Am­mat­ti­kun­ta, jos­sa ar­vi­oi­daan ole­van suu­rin työ­voi­ma­pu­la, ei lie­ne ke­nel­le­kään yl­lä­tys. Sa­ta­kun­nas­sa seu­raa­van puo­len vuo­den ai­ka­na ar­vi­oi­daan ole­van ylei­sim­min työ­voi­ma­pu­laa ter­vey­den­huol­lon ja so­si­aa­li­a­lan am­ma­teis­sa. Alan eri­tyi­sa­si­an­tun­ti­jois­ta, ku­ten yleis­lää­kä­reis­tä, eri­kois­lää­kä­reis­tä, ham­mas­lää­kä­reis­tä sekä kuu­lon­tut­ki­jois­ta ja pu­he­te­ra­peu­teis­ta on jo pit­kään ol­lut puu­te.

Yleis- ja eri­kois­lää­kä­rien ohel­la pu­laa on myös psy­ko­lo­geis­ta, so­si­aa­li­työn eri­tyi­sa­si­an­tun­ti­jois­ta, bi­oa­na­lyy­ti­kois­ta, far­ma­seu­teis­ta, sai­raan­hoi­ta­jis­ta ja ter­vey­den­hoi­ta­jis­ta, lä­hi­hoi­ta­jis­ta sekä ko­ti­pal­ve­lu­toi­min­nan ko­din­hoi­ta­jis­ta.

Kuvituskuva/ Michal Jarmoluk Pixabay

Ter­vey­den­huol­los­sa ja so­si­aa­li­a­lal­la ti­lan­ne nä­kyy si­ten, et­tä avoi­mia työ­paik­ko­ja voi ol­la mo­nin­ker­tai­nen mää­rä suh­tees­sa työt­tö­miin työn­ha­ki­joi­hin näh­den.

Ma­joi­tus- ja ra­vit­se­mi­sa­lal­la puo­les­taan on kova tar­ve ra­vin­to­la- ja suur­ta­lous­työn­te­ki­jöil­le (ko­kit) ja tar­joi­li­joil­le. Li­säk­si am­mat­ti­tai­toi­sis­ta kiin­teis­tö­huol­lon työn­te­ki­jöis­tä on pu­laa.

Kuvituskuva/Chin Onn Ong, Pixabay

Ope­tu­sa­lal­la on tar­vet­ta las­ten­tar­ha­no­pet­ta­jil­le ja eri­tyi­so­pet­ta­jil­le.

Myös mo­niin vä­hem­män kou­lu­tus­ta vaa­ti­viin teh­tä­viin, ku­ten pos­tin­kan­ta­jat ja -la­jit­te­li­jat, sii­voo­jat, pi­ka­ruo­ka­työn­te­ki­jät, avus­ta­vat keit­ti­ö­työn­te­ki­jät ja sa­no­ma­leh­tien ja­ka­jat, on jopa suu­ria vai­keuk­sia saa­da työn­te­ki­jöi­tä.

Ra­ken­nu­sa­lal­la pal­jon pu­laa on ra­ken­nus­säh­kö­a­sen­ta­jis­ta, kir­ves­mie­his­tä sekä il­mas­toin­ti- ja jääh­dy­tys­lai­te­a­sen­ta­jis­ta. Te­ol­li­suu­des­sa on tar­vet­ta hit­saa­jil­le, kaa­su­leik­kaa­jil­le, ko­nee­na­set­ta­jil­le ja ko­neis­ta­jil­le sekä elin­tar­vi­ke­te­ol­li­suu­den pro­ses­si­työn­te­ki­jöil­le.

Myös alo­jen kor­ke­am­min kou­lu­te­tuis­ta eri­tyi­sa­si­an­tun­ti­jois­ta, ku­ten ra­ken­nu­sin­si­nöö­reis­tä, sekä säh­kö- ja au­to­maa­ti­oin­si­nöö­reis­tä, on pu­laa.

Jois­sain am­ma­teis­sa seu­tu­kun­ta­koh­tai­sia ero­ja

Mo­nis­sa am­ma­teis­sa mää­räl­li­ses­ti suu­rin työ­voi­man ky­syn­tä ja si­ten myös työ­voi­ma­pu­la pai­not­tuu Po­rin seu­dul­le. Seu­dul­la oli­si tar­vet­ta esi­mer­kik­si maa­ta­lous- ja te­ol­li­suus­ko­ne­a­sen­ta­jil­le ja -kor­jaa­jil­le, sekä te­ol­li­suus- ja muil­le säh­kö­a­sen­ta­jil­le.

Rau­man seu­dul­la pu­laa on ko­ne­tek­nii­kan eri­tyi­sa­si­an­tun­ti­jois­ta (ko­nein­si­nöö­rit). Poh­jois-Sa­ta­kun­nas­sa on pal­jon pu­laa säh­kö- ja elekt­ro­niik­ka­lait­tei­den ko­koon­pa­ni­jois­ta.

Yli­tar­jon­taa työn­ha­ki­jois­ta ar­vi­oi­tiin ole­van 14 am­ma­tis­sa

Pal­jon yli­tar­jon­taa ar­vi­oi­daan ole­van tie­to- ja víes­tin­tä­tek­no­lo­gi­an asen­ta­jis­ta sekä kor­jaa­jis­ta. Yleis­sih­tee­reis­tä­kin on yli­tar­jon­taa, vie­lä­pä koko Sa­ta­kun­nas­sa.

Rau­man seu­dul­la yli­tar­jon­taa on pa­pe­ri­te­ol­li­suu­den pro­ses­sin­hoi­ta­jis­ta ja pro­ses­si­työn­te­ki­jöis­tä, sekä Poh­jois-Sa­ta­kun­nas­sa ku­va­tai­tei­li­jois­ta.

Muil­la am­mat­ti­a­loil­la yli­tar­jon­ta kos­kee ai­no­as­taan Po­rin seu­tua.