Mark­ku Uha­ri / STT

Ai­em­paa kal­liim­mat ener­gi­an ja lo­gis­tii­kan kus­tan­nuk­set pai­noi­vat elin­tar­vi­ke­kon­ser­ni HKSca­nin tu­los­ta lop­pu­vuon­na. Yh­ti­ön ver­tai­lu­kel­poi­nen tu­los las­ki yli 8 mil­joo­naa eu­roa loka–jou­lu­kuus­sa ol­len 3,1 mil­joo­naa eu­roa. Myös koko vuo­den ver­tai­lu­kel­poi­nen tu­los las­ki va­jaa­seen 10 mil­joo­naan eu­roon.

Yh­ti­ön tu­los­tie­dot­teen mu­kaan lop­pu­vuon­na las­ke­neen tu­lok­sen taus­tal­la oli kal­lii­den kus­tan­nus­ten li­säk­si Suo­mes­sa hei­ken­ty­nyt ky­syn­tä. Yh­ti­ön lii­ke­vaih­to kui­ten­kin kas­voi vii­mei­sel­lä nel­jän­nek­sel­lä, mikä joh­tui HKSca­nin mu­kaan sii­tä, et­tä yh­tiö ko­hot­ti tuot­tei­den­sa myyn­ti­hin­to­ja voi­mis­tu­neen inf­laa­ti­on ja ko­hon­nei­den kus­tan­nus­ten ta­kia.

Koko vuon­na lii­ke­vaih­to kas­voi 11,5 pro­sent­tia yli 1,8 mil­jar­diin eu­roon.

– Ener­gia- ja lo­gis­tiik­ka­ku­lu­jen poik­keuk­sel­li­sen suur­ta nou­sua ei saa­tu täy­sin ka­tet­tua myyn­ti­hin­to­jen ko­ro­tuk­sil­la ja kus­tan­nus­sääs­töil­lä, yh­ti­ön vt. toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Ruo­ho­la sa­noo tie­dot­tees­sa.

Yh­tiö ar­vi­oi tu­lok­sen­sa pa­ra­ne­van tä­män vuo­den ai­ka­na, jos­kin HKScan ar­vi­oi ku­lut­ta­jien os­to­voi­man ja inf­laa­ti­on ke­hi­tyk­sen vai­kut­ta­van sii­hen, mi­ten tu­los tänä vuon­na ke­hit­tyy.

HKScan il­moit­ti lop­pu­vuon­na myy­vän­sä Bal­ti­an-lii­ke­toi­min­tan­sa vi­ro­lai­sel­le Maag Grup­pil­le 90 mil­joo­nal­la eu­rol­la. Bal­ti­an-lii­ke­toi­min­nan tu­los oli yh­ti­ön mu­kaan vii­me vuon­na lä­hes 61 mil­joo­naa eu­roa tap­pi­ol­lis­ta. Kau­pan odo­te­taan to­teu­tu­van tä­män vuo­den lop­pu­puo­lel­la.

– Bal­ti­an lii­ke­toi­min­to­jen myyn­ti pa­ran­taa HKSca­nin kan­nat­ta­vuut­ta ja vah­vis­taa ta­set­ta sekä edis­tää yh­ti­ön mah­dol­li­suuk­sia pa­ran­taa tuo­tan­nol­lis­ta te­hok­kuut­ta ja to­teut­taa pit­kän ai­ka­vä­lin stra­te­gi­aa, Ruo­ho­la sa­noo.

Yh­ti­ön hal­li­tus esit­tää, et­tei vuo­den 2022 tu­lok­ses­ta ja­e­ta osin­koa tänä vuon­na.