Nina Tör­nudd / STT

Ve­ron­mak­sa­jain Kes­kus­liit­to las­kee, et­tä kes­ki­tu­loi­sen pal­kan­saa­jan os­to­voi­ma kään­tyy en­si vuon­na taas kas­vuun ja ko­he­nee 2,3 pro­sent­tia. Os­to­voi­man nou­sus­ta kol­ma­so­sa tu­lee palk­ka­ve­ro­tuk­sen ke­ve­ne­mi­ses­tä ja kak­si kol­ma­so­saa re­aa­li­pal­kan nou­sus­ta. Pal­kan­saa­jal­la, joka tie­naa kuu­kau­des­sa 3 821 eu­roa, os­to­voi­ma ko­he­nee 750 eu­rol­la.

Kol­me­na edel­li­se­nä vuon­na os­to­voi­ma ale­ni. Kes­ki­tu­loi­sen pal­kan­saa­jan net­to­pal­kan os­to­voi­ma on vuon­na 2023 yli kuu­si pro­sent­tia ma­ta­lam­pi kuin vuon­na 2020. Os­to­voi­ma oli edel­li­sen ker­ran ma­ta­lam­pi vuon­na 2008. Eni­ten os­to­voi­ma las­ki vuon­na 2022, jol­loin inf­laa­tio oli ko­vim­mil­laan.

Ve­ron­mak­sa­jien las­kel­mis­sa on tar­kas­tel­tu pal­kan­ko­ro­tus­ten, ve­ro­jen ja inf­laa­ti­on vai­ku­tuk­set kes­ki­tu­loi­sen pal­kan­saa­jan net­to­an­si­oi­den os­to­voi­maan. Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­riö en­na­koi tuo­rees­sa kat­sauk­ses­saan, et­tä an­si­o­ta­so nou­see en­si vuon­na 3,5 pro­sent­tia ja et­tä inf­laa­tio hi­das­tuu kah­teen pro­sent­tiin. Tämä mer­kit­si­si 1,5 pro­sen­tin nou­sua re­aa­li­palk­koi­hin. Tänä vuon­na an­si­o­ta­so nou­see val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön mu­kaan 4,2 pro­sent­tia, mut­ta 6,3 pro­sen­tin inf­laa­tio mer­kit­see sitä, et­tä re­aa­li­an­si­ot ei­vät nou­se.

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Tee­mu Leh­ti­sen mu­kaan pal­kan­saa­jan os­to­voi­man kas­vu on har­vi­nai­nen va­lo­pilk­ku muu­toin an­ke­as­sa suh­dan­ne­ku­vas­sa.

– Pal­kan­saa­jan ve­ro­tuk­sen ke­ve­ne­mi­nen tu­lee nyt oi­vaan ai­kaan, sil­lä ta­lous­kas­vu on en­si vuon­na pal­jol­ti ko­ti­mai­sen ku­lu­tus­ky­syn­nän va­ras­sa, Leh­ti­nen kiit­te­li tie­dot­tees­sa.

Leh­ti­sen mu­kaan pal­kan­saa­jil­la on nyt ti­lai­suus omal­la ku­lu­tuk­sel­laan yl­lä­pi­tää työl­li­syyt­tä ja aut­taa Suo­men kan­san­ta­lout­ta ta­kai­sin kas­vun tiel­le.

En­si vuo­den palk­ka­ve­ro­tus­ta ke­ven­tä­vät eri­tyi­ses­ti työt­tö­myys- ja sai­raus­va­kuu­tus­mak­su­jen alen­nuk­set. Val­ti­on ja kun­tien ve­ro­tuo­tot kas­va­vat en­si vuon­na mak­su­a­len­nus­ten seu­rauk­se­na, sil­lä niis­tä saa­ta­vat ve­ro­vä­hen­nyk­set pie­ne­ne­vät.

Pal­kan­saa­jan ve­rop­ro­sen­tit ale­ne­vat kai­kil­la tu­lo­ta­soil­la mak­su­a­len­nus­ten myö­tä. Kes­ki­tu­loi­sen pal­kan­saa­jan ve­rop­ro­sent­ti las­kee 0,5 pro­sent­tiyk­sik­köä, pie­ni- ja suu­ri­tu­loi­sim­mil­la palk­ka­ta­soil­la ve­rop­ro­sent­ti las­kee enem­män.