos­to­tah­tia, jot­ta se voi tark­kail­la ko­ron­nos­to­jen vai­ku­tus­ta hin­toi­hin.

Tois­tai­sek­si ko­ron­nos­tot ei­vät ole saa­neet hin­to­jen nou­sua tait­tu­maan, vaik­ka asun­to­mark­ki­noil­la tah­ti on hi­das­tu­nut huo­mat­ta­vas­ti lai­na­ra­han kal­lis­tut­tua.

Inf­laa­tio on Yh­dys­val­lois­sa kor­keim­mal­la ta­sol­laan sit­ten 1980-lu­vun alun, ja sii­tä on tul­lut myös yk­si en­si vii­kon kong­res­si­vaa­lien kes­kei­sis­tä tee­mois­ta. Pre­si­dent­ti Joe Bi­de­nin de­mok­raat­ti­puo­lue saat­taa me­net­tää enem­mis­tön kong­res­sis­sa sekä edus­ta­jain­huo­nees­sa et­tä se­naa­tis­sa. Osa de­mok­raat­ti­po­lii­ti­kois­ta on kri­ti­soi­nut Fe­din tiuk­kaa kor­ko­lin­jaa, jon­ka he pel­kää­vät is­ke­vän työl­li­syy­teen.

Myös Yh­dys­val­tain ul­ko­puo­lel­la jot­kut po­lii­ti­kot ovat kri­ti­soi­neet kes­kus­pank­kien aja­van ta­lou­den taan­tu­maan ko­ron­nos­toil­laan.

Po­lii­tik­ko­jen pai­nees­ta huo­li­mat­ta Fe­din joh­ta­ja Po­well on teh­nyt sel­väk­si, et­tä inf­laa­ti­on saa­mi­nen ku­riin on kes­kus­pan­kin yk­kösp­ri­o­ri­teet­ti. Fe­din si­säl­lä on me­di­a­tie­to­jen mu­kaan al­ka­nut nous­ta esiin huol­ta ra­ha­po­li­tii­kan yli­ki­ris­tä­mi­sen mah­dol­li­suu­des­ta.

OP ar­vi­oi ai­em­min kes­ki­viik­ko­na en­nak­ko­kom­men­teis­saan, et­tä Fed jat­kai­si mar­ras­kuun 0,75 pro­sent­tiyk­si­kön ki­ris­tä­mi­sen jäl­keen jou­lu­kuus­sa 0,5 pro­sent­tiyk­si­kön nos­tol­la ja hel­mi­kuus­sa vie­lä 0,25 pro­sent­tiyk­si­kön nos­tol­la, jol­loin oh­jaus­kor­ko aset­tui­si 4,5–4,75 pro­sen­tin la­ki­ta­sol­le.