Hal­li­tus on oi­keus­mi­nis­te­ri ja Suo­men ruot­sa­lai­sen kan­san­puo­lu­een pu­heen­joh­ta­ja An­na-Maja Hen­riks­so­nin joh­dol­la ryh­ty­nyt laa­joi­hin toi­men­pi­tei­siin yli­vel­kaan­tu­mi­sen eh­käi­se­mi­sek­si ja tor­ju­mi­sek­si. Tä­nään hal­li­tus esit­tää li­sää la­ki­muu­tok­sia suo­ma­lais­ten ta­lou­den pa­ran­ta­mi­sek­si: ku­lu­tus­luot­to­jen sään­te­lyä ki­ris­te­tään ja ulo­sot­to­ve­lal­lis­ten suo­ja­o­suut­ta ko­ro­te­taan vä­li­ai­kai­ses­ti os­to­voi­man vah­vis­ta­mi­sek­si.

– Alen­nam­me nyt ku­lu­tus­luot­to­jen kor­ko­kat­toa 20 pro­sen­tis­ta 15 pro­sent­tiin, kui­ten­kin niin, et­tä sii­hen li­sä­tään vii­te­kor­ko. Ko­ko­nais­kor­ko ei kui­ten­kaan voi nous­ta yli 20 pro­sen­tin, vaik­ka vii­te­kor­ko nou­si­si mer­kit­tä­väs­ti, sa­noo oi­keus­mi­nis­te­ri An­na-Maja Hen­riks­son.

– Tiu­ken­ta­mal­la ku­lu­tus­luot­to­jen sään­te­lyä py­ri­tään eh­käi­se­mään ku­lut­ta­jien yli­vel­kaan­tu­mis­ta. Ma­ta­lam­pi kor­ko­kat­to vä­hen­tää ris­kiä sii­tä, et­tä ku­lut­ta­jil­le ai­heu­tuu kor­ko­ku­lu­ja joi­ta he ei­vät pys­ty kä­sit­te­le­mään. Li­säk­si näi­den luot­to­jen mark­ki­noin­tia sään­nel­lään tar­kem­min ku­lut­ta­jien suo­je­le­mi­sek­si, sa­noo Hen­riks­son.

Suo­ja­o­suut­ta, jon­ka ulo­sot­to­ve­lal­li­sen saa pi­tää it­sel­lään, ko­ro­te­taan ta­kuu­e­läk­keen ta­sol­le vuon­na 2023 vuo­den mit­tai­se­na ko­kei­lu­na.

–  Suo­ja­tun mää­rän ti­la­päi­nen ko­rot­ta­mi­nen ta­kuu­e­läk­keen ta­sol­le mer­kit­see sitä, et­tä ulos­mit­tauk­seen me­ne­vä osuus ve­lal­li­sen tu­lois­ta pie­ne­nee. Ky­sees­sä on vä­li­ai­kai­nen toi­men­pi­de, joka an­taa li­sää ra­haa kä­teen niil­le, joil­la on nyt ulo­sot­to­vel­ko­ja. Tämä hel­pot­taa hei­dän sel­viy­ty­mis­tään, kun ar­jen kus­tan­nuk­set ovat kas­va­neet, Hen­riks­son sa­noo.

Hen­riks­son on tyy­ty­väi­nen sii­hen, et­tä täl­lä hal­li­tus­kau­del­la on edis­tyt­ty yli­vel­kaan­tu­mi­sen ja sii­hen liit­ty­vien on­gel­mien tor­jun­nas­sa. Hal­li­tus on jo ai­kai­sem­min muun mu­as­sa ly­hen­tä­nyt mak­su­häi­ri­ö­mer­kin­tö­jen säi­ly­ty­sai­kaa, päät­tä­nyt ot­taa käyt­töön po­si­tii­vi­sen luot­to­re­kis­te­rin ja hel­pot­ta­nut vel­ka­jär­jes­te­lyn saa­ta­vuut­ta.

–  Jo­kai­nen meis­tä on tie­tys­ti vas­tuus­sa omas­ta ta­lou­des­taan, mut­ta elä­mä ei ai­na suju niin kuin olem­me toi­vo­neet: yh­täk­kiä voi jou­tua työt­tö­mäk­si tai ta­lous voi hei­ken­tyä esi­mer­kik­si sai­rau­den tai lä­hei­sen kuo­le­man vuok­si. Olem­me teh­neet ko­vas­ti töi­tä hal­li­tuk­sen yli­vel­kaan­tu­mi­sen vas­tai­sen pa­ke­tin eteen, ja te­ke­mäm­me pää­tök­set pa­ran­ta­vat mo­nen suo­ma­lai­sen ta­lou­del­lis­ta ti­lan­net­ta, Hen­riks­son sa­noo.

Mak­su­häi­ri­ö­mer­kin­töi­den säi­ly­ty­sai­kaa ly­hen­tä­vä lain­muu­tos tu­lee voi­maan jou­lu­kuus­sa.