Ari An­te­roi­nen

Rau­man Koh­de­tur­van pe­rus­ta­ja Jari He­von­kos­ki ker­too, et­tä vii­me ai­koi­na hän on ot­ta­nut vä­hän ii­sim­min ol­ka­pää­o­pe­raa­ti­on jäl­jil­tä.

– Nyt ol­laan kui­ten­kin pääs­ty pik­ku­hil­jaa ki­vuis­ta eroon ja ta­kai­sin töi­hin, He­von­kos­ki to­te­aa.

Nii­tä töi­tä ovat esi­mer­kik­si tu­li­työ­kort­ti­kou­lu­tuk­set.

– Joka viik­ko pi­dän Rau­mal­la tu­li­työ­kort­ti­kou­lu­tus­päi­vän. Pyyn­nös­tä käyn muu­al­la­kin. Alue on käy­tän­nös­sä koko Suo­mi, to­sin on sitä Ruot­sin puo­lel­la­kin käy­ty, He­von­kos­ki huo­maut­taa.

– Vii­me vuon­na ruot­sa­lai­set te­ki­vät niin, et­tä suo­ma­lai­nen tu­li­työ­kort­ti ei käy Ruot­sis­sa, ei­kä myös­kään ruot­sa­lai­nen kort­ti päde Suo­mes­sa. Kä­vin sit­ten Ruot­sis­sa ve­tä­mäs­sä kou­lu­tuk­sen suo­ma­lai­sil­le ka­ve­reil­le, jot­ka ovat yli 50 vuot­ta ol­leet siel­lä.

He­von­kos­ki tie­tää, et­tä Kes­ki-Eu­roo­pan mail­la on yh­tei­nen tu­li­työ­kort­ti.

– Kun täl­lai­set ih­mi­set tu­le­vat Suo­meen töi­hin, niin he ih­met­te­le­vät, mik­si ei täl­lai­nen kort­ti käy tääl­lä, kun esi­mer­kik­si Puo­las­sa kävi.

Tu­li­työ­kor­teis­ta vas­taa ny­kyi­sin Suo­men Pa­lo­pääl­lys­tö­liit­to, mut­ta kor­tit tu­le­vat edel­leen SPEK:n (Suo­men Pe­las­tu­sa­lan Kes­kus­jär­jes­tö) kaut­ta.

Vie­lä­kö tu­lee vas­taan yrit­tä­jiä ja yri­tyk­siä, jot­ka ei­vät ole tie­toi­sia tu­li­työ­kor­teis­ta tai ei­vät moi­sis­ta py­kä­lis­tä vä­li­tä?

– Kyl­lä nii­tä vä­lil­lä tu­lee vas­taan. On ol­lut pie­niä yk­si­tyi­sy­rit­tä­jiä, jot­ka ovat teh­neet joi­tain pie­niä huol­to- tai ra­ken­nus­keik­ko­ja, vas­taa He­von­kos­ki.

– Yh­te­nä päi­vä­nä ihan yl­lä­tyin, kun yh­den ka­ve­rin kans­sa tuli jut­tua tu­li­työ­kor­tis­ta ja hän ei ol­lut tie­toi­nen asi­as­ta, vaik­ka sel­lai­sia töi­tä oli te­ke­mäs­sä. Pi­täi­si ol­la sam­mu­tus­vä­li­neet ja pa­lo­vah­dit ja muu­ta. Jos jo­tain sat­tui­si, niin sii­nä sitä yrit­tä­jä li­ris­sä oli­si. No, oli täl­lä tyy­pil­lä san­ko­ruis­ku mu­ka­na!

He­von­kos­ki jat­kaa nau­rah­ta­en, et­tä sai sii­tä sit­ten yh­den kou­lu­tet­ta­van li­sää.

Osaa­vat­ko kor­jaus- ja ra­ken­nus­töi­tä ti­laa­vat asi­ak­kaat ky­sel­lä työn­te­ki­jöi­den tu­li­työ­kort­tien pe­rään?

– Isot yri­tyk­set, kaup­pa­liik­keet, isän­nöin­ti­fir­mat ja sel­lai­set jo tie­tä­vät. Mut­ta kun me­nee jol­le­kin yk­si­tyi­sel­le te­ke­mään tu­li­töi­tä, niin hän ei eh­kä tie­dä, He­von­kos­ki vas­taa.

He­von­kos­ki to­te­aa, et­tä nyt on tul­lut uu­si sään­tö.

– Kun teet yk­si­tyi­sel­le tu­li­töi­tä, olet sii­tä it­se vas­tuus­sa. Jou­dut te­ke­mään it­se tu­li­työ­lu­van koh­tee­seen ja jär­jes­tä­mään sin­ne pa­lo­vah­dit sekä sam­mu­tus­ka­lus­tot ja muut vas­taa­vat, He­von­kos­ki muis­tut­taa.

– En­nen pa­lo­vah­din piti ol­la 18-vuo­ti­as vas­tuul­li­nen hen­ki­lö ja tu­li­työ­kor­tin omaa­va. Nyt uu­sien sään­tö­jen mu­kaan tu­li­työ­var­ti­jal­la ei tar­vit­se ol­la tu­li­työ­kort­tia. Riit­tää et­tä on 15-vuo­ti­as. Mut­ta työ­nan­ta­jan pi­tää ker­toa hä­nel­le, et­tä hän on jär­jes­tyk­sen­val­vo­ja ja pi­tää kat­soa, tu­lee­ko pa­lo­kuor­maa. Sam­mu­tus­vä­li­nei­tä pi­tää osa­ta käyt­tää. Sa­ma­ten pi­tää osa­ta teh­dä hä­täil­moi­tus. Ai­na ei ole tu­li­pa­lo, vaan voi tul­la vaik­ka­pa sai­ras­koh­taus. Tämä muu­tos on hel­pot­ta­nut asi­oi­ta. Työn ti­laa­jas­ta voi teh­dä tu­li­työn­var­ti­jan. Sii­nä ti­laa­ja sääs­tää myös huo­mat­ta­van ra­ha­sum­man.

Tu­li­työ­kou­lu­tuk­sis­sa He­von­kos­ki on kou­lut­ta­nut mo­nia eri kan­sa­lai­suuk­sia. Ko­ro­na­vuo­sien jäl­keen hän on kui­ten­kin ha­vain­nut, et­tä puo­la­lai­set ja vi­ro­lai­set työn­te­ki­jät ovat vä­hen­ty­neet.

– Se joh­tuu var­mas­ti myös OL3:n val­mis­tu­mi­ses­ta. Nyt on tul­lut muu­ta­mia kro­a­ti­a­lai­sia ja enem­män uk­rai­na­lai­sia, joi­ta on työl­lis­tet­ty.

Ul­ko­maa­lais­ryh­mil­lä on usein mu­ka­naan tulk­ki.

– Mi­nul­la on myös kään­net­ty­nä ko­keet ja muu­ta ma­te­ri­aa­lia eri kie­lil­le. Omal­la kie­lel­lä op­pi me­nee pa­rem­min pe­ril­le.

Mil­tä tu­le­vai­suus näyt­tää?

– Kou­lu­tuk­set siir­ty­vät yhä enem­män net­tiin. Oma ta­pa­ni kou­lut­taa on ih­mis­lä­hei­nen. Yri­tän saa­da po­ru­kan kes­kus­te­le­maan ja op­pi­maan ta­ri­noi­den kaut­ta.