Tu­le­va hal­li­tu­soh­jel­ma tuo mu­ka­naan pal­jon hy­vää, mut­ta näin ra­vin­to­la­y­rit­tä­jän nä­kö­kul­mas­ta pi­tää sa­mal­la myös an­taa hie­man sa­no­mis­ta­kin, sekä to­de­ta se, et­tä työ­tä meil­lä on vie­lä edes­sä­päin!

Esi­mer­kik­si 10 pro­sen­tin ve­ro­kan­nan nou­su 14 pro­sent­tiin tuo ko­ti­maan mat­kai­lul­le haas­tei­ta ko­rot­tu­vil­la ma­joi­tus­hin­noil­la, sekä sa­mal­la myös mat­kus­ta­mi­nen jul­ki­sil­la kul­ku­vä­li­neil­lä kal­lis­tuu. Nämä yh­des­sä ei­vät ole ko­vin hou­kut­te­le­va yh­dis­tel­mä luo­maan ko­ti­maan­mat­kai­lun ky­syn­nän kas­va­mis­ta. Sa­mal­la vai­ku­tus mat­kai­lun su­pis­tu­mi­ses­ta nä­kyy vä­lil­li­ses­ti myös kai­kil­le muil­le pal­ve­lu­a­lal­la työs­ken­te­le­vil­le kaup­pi­ail­le. Ko­ro­na-ai­ka­na saim­me kaik­ki ko­kea ja huo­ma­ta, et­tä meil­lä on tääl­lä ihan omas­sa­kin ko­ti­maas­sa hui­kei­ta mat­kai­lu­koh­tei­ta ja tun­tui­kin, et­tä nii­tä löy­si ihan uu­si ylei­sö. Mat­kai­lun tu­ke­mi­nen ko­ti­maas­sa pi­tää ol­la meil­lä yk­kö­sa­sia ja sik­si tun­tuu­kin hul­lun­ku­ri­sel­ta, et­tä val­tio tu­kee ”ruot­sin­lai­va”-lii­ken­net­tä yli 250 mil­joo­nal­la.

Mitä tu­lee ra­vin­to­la-alaan, niin hal­li­tu­soh­jel­mas­sa saam­me olu­en al­ko­ho­li­ve­ro­tuk­seen huo­jen­nus­ta, mut­ta sa­mal­la vä­ke­vien ve­ro­tus­ta ko­ro­te­taan. Olem­me mie­les­tä­ni pik­ku­hil­jaa siir­ty­mäs­sä koh­ti eu­roop­pa­lai­sia ja ny­ky­ai­kai­sia juo­ma­tot­tu­muk­sia, en­kä sik­si koe eri al­ko­ho­lien ka­te­go­ri­soin­tia ko­vin jär­ke­vä­nä aja­tuk­se­na. Hy­vin ja fik­sus­ti voi naut­tia mitä ta­han­sa al­ko­ho­lia. Pal­jon täs­sä hal­li­tu­soh­jel­mas­sa on kyl­lä hy­vää ko­ti­mai­seen pa­ni­mo­kult­tuu­riin, ja toi­von­kin et­tä tämä aut­taa akuu­tis­ti sin­ne. Seu­raa­vak­si toi­von­kin, et­tä pää­sem­me kes­kus­te­le­maan niin ra­vin­to­la- kuin pa­ni­mo­a­lan tur­han­kin ko­vis­ta sään­te­lyis­tä ja nii­hin liit­ty­vis­tä kus­tan­nuk­sis­ta. Ra­vin­to­la-ala kai­paa vie­lä alv-ve­ro­kan­nan las­kua ny­kyi­ses­tä 24 pro­sen­tis­ta alem­mal­le 14 pro­sen­tin ve­ro­kan­nal­le, jot­ta saam­me pi­det­tyä alan ih­mi­set työs­sä ja mei­dän suo­ma­lai­sen pal­ve­lu­ta­son kor­ke­al­la.

Muu­toin tu­le­va oh­jel­ma vai­kut­taa hy­väl­tä. Nyt on vii­mein­kin ai­ka kor­ja­ta vel­kaan­tu­mi­nen sekä taa­ta hy­vin­voin­tiyh­teis­kun­nan hy­vin­voin­ti jat­kos­sa­kin.

Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jis­sä tu­len it­se aja­maan asi­aa, et­tä Suo­men Yrit­tä­jiin pe­rus­tet­tai­siin ra­vin­to­la- ja mat­kai­lu­a­lal­le oma va­li­o­kun­tan­sa. Ää­nem­me tu­li­si jat­kos­sa pa­rem­min kuu­lu­viin ja oli­sim­me mu­ka­na vie­mäs­sä vies­tiä tu­le­viin hal­li­tu­soh­jel­miin.

Joo­nas Lau­ro­nen

Yrit­tä­jä, Mai­ni­ot Hör­pyt Oy, Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien hal­li­tuk­sen jä­sen