Re­po­saa­re­lai­set Mai­ja ja Paa­vo Munk­ki ovat The Mer­ry Monk Gast­ro­pu­bin yrit­tä­jiä nel­jät­tä ke­sää. Toi­min­ta on laa­jen­tu­nut kä­sit­tä­mään lei­rin­tä­a­lue Mer­ry Cam­pin­gin ja tu­le­va­na ke­sä­nä myös ra­vin­to­lan vie­rei­sen te­ras­si­baa­ri Kroo­kan Plas­sin. Mer­ry Mar­ket on puo­les­taan gast­ro­pu­bin ylä­ker­taan si­joit­tu­va uu­si kirp­pis oheis­pal­ve­lui­neen.

Mun­kit aloit­ti­vat ra­vin­to­la­toi­min­nan Re­po­saa­res­sa vuon­na 2015. Yri­tys­toi­min­nan siir­tä­mi­nen Me­ri­kar­vi­al­le ta­pah­tui ko­ro­na­ke­vää­nä 2020.

– Sil­loin ei ol­lut kii­re ava­ta ra­vin­to­laa, vaan tu­le­vaa eh­dit­tiin rau­has­sa suun­ni­tel­la ja re­mon­toi­da oman­nä­köi­sek­sem­me, Paa­vo Munk­ki ker­too.

– Tuo­na ke­vää­nä si­sään sai ot­taa vain 50 pro­sent­tia vä­es­tä, mut­ta te­ras­seil­le ei ol­lut ra­joi­tuk­sia.

Hän miet­tii, et­tä kesä 2020 oli pie­nil­le paik­ka­kun­nil­le tosi hyvä, sil­lä kaik­ki mat­kai­li­vat vain ko­ti­maas­sa.

– Mut­ta em­me to­del­la­kaan kai­paa ko­ro­na-ai­kaa, Mai­ja Munk­ki li­sää.

The Merry Monk muutti Reposaaresta Merikarvialle kolme vuotta sitten.

The Merry Monk muutti Reposaaresta Merikarvialle kolme vuotta sitten.

Seija Väre

Cam­pin­gin ja nyt tu­le­va Plas­sin hoi­to ei­vät ol­leet alun pe­rin hei­dän suun­ni­tel­mis­saan, vaan ne ovat tul­leet ai­van kuin yl­lä­tyk­se­nä. Ke­sä­uu­tuu­dek­si he oli­vat suun­ni­tel­leet vain Mer­ry Mar­ke­tin avaa­mis­ta.

– Mut­ta me­hän hyö­dym­me täs­tä, sil­lä Plas­si tu­kee yri­tys­toi­min­taam­me ja tuo li­sä­ar­voa.

Yrit­tä­jät lu­paa­vat, et­tä kaf­feen ja lo­hi­lei­vän saa pik­ku­näl­kään nop­sas­ti Kroo­kan Plas­sis­ta, kun taas Mer­ry Mon­kiin men­nään is­tu­maan ja nau­tis­ke­le­maan kii­reet­tö­mäs­ti hy­väs­tä ruu­as­ta.

– Tämä oli ke­säy­rit­tä­jil­le luon­te­va laa­jen­nus.

Merry Monkin kabinetissa on persoonallinen sisustus.

Merry Monkin kabinetissa on persoonallinen sisustus.

Seija Väre

Ke­säy­rit­tä­mi­nen ran­nas­sa kuu­los­taa pel­käl­le Me­ri­kar­vi­an au­rin­gol­le, mut­ta on sii­nä pil­vi­ä­kin mu­ka­na.

– Suo­men su­ves­sa se­son­ki kes­tää vain ju­han­nuk­ses­ta hei­nä­kuun lop­puun. Noin kuu­des­sa vii­kos­sa on han­kit­ta­va koko vuo­den tu­lot.

Asi­a­kas­kun­ta koos­tuu pal­jol­ti muis­ta kuin paik­ka­kun­ta­lai­sis­ta.

– Tääl­lä on pal­jon mök­ki­läi­siä ja tu­ris­te­ja tie­tys­ti, var­sin­kin ruot­sin­kie­li­siä.

He ovat myös pan­neet mer­kil­le, et­tä ran­ta­tie­tä pit­kin kul­kee pal­jon pyö­räi­li­jöi­tä, joil­le Krook­ka on tär­keä py­säh­dys­paik­ka.

Mun­kit ovat mie­lis­sään sii­tä, et­tä mo­net Mer­ry Mon­kin Re­po­saa­ren ai­kai­set asi­ak­kaat ovat löy­tä­neet tien­sä Me­ri­kar­vi­al­le kaik­ki nämä vuo­det.

Hy­viä puo­lia pie­ny­rit­tä­mi­ses­sä on se, et­tä pys­tyy toi­mi­maan liu­kas­liik­kei­sem­min kuin isot ja kan­ke­am­mat ket­jut. Näin voi enem­män käyt­tää vaik­ka­pa lä­hi­tuot­ta­jien pal­ve­lu­ja.

– Elin­tar­vik­kei­den hin­nan nou­su on ol­lut hui­maa, esi­merk­ki­nä 10 lit­ran ryp­si­öl­jy­kan­nu. Se kus­tan­si ai­em­min 12 eu­roa ja nyt pa­him­mil­laan 45–50 eu­roa, Mai­ja Munk­ki har­mit­te­lee.

Maija ja Paavo Munkki viihtyvät merellisissä maisemissa. He ottavat tänä kesänä hoitoonsa Merry Monkin lisäksi myös Krookan Plassin.

Maija ja Paavo Munkki viihtyvät merellisissä maisemissa. He ottavat tänä kesänä hoitoonsa Merry Monkin lisäksi myös Krookan Plassin.

Seija Väre

Tu­le­va­na ke­sän pääp­ro­jek­ti on The Mer­ry Mon­kin ylä­ker­ran muut­ta­mi­nen Mer­ry Mar­ke­tik­si. Vin­til­le on tu­los­sa kirp­pa­ri­pöy­tiä ja vaa­te­rek­ke­jä sekä pie­ni vir­vo­ke­tis­ki. Kirp­pu­to­ri on avoin­na ju­han­nuk­ses­ta eteen­päin. Yrit­tä­jät suun­nit­te­le­vat, et­tä sit­ten kun kaik­ki ra­ken­teet on saa­tu kun­toon, voi Krook­kaan suun­ni­tel­la jopa jon­kin­lai­sia fes­ta­rei­ta.

Krookan Plassin tunnelmaa aiempina kesinä.

Krookan Plassin tunnelmaa aiempina kesinä.

Seija Väre

Hy­väl­lä syyl­lä voi to­de­ta, et­tä poh­joi­ses­ta tu­le­vil­le Me­ri­kar­via on port­ti Sa­ta­kun­taan. Vuo­sien ke­hit­tä­mi­sen jäl­keen Kroo­kas­ta on keh­key­ty­nyt ke­sän toi­min­ta­kes­kus.

– Kun­ta ra­ken­taa in­fo­ra­ken­nuk­sen vie­reen esiin­ty­mis­la­van. Se on tar­peen ja erit­täin hyvä veto, sil­lä ran­nas­sa jär­jes­te­tään usei­ta ti­lai­suuk­sia.

Toi­min­ta­ym­pä­ris­töön­sä yrit­tä­jät ovat tyy­ty­väi­siä.

– Me­ri­kar­via on eteen­päin me­ne­vä ja po­si­tii­vi­ses­ti vi­si­oi­va kun­ta. Yh­teis­työ kun­nan ja yrit­tä­jien vä­lil­lä toi­mii hy­vin, he sum­maa­vat.

Paa­vo Munk­ki ver­taa Me­ri­kar­vi­an ole­van ta­val­laan iso Re­po­saa­ri.

– Pie­ni kun­ta on ai­na vaa­ras­sa hä­vi­tä iso­jen ki­taan, mut­ta yh­teis­työl­lä pys­tyy saa­vut­ta­maan jopa etu­lyön­ti­a­se­man isom­piin näh­den.

Hän li­sää sa­man pä­te­vän myös yri­ty­se­lä­mään.

– Sata au­rin­kois­ta päi­vää­kin on tot­ta, sil­lä tääl­lä pais­taa tosi pal­jon, Mai­ja muis­tut­taa.

Reposaarelaiset Maija ja Paavo Munkki ovat The Merry Monk Gastropubin yrittäjiä neljättä kesää.

Reposaarelaiset Maija ja Paavo Munkki ovat The Merry Monk Gastropubin yrittäjiä neljättä kesää.

Seija Väre

Yri­tys­toi­min­nas­saan Mun­kit nä­ke­vät suu­rim­pa­na pään­sär­ky­nä ke­sä­kuu­kau­sien rek­ry­toin­nin. Heil­lä on toki va­ki­tui­si­na keit­ti­ö­pääl­lik­kö ja ho­vi­mes­ta­ri, mut­ta kok­ki vie­lä ha­ku­ses­sa.

– Vaik­ka tämä on gast­ro­pub, olem­me ruo­ka­pai­not­tei­nen ra­vin­to­la. Ai­na on jo­ten­kin sel­vit­ty täs­tä­kin rek­ry­toin­nis­ta ja asi­at saa­tu teh­tyä omaan mal­liin.

Munk­kien mie­les­tä Me­ri­kar­vi­al­le voi­si ke­hit­tää vaik­ka mitä, kos­ka si­jain­ti on mai­nio. Se­hän to­det­tiin jo 1980-lu­vul­la, Me­ri­kie­va­rin kul­ta­vuo­si­na.

Paa­vo Munk­ki nau­rah­taa, et­tä lii­ke­toi­min­tan­sa alus­sa hän muut­ti syn­ty­mä­pi­tä­jäs­tään Ul­vi­las­ta yrit­tä­jäk­si isän­sä juu­ril­le Re­po­saa­reen.

– Nyt kaik­ki on kel­lah­ta­nut toi­sin­päin, kun muu­tim­me vuo­ros­taan Mai­jan isän juu­ril­le Me­ri­kar­vi­al­le.

Sei­ja Väre