"Olen Noo­ra Sop­pa, ja yri­tyk­se­ni NS De­cor tar­jo­aa si­sus­tus­suun­nit­te­lua ja stai­laus­pal­ve­lua Huit­ti­sis­sa ja sen lä­hi­a­lu­eil­la. Pe­rus­tin yri­tyk­se­ni rei­lu vuo­si sit­ten, mut­ta eri­lais­ten si­sus­tus­ma­te­ri­aa­lien ja -tren­dien pa­ris­sa olen työs­ken­nel­lyt yli kym­me­nen vuo­den ajan si­sus­tus­myy­jä­nä Vä­ri­sil­mä La­ta­mas­sa Huit­ti­sis­sa. Siel­lä työs­ken­te­ly jat­kuu edel­leen, sil­lä olen si­vu­toi­mi­nen yrit­tä­jä.

Kä­vin heti lu­ki­on jäl­keen Tu­run Am­mat­ti­o­pis­to­sää­ti­ön si­sus­ta­ja­lin­jan, ja vuon­na 2022 val­mis­tuin Hel­sin­ki De­sign Schoo­lis­ta si­sus­tus­suun­nit­te­li­jak­si. Si­sus­tu­si­de­o­lo­gi­a­ni kul­ma­ki­vet ovat ai­kaa kes­tä­vät rat­kai­sut ja käy­tän­nöl­li­syys. Si­sus­tus­myy­jän ko­ke­muk­se­ni an­si­os­ta saan yleen­sä hel­pos­ti kiin­ni sii­tä, mitä asi­a­kas ha­lu­aa, ja hah­mo­tan, mitä kan­nat­taa läh­teä suo­sit­te­le­maan.

Huit­tis­ten Yrit­tä­jiin lii­tyin al­ku­vuo­des­ta. Tyk­kään ver­kos­toi­tua, ja mie­les­tä­ni yh­dis­tys tar­jo­aa jä­se­nil­leen hy­viä etu­ja.

Tekstiililattiat tekevät tuloaan. Kuvassa sisalmattoa. Kuva: Tuija Saarinen

Tekstiililattiat tekevät tuloaan. Kuvassa sisalmattoa. Kuva: Tuija Saarinen

Mi­nul­la on ol­lut sekä yk­si­tyi­siä et­tä yri­ty­sa­si­ak­kai­ta. Pi­dän työn vaih­te­le­vuu­des­ta. On mu­ka­va ol­la ihan pie­ne­nä­kin apu­na ja toi­saal­ta taas teh­dä ko­ko­nais­val­tais­ta suun­nit­te­lua. Yk­si­tyis­ten asun­nois­ta suu­rin osa on ol­lut muu­tos­koh­tei­ta. Läh­tö­koh­ta on usein se, et­tä asi­ak­kaal­la on tila, jon­ka muu­tok­seen ha­lu­taan ul­ko­puo­li­sen nä­ke­mys. On­gel­ma saat­taa ol­la niin­kin pie­ni kuin tv-ta­son paik­ka, tai sit­ten ha­lu­taan lait­taa kaik­ki pin­nat uu­sik­si. Ins­pi­raa­ti­on saan asi­ak­kaas­ta, se voi ol­la vaik­ka vi­her­kas­vi, yk­si va­lo­ku­va tai ki­van vä­ri­nen soh­va, jon­ka ym­pä­ril­le ale­taan ra­ken­taa si­sus­tus­ta.

Tämän päivän kokolattiamatoista löytyy itseensä pölyä sitovia materiaaleja. Kuva: Tuija Saarinen

Tämän päivän kokolattiamatoista löytyy itseensä pölyä sitovia materiaaleja. Kuva: Tuija Saarinen

Te­le­vi­si­os­sa pyö­ri­vät si­sus­tus­sar­jat an­ta­vat eh­kä hie­man vir­heel­li­sen ku­van re­mon­toin­nis­ta. Oh­jel­mien isot bud­je­tit saat­ta­vat pe­lot­taa re­mont­tia har­kit­se­via, kun yh­den kyl­py­huo­neen re­mont­tiin pis­te­tään pie­nen oma­ko­ti­ta­lon hin­nan edes­tä ra­haa. Hal­vem­mal­la­kin pys­ty­tään re­mon­toi­maan. Toi­saal­ta muis­tu­tan ai­na, et­tä re­mont­ti kan­nat­taa ker­ral­la teh­dä kun­nol­la, jot­ta lop­pu­tu­los on mie­lei­nen. Mi­tään ei kan­na­ta teh­dä sil­lä men­ta­li­tee­til­la, et­tä jo­tain vain äk­kiä.

Yh­tä sel­ke­ää si­sus­tust­ren­diä on vai­kea ni­me­tä, sil­lä tänä päi­vä­nä ha­e­taan en­nen kaik­kea yk­si­löl­li­siä rat­kai­su­ja. Akus­tiik­ka­pa­nee­lit eli akus­tiik­ka­le­vyt, joi­den pääl­le on kiin­ni­tet­ty rima, ovat kas­vat­ta­neet suo­si­o­taan. Vä­re­ja käy­te­tään roh­ke­am­min, ja esi­mer­kik­si vih­reä on keit­ti­ön kaa­pi­no­vien yk­si suo­sik­ki­vä­reis­tä. Puu­pin­nat ovat tätä päi­vää, ja ta­pet­te­ja myy­dään nyt enem­män kuin vuo­si sit­ten.

Sisustuksessa käytetään tänä päivänä rohkeammin värejä, kertoo sisustussuunnittelija Noora Soppa. Kuva: Tuija Saarinen

Sisustuksessa käytetään tänä päivänä rohkeammin värejä, kertoo sisustussuunnittelija Noora Soppa. Kuva: Tuija Saarinen

Oma ko­tim­me, jos­sa asun puo­li­so­ni ja 8- ja 6-vuo­ti­ai­den poi­kiem­me kans­sa, on si­sus­tet­tu leik­ki­säs­ti ja ai­ka roh­ke­as­ti­kin. Siel­lä on pal­jon rat­kai­su­ja, joi­ta en vält­tä­mät­tä tu­li­si suo­si­tel­leek­si asi­ak­kaal­le.

– It­se odo­tan teks­tii­li­lat­ti­an pa­luu­ta si­sus­tuk­seen, mut­ta en van­ha­nai­kai­ses­sa mie­les­sä. Uu­det tuot­teet ovat ko­dik­kai­ta ja mu­ka­via, ja niis­tä löy­tyy muun mu­as­sa it­seen­sä pö­lyä si­to­via ma­te­ri­aa­le­ja. Voi­sin ku­vi­tel­la lait­ta­va­ni sel­lai­sen ma­kuu­huo­nee­seen tai las­ten­huo­nee­seen. Jos ei reu­nas­ta reu­naan, niin iso­na mat­to­na sän­gyn al­le ja ym­pä­ril­le."

Kovapuulattiat ovat suosiossa. Yhä useampi valitsee tumman puun. Kuva: Tuija Saarinen

Kovapuulattiat ovat suosiossa. Yhä useampi valitsee tumman puun. Kuva: Tuija Saarinen

Teks­ti ja ku­vat: Tui­ja Saa­ri­nen