Yrit­tä­jä­ak­tii­vi­nen kun­ta -tun­nus­tus ja­et­tiin 12. ker­ran. Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät on yh­teis­työs­sä pai­kal­li­syh­dis­tys­ten­sä ja kun­ta­päät­tä­jien kans­sa jo vuo­des­ta 2011 as­ti ar­vi­oi­nut sitä, kuin­ka ak­tii­vi­ses­ti kun­nat toi­mi­vat yri­tys­ten toi­min­ta­e­del­ly­tys­ten pa­ran­ta­mi­sek­si.

Yrit­tä­jä­ak­tii­vi­sin kun­ta -ky­se­lyyn vas­ta­si­vat tä­nä­kin vuon­na kaik­ki kun­nat. Yk­kös­si­ja ir­to­si vas­taus­ten ja raa­din ar­vi­oin­nin pe­rus­teel­la. Suun­nan­muut­ta­ja-kun­ni­a­mai­nin­ta an­net­tiin Eu­raan.

Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­jan Mark­ku Ki­vi­sen mu­kaan Ko­ke­mä­ki on vii­me vuo­si­na pa­ran­ta­nut yrit­tä­jien toi­min­ta­e­del­ly­tyk­siä vah­vas­ti.

– Nyt tämä mää­rä­tie­toi­nen työ ja vah­va kat­se eteen­päin pal­ki­taan.

Ko­ke­mä­el­lä ol­laan tyy­ty­väi­siä kun­ni­a­no­soi­tuk­seen.

– Se ker­too, et­tä olem­me teh­neet oi­kei­ta asi­oi­ta, päät­te­lee kau­pun­gin­joh­ta­ja Tee­mu Nie­mi­nen.

Ko­ke­mä­en ke­hi­tys elin­kei­no­po­li­tii­kas­sa nä­kyy myös yrit­tä­jien kun­ta­ba­ro­met­ris­sa. Ko­ke­mä­ki on nous­sut maa­kun­nan kun­ta­ba­ro­met­ris­sa vuo­den 2016 vii­mei­ses­tä si­jas­ta tä­män vuo­den toi­sel­le si­jal­le, ja val­ta­kun­nal­li­ses­ti­kin Ko­ke­mä­ki oli kuu­des al­le 10 000 asuk­kaan kun­tien jou­kos­sa.

Tee­mu Nie­mi­sen mu­kaan Ko­ke­mä­el­lä on si­säis­tet­ty hy­vin se, mikä on elin­kei­no­e­lä­män mer­ki­tys elin­voi­mai­suu­del­le ja et­tä kaik­ki kau­pun­gin toi­men­pi­teet, jot­ka vah­vis­ta­vat yri­tyk­siä, vah­vis­ta­vat elin­voi­mai­suut­ta.

Elin­kei­no­ra­ken­teen mo­ni­puo­lis­ta­mi­nen on mu­ka­na kau­pun­gin stra­te­gi­as­sa, ja yri­tys­myön­tei­syys kuu­luu kau­pun­gin ar­voi­hin. Se et­tä tie­de­tään, mitä pi­tää teh­dä, poh­jaa tii­vii­seen vuo­ro­pu­he­luun ja yh­teis­työ­hön yrit­tä­jien kans­sa.

Ko­ke­mä­ki on toi­mi­nut te­hok­kaa­na mah­dol­lis­ta­ja­na esi­mer­kik­si kaa­voi­tuk­ses­sa ja lu­pa­pal­ve­luis­sa.

– Olem­me kaa­voit­ta­neet ison te­ol­li­suu­sa­lu­een, jos­sa pys­ty­tään tar­jo­a­maan maa-alu­ei­ta myös isoil­le toi­mi­joil­le. Kirk­ko­kal­li­on alu­eel­la on 30 heh­taa­ria kaa­voi­tet­tu val­miik­si.

Ko­ke­mä­el­lä on pa­nos­tet­tu jou­tui­saan lu­pa­pal­ve­luun, sil­tä osin kuin lu­pa­kä­sit­te­ly on kau­pun­gin omis­sa kä­sis­sä.

Sa­moin han­kin­nois­sa toi­mi­taan ai­na kun voi­daan niin, et­tä pai­kal­li­sil­la yri­tyk­sil­lä on mah­dol­li­suus pääs­tä mu­kaan kil­pai­lu­tuk­seen, esi­mer­kik­si pilk­ko­mal­la han­kin­to­ja pie­nem­mik­si.

Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja Juk­ka Hur­ri­la muis­tut­ti se­mi­naa­ris­sa, et­tä Sa­ta­kun­ta oli en­sim­mäi­nen maa­kun­ta, jos­sa Yrit­tä­jä­ak­tii­vi­sin kun­ta -tun­nus­tus on ja­et­tu ja et­tä maa­kun­nan laa­jui­nen elin­kei­no­lu­paus on se­kin en­sim­mäi­nen laa­tu­aan.

Sa­ta­kun­nas­sa lä­hes kaik­ki kau­pun­git ja kun­nat ovat teh­neet pai­kal­li­sen elin­voi­ma­lu­pauk­sen yh­des­sä pai­kal­li­sen yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen kans­sa. Syk­syl­lä Kan­kaan­pään kau­pun­ki ja kau­pun­gin yrit­tä­jäyh­dis­tyk­set haas­toi­vat myös Sa­ta­kun­ta­lii­ton ja Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät te­ke­mään yh­tei­sen, alu­eel­li­sen elin­voi­ma­lu­pauk­sen Sa­ta­kun­nan elin­voi­man ja yrit­tä­jä­myön­tei­syy­den li­sää­mi­sek­si.

Val­mis elin­voi­ma­lu­paus al­le­kir­joi­tet­tiin Yrit­tä­jä­ak­tii­vi­nen kun­ta -se­mi­naa­rin yh­tey­des­sä Har­ja­val­las­sa.

Heli Kok­ko