Em­mi Til­vis / STT

Yh­den­mu­kais­te­tun ku­lut­ta­ja­hin­tain­dek­sin mu­kaan las­ket­tu inf­laa­tio hi­das­tui syys­kuus­sa 3,0 pro­sent­tiin, il­me­nee Ti­las­to­kes­kuk­sen en­nak­ko­tie­dois­ta. Elo­kuun lu­ke­ma oli 3,1 pro­sent­tia.

Eni­ten hin­nat nou­si­vat kult­tuu­rin ja va­paa-ajan hyö­dyk­keis­sä, run­saat kuu­si pro­sent­tia vuo­den ta­kai­ses­ta. Myös esi­mer­kik­si ra­vin­to­lois­sa ja ho­tel­leis­sa hin­nat nou­si­vat sel­ke­äs­ti vuo­den ta­kai­seen ver­rat­tu­na. Elin­tar­vik­kei­den ja al­ko­ho­lit­to­mien juo­mien hin­nat nou­si­vat vuo­den ta­kai­ses­ta va­jaal­la vii­del­lä pro­sen­til­la.

Yh­den­mu­kais­te­tus­sa ku­lut­ta­ja­hin­tain­dek­sis­sä ei ole mu­ka­na muun mu­as­sa asun­to­lai­no­jen kor­ko­ja. Laa­din­ta­sään­nöt on mää­ri­tel­ty EU-ase­tuk­sin, ja in­dek­sin pe­rus­teel­la inf­laa­ti­o­ta voi­daan seu­ra­ta yh­te­näi­sel­lä las­ku­ta­val­la.

Edelliskuuhun nähden reipasta nousua

Toi­mi­hen­ki­löi­tä edus­ta­van STTK:n pää­e­ko­no­mis­ti Pat­ri­zio Lainà sa­noo vies­ti­pal­ve­lu X:ssä, et­tä inf­laa­ti­o­ta­voi­te ei ole enää kau­ka­na.

– Inf­laa­ti­o­ta­voi­te ei enää kau­ka­na, sil­lä tämä on se mit­ta­ri, jota kes­kus­pan­kit seu­raa­vat, Lai­na kir­joit­taa.

Eu­roo­pan kes­kus­pank­ki EKP ta­voit­te­lee kah­den pro­sen­tin inf­laa­ti­o­vauh­tia kes­ki­pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä.

Myös Kun­ta­ra­hoi­tuk­sen pää­e­ko­no­mis­tin Timo Ve­sa­lan mu­kaan vuo­si-inf­laa­tio lä­hes­tyy jo sie­det­tä­viä lu­ke­mia. Hän to­te­aa vies­ti­pal­ve­lu X:ssä, et­tä kuu­kau­si­ta­sol­la hin­nat kui­ten­kin nou­si­vat ai­ka reip­paas­ti.

Syys­kuus­sa hin­nat ko­ho­si­vat 0,6 pro­sent­tia kuu­kau­den ta­kai­ses­ta, ker­to­vat yh­den­mu­kais­te­tun ku­lut­ta­ja­hin­tain­dek­sin en­nak­ko­tie­dot.

Hintaindeksiä korjattiin

Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­rin pää­e­ko­no­mis­ti Juk­ka Ap­pelq­vist muis­tut­taa, et­tä tul­kin­nas­sa pi­tää yhä huo­mi­oi­da Ti­las­to­kes­kuk­sen te­ke­mä säh­kön hin­tain­dek­sin kor­jaus.

Elo­kuun lo­pus­sa Ti­las­to­kes­kus tie­dot­ti kor­jan­neen­sa säh­kön hin­tain­dek­siä. Ti­las­to­kes­kuk­ses­sa ha­vait­tiin, et­tä säh­kön hin­nan voi­ma­kas nou­su vii­me vuo­si­na oli las­ket­tu ti­las­toi­hin vir­heel­li­ses­ti mu­kaan kah­des­ti.

– Tul­kin­nas­sa pi­tää huo­mi­oi­da säh­kön hin­tain­dek­sin kor­jaus, min­kä seu­rauk­se­na ver­tai­lu­ta­so on lii­an kor­ke­al­la ja vuo­si­muu­tos sik­si lii­an al­hai­nen, kir­joit­taa Ap­pelq­vist vies­ti­pal­ve­lu X:ssä.

Kor­jaus vai­kut­taa ku­lut­ta­ja­hin­tain­dek­sin ja yh­den­mu­kais­te­tun ku­lut­ta­ja­hin­tain­dek­sin vuo­si­muu­tok­seen en­si vuo­den hei­nä­kuu­hun saak­ka, kos­ka vuo­si­muu­tok­sen las­ken­nas­sa käy­tet­tä­vä edel­li­sen vuo­den pis­te­lu­ku on sii­hen as­ti al­ku­pe­räi­sel­lä, kor­jaa­mat­to­mal­la ta­sol­la. Ti­las­to­kes­kus ker­too, et­tä kan­sain­vä­lis­ten pe­ri­aat­tei­den mu­kai­ses­ti kor­jaus­ta ei teh­dä ta­kau­tu­vas­ti.