Tänä vuon­na tu­lee ku­lu­neek­si 30 vuot­ta sii­tä, kun rau­ma­lai­nen Mo­to­se­al Com­po­nents Oy ny­kyi­ses­sä muo­dos­saan pe­rus­tet­tiin. Trak­to­rei­den ja ra­ken­nus­työ­ko­nei­den lo­ka­suo­jia ja Masi-tal­vi­työ­vä­li­nei­tä suun­nit­te­le­van ja val­mis­ta­van yri­tyk­sen juu­ret ulot­tu­vat vuo­teen 1979, jol­loin Teu­vo Sal­li­nen pe­rus­ti Mo­to­se­al Oy:n. Yri­tys koki kon­kurs­sin la­man pai­na­ma­na vuon­na 1993, mut­ta ovet ei­vät het­kek­si­kään men­neet kiin­ni, sil­lä Sal­li­sen poi­ka Kari Sal­li­nen pe­rus­ti yh­des­sä työ­ka­ve­rei­den­sa Sep­po Elon ja Kari Su­lon kans­sa sil­le seu­raa­jan, Mo­to­se­al Com­po­nents Oy:n.

Kol­mik­ko jat­koi Teu­vo Sal­li­sen hy­vik­si ha­vai­tuil­la tuo­te- ja bis­ne­si­de­oil­la.

– Us­kal­sim­me läh­teä yrit­tä­jik­si, kos­ka osa­sim­me odot­taa, et­tä vien­ti Eng­lan­tiin al­kai­si no­pe­as­ti ve­tää. Poh­ja­työ sil­le oli jo teh­ty. Pää­sim­me niin sa­no­tus­ti liik­ku­van ju­nan kyy­tiin.

– Isä-Teu­vo loi poh­jan ja ar­vot, ja me olem­me pääs­seet nii­tä hyö­dyn­tä­mään, ko­ros­taa Mo­to­se­al Com­po­nents Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Kari Sal­li­nen.

Teu­vo Sal­li­nen tuli uu­den yri­tyk­sen pal­ve­luk­seen, ja teki töi­tä seit­se­män­kymp­pi­sek­si as­ti.

– Vaik­ka olen käy­nyt kaup­pa­kor­ke­a­kou­lun, voin sa­noa, et­tä isä opet­ti oi­ke­as­ti tä­män bis­nek­sen. Hä­nel­tä sai ai­na tu­kea, roh­kai­sua ja tar­vit­ta­es­sa mie­li­pi­tei­tä. Isä ei kos­kaan myös­kään kat­ke­roi­tu­nut, ku­ten moni yrit­tä­jä lama-ai­ka­na.

Juha Nordblom valmisti pyöräkuormaajan lokasuojan tukiosaa.

Juha Nordblom valmisti pyöräkuormaajan lokasuojan tukiosaa.

Tuija Saarinen

Vuon­na 1993 yri­tyk­sel­lä oli kym­men­kun­ta työn­te­ki­jää. Tänä päi­vä­nä työn­te­ki­jöi­tä on kuu­ti­sen­kym­men­tä. Lii­ke­vaih­to oli vii­me ti­li­kau­del­la rei­lu 10 mil­joo­naa eu­roa. Vien­nin osuus on noin 60 pro­sent­tia. Suu­rim­mat vien­ti­maat ovat Ruot­si, Sak­sa, Hol­lan­ti, USA ja Rans­ka. Täl­lä het­kel­lä Sal­li­sen ohel­la yri­tyk­sen joh­dos­sa ovat Kari Sulo ja Jus­si Hei­no.

Ku­lut­ta­jil­le yri­tyk­sen tuot­teis­ta ovat tu­tuim­pia Masi-tal­vi­työ­vä­li­neet, mut­ta eni­ten lii­ke­vaih­toa yri­tys te­kee trak­to­rei­den ja ra­ken­nus­työ­ko­nei­den lo­ka­suo­jil­la. Re­fe­rens­seis­tä löy­ty­vät muun mu­as­sa suo­ma­lai­nen Valt­ra, ruot­sa­lai­nen Vol­vo sekä ja­pa­ni­lai­nen Ku­bo­ta.

Motoseal Components Oy valmistaa talvityövälineiden lisäksi traktoreiden ja rakennustyökoneiden lokasuojia. Niiden osuus liikevaihdosta on suurempi kuin talvityövälineiden.

Motoseal Components Oy valmistaa talvityövälineiden lisäksi traktoreiden ja rakennustyökoneiden lokasuojia. Niiden osuus liikevaihdosta on suurempi kuin talvityövälineiden.

Tuija Saarinen

Mo­to­se­al oli ai­ka­naan en­sim­mäi­nen suo­ma­lai­nen yri­tys, joka val­mis­ti muo­vis­ta lu­mi­ko­laa. Teu­vo Sal­li­nen yh­teis­työ­kump­pa­nei­neen kek­si 1980-lu­vun alus­sa vaih­taa lu­mi­ko­lien gal­va­noi­dun pel­lin ke­vy­em­pään muo­viin. Muo­vi myös liu­kuu pa­rem­min, ei ruos­tu, ja lumi läh­tee sii­tä hel­pom­min ir­ti. Ny­ky­ään yri­tyk­sen tal­vi­työ­vä­li­neis­sä on yli 20 tuo­tet­ta, eri­lai­sia lu­mi­la­pi­oi­ta, lu­mi­ko­lia ja lu­men­työn­ti­miä.

Mo­to­se­al Com­po­nents on koko ajan pa­nos­ta­nut vah­vas­ti tuo­te­ke­hi­tyk­seen. Yk­si ke­hi­tys­työn tu­lok­sis­ta on esi­mer­kik­si Er­go-ai­sa, joka mah­dol­lis­taa lu­mi­ko­lan työn­tö­a­sen­non kor­keu­den ja ran­tei­den asen­non vaih­don.

Suo­ma­lai­set ovat kek­si­jä­kan­saa, ja lu­mi­töis­sä huh­kies­sa moni saa ide­oi­ta, joil­la hom­maa voi­si ke­ven­tää. Yri­tyk­sel­le tar­jo­taan joka tal­vi ide­oi­ta, joi­hin vä­lil­lä tar­tu­taan­kin.

– Esi­mer­kik­si yh­teen vi­de­oon re­a­goim­me vä­lit­tö­mäs­ti: Ilo­mant­sin kun­nan ta­lon­mies oli kek­si­nyt erään­lai­sen lu­mi­las­tan, joka pois­taa ker­ta­ve­dol­la lu­met esi­mer­kik­si por­tail­ta. Ke­hit­te­lim­me ide­an poh­jal­ta Masi Swing -lu­mi­las­tan. Kek­si­jä sai tie­tys­ti oman palk­ki­on­sa.

Motoseal Components Oy on jatkuvasti panostanut tuotekehitykseen, toteaa toimitusjohtaja Kari Sallinen.

Motoseal Components Oy on jatkuvasti panostanut tuotekehitykseen, toteaa toimitusjohtaja Kari Sallinen.

Tuija Saarinen

Yri­tyk­sen tal­vi­työ­vä­li­ne­lii­ke­toi­min­ta on ym­mär­ret­tä­väs­ti erit­täin sää­herk­kää.

– Jos lu­kee leh­dis­tä, mi­ten suk­si­kaup­pa on su­ju­nut, niin meil­lä me­nee myyn­ti ihan yk­siin. Se on hyvä in­di­kaat­to­ri. On­nek­si toi­nen bis­nek­sem­me on täs­sä mie­les­sä va­kaam­paa.

Lu­mi­työt ovat mo­nel­le oma­ko­ti­ta­lo­a­su­jal­le nii­tä vä­hi­ten mie­lui­sim­pia töi­tä. Vä­es­tö ikään­tyy ja toi­saal­ta on ha­vait­ta­vis­sa se, et­tä ih­mi­set ovat tul­leet mu­ka­vuu­den­ha­lui­sem­mik­si. Tal­vi­työ­vä­li­ney­rit­tä­jä ha­lu­aa omal­ta osal­taan aut­taa te­ke­mään lu­mi­töi­den te­ke­mi­ses­tä mu­ka­vam­paa.

– Et­tei ve­det­täi­si niin ham­paat ir­ves­sä. On­han se hy­vää hyö­ty­lii­kun­taa­kin.

Masi pi­tää kak­kos­si­jaa Poh­jois­mais­sa tal­vi­työ­vä­li­nei­den myyn­nis­sä. Yk­kö­se­nä on Fis­kars.

– Fis­kars­han on vuo­des­ta toi­seen ol­lut brän­di­tut­ki­muk­sis­sa Suo­men ar­vos­te­tuin brän­di. Sil­le lis­tal­le ei­vät Masi-tuot­teet ole pääs­seet. Eli sen brän­din kans­sa yri­te­tään sel­vi­tä.

Motoseal Components Oy:llä on tällä hetkellä kuutisenkymmentä työntekijää. Liikevaihto oli viime tilikaudella reilu 10 miljoonaa euroa.

Motoseal Components Oy:llä on tällä hetkellä kuutisenkymmentä työntekijää. Liikevaihto oli viime tilikaudella reilu 10 miljoonaa euroa.

Tuija Saarinen

Sal­li­nen seu­raa ak­tii­vi­ses­ti alu­een yri­ty­se­lä­mää, vaik­ka yrit­tä­jäyh­dis­ty­sak­tii­vi­a­jois­ta on­kin jo ai­kaa. Edus­kun­ta­vaa­lien al­la kes­kus­te­lua on he­rät­tä­nyt muun mu­as­sa lis­taa­mat­to­mien yri­tys­ten osin­ko­ve­ro­tus. Sal­li­nen on tyy­ty­väi­nen ny­kyi­seen mal­liin.

– Se on so­pi­nut täl­lai­sel­le kas­vu­ha­kui­sel­le fir­mal­le oi­kein hy­vin ja toi­mi­nut ku­ten sen on aja­tel­tu toi­mi­van­kin, eli kan­nus­ta­nut yrit­tä­jiä vah­vis­ta­maan omaa pää­o­maan­sa ja teh­nyt niis­tä näin va­kaam­pia. Mie­les­tä­ni ny­kyi­nen ve­ro­tus ei ole pörs­si­lis­tau­tu­mi­sen es­te, ku­ten jot­kut ajat­te­le­vat. Jos osin­ko­ve­ro­tus­ta muu­te­taan, se saat­taa muut­taa yl­lät­tä­väl­lä­kin ta­val­la yri­tys­ten käyt­täy­ty­mis­tä esi­mer­kik­si si­ten, et­tä ne lo­pet­ta­vat voi­ton­mak­sun, hän sa­noo.