STT

Ku­lut­ta­jien ta­lou­sus­kon hii­pu­mi­nen jat­kui lo­ka­kuus­sa, il­me­nee Ti­las­to­kes­kuk­sen tie­dois­ta.

Ajan­koh­taa pi­det­tiin hy­vin huo­no­na lai­na­no­tol­le ja myös sääs­tä­mi­sel­le. Oma­koh­tai­sen työt­tö­myy­den uhan ko­et­tiin hie­man kas­va­neen.

Ku­lut­ta­jien odo­tuk­set oman ta­lou­den ke­hi­tyk­ses­tä heik­ke­ni­vät edel­lis­kuu­hun näh­den. Ar­vi­ot oman ta­lou­den ny­ky­ti­las­ta ja Suo­men ta­lou­den ke­hi­tyk­ses­tä py­syi­vät suu­rin piir­tein en­nal­laan.

Ku­lut­ta­jien luot­ta­mu­sin­di­kaat­to­ri sai lo­ka­kuus­sa ar­von –12,6, kun syys­kuun lu­ke­ma oli –11,5.

Tie­dot pe­rus­tu­vat ku­lut­ta­jien luot­ta­mus­tut­ki­muk­seen, jo­hon vas­ta­si lo­ka­kuus­sa noin 1 150 ih­mis­tä.

Elin­kei­no­e­lä­män luot­ta­mus heik­ke­ni lo­ka­kuus­sa ra­ken­ta­mi­ses­sa ja pal­ve­luis­sa, ker­too Elin­kei­no­e­lä­män kes­kus­lii­ton EK:n luot­ta­mus­ba­ro­met­ri. Ra­ken­ta­mi­ses­sa ti­laus­kan­ta heik­ke­ni edel­li­seen kuu­kau­teen ver­rat­tu­na ja odo­tuk­set hen­ki­lös­tö­mää­rän ke­hi­tyk­ses­tä lä­hi­kuu­kau­si­na oli­vat vai­me­at. Ra­ken­ta­mi­ses­sa luot­ta­mus oli syys­kuun ta­paan EU:n hei­koin­ta.

Te­ol­li­suu­des­sa luot­ta­mus py­syi en­nal­laan. Te­ol­li­suu­den ti­laus­ti­lan­ne on hei­ken­ty­nyt, ja tuo­tan­non en­na­koi­daan su­pis­tu­van lä­hi­kuu­kau­sien ai­ka­na.

Pää­toi­mi­a­lois­ta ai­no­as­taan vä­hit­täis­kau­pas­sa suun­ta oli hie­man ylös­päin.