Suo­men Yrit­tä­jät to­teut­ti tä­män vuo­den alus­sa Yrit­tä­jien kun­ta­ba­ro­met­rin. Vas­tau­sai­kaa ky­se­lyyn oli noin kuu­kau­si, ja vas­tauk­sia ke­rät­tiin koko val­ta­kun­nan alu­eel­ta. Sa­ta­kun­nan osal­ta vas­taa­ja­mää­rien seu­ran­ta jäi Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien vas­tuul­le. Pai­kal­li­syh­dis­tyk­set val­jas­ti­vat omat luot­ta­mus­hen­ki­lön­sä ker­to­maan oman alu­een­sa yrit­tä­jil­le vas­taa­mi­sen tär­key­des­tä.

Kun­ta­ba­ro­met­ri toi­mii sa­mal­la Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien, pai­kal­li­syh­dis­tys­ten ja Sa­ta­kun­nan kun­tien yrit­tä­jäyh­teis­työn ul­koi­se­na au­di­toin­ti­na. Ky­se­lys­sä pai­kal­li­sil­ta yri­tyk­sil­tä ky­syt­tiin, mi­ten asi­at omas­sa kun­nas­sa yrit­tä­jän nä­kö­kul­mas­ta hoi­tu­vat. Vas­tauk­sia saa­tiin hy­vin. Meil­lä on nyt ka­sas­sa yli kuu­den pro­sen­tin otan­ta koko Sa­ta­kun­nan yri­tys­ken­tän mie­li­pi­teis­tä. Täs­tä pys­ty­tään tuot­ta­maan hy­vin ai­neis­toa seu­raa­via as­ke­lei­ta aja­tel­len. Isos­ta vas­taa­ja­mää­räs­tä on kiit­tä­mi­nen mei­dän ak­tii­vi­sia pai­kal­li­syh­dis­tyk­si­äm­me, jot­ka omal­la työl­lään sai­vat pai­kal­li­set yri­tyk­set vas­taa­maan tä­hän meil­le tär­ke­ään ky­se­lyyn. Tu­lok­set saam­me tie­toom­me Suo­men Yrit­tä­jien jär­jes­tä­mäs­sä Kun­nal­lis­joh­don se­mi­naa­ris­sa, joka jär­jes­te­tään tou­ko­kuun puo­les­sa vä­lis­sä. Täl­lä ker­taa se­mi­naa­ri­paik­ka­na toi­mii Tur­ku.

Sa­ta­kun­nas­ta on läh­dös­sä taas sa­ta­päi­nen jouk­ko kun­tien elin­voi­maa edis­tä­viä päät­tä­jiä sekä yrit­tä­jä­jär­jes­tön luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä kuu­le­maan, mi­ten ra­ken­ne­taan kan­nus­ta­vaa sekä yri­tys­myön­teis­tä kun­taa. Se­mi­naa­ris­sa kuu­lem­me myös, mik­si Suo­meen in­ves­toi­daan. Lä­hi­vuo­si­na on suun­nit­teil­la yli 200 mil­jar­din eu­ron ar­vos­ta in­ves­toin­te­ja muun mu­as­sa vih­re­ään siir­ty­mään. Mi­hin nämä in­ves­toin­nit ovat me­nos­sa ja mik­si? Myös ruuh­ka-Suo­men ul­ko­puo­lel­la si­jait­se­vat pie­nem­mät­kin kun­nat voi­vat nous­ta uu­den te­ol­li­suu­den ve­tu­reik­si.

Sa­ta­kun­nas­ta on ra­ken­net­tu yrit­tä­jyys­maa­kun­taa jo pit­kään. Täs­sä työs­sä tär­ke­ää on koko maa­kun­nan yh­te­näi­syys. Yh­teis­työ­tä yli kun­ta­ra­jo­jen on edel­leen ke­hi­tet­tä­vä ja sii­hen on pa­nos­tet­ta­va niin kun­nis­sa kuin yrit­tä­jä­jär­jes­tön stra­te­gi­as­sa. Yh­te­näi­se­nä Sa­ta­kun­ta­na, yrit­tä­jyys­maa­kun­ta­na, voim­me ot­taa te­hok­kaim­mal­la ta­val­la hyö­dyn ir­ti sii­tä, mitä tu­le­vai­suu­den mark­ki­nat tar­jo­a­vat. Mei­dän pi­tää ol­la val­mii­na ke­hit­ty­mään mark­ki­nan mu­ka­na yh­te­näi­ses­ti ja yh­tei­sen pää­mää­rän joh­dat­ta­ma­na. Sa­ta­kun­ta on mei­dän yh­tei­nen yrit­tä­jyys­maa­kun­ta!

Kari Va­ris

Jär­jes­tö­pääl­lik­kö, Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät