Eli­as Pel­to­nen / STT

Ku­lut­ta­jien luot­ta­mus nou­si huh­ti­kuus­sa kor­keim­mil­leen yli vuo­teen, ker­too Ti­las­to­kes­kus. Edel­li­sen ker­ran luot­ta­mus ta­lou­teen oli vah­vem­paa vii­me vuo­den hel­mi­kuus­sa.

Huh­ti­kuun sal­do­lu­ku oli -7,9, kun maa­lis­kuus­sa se oli -10,8 ja vuot­ta ai­em­min huh­ti­kuus­sa -11,7. Ku­lut­ta­jien luot­ta­mus on kas­va­nut koko al­ku­vuo­den.

Ku­lut­ta­jien odo­tuk­set sekä omas­ta et­tä Suo­men ta­lou­des­ta vuo­den ku­lut­tua pa­ra­ni­vat sekä vuo­den ta­kai­seen et­tä maa­lis­kuu­hun ver­rat­tu­na.

Odo­tus omas­ta ta­lou­des­ta on nous­sut jo pit­kän ajan kes­ki­mää­räi­sel­le ta­sol­le, mut­ta Suo­men ta­lou­den osal­ta nä­ky­mä py­syi huh­ti­kuus­sa edel­leen heik­ko­na.

Oman ta­lou­den ny­ky­ti­lan ar­vio oli hei­kom­pi vuo­den­ta­kai­seen ver­rat­tu­na. 33 pro­sent­tia ku­lut­ta­jis­ta ar­vi­oi ta­lous­ti­lan­teen­sa hei­kom­mak­si kuin vuo­si sit­ten.

Lä­hes kol­me nel­jäs­tä ku­lut­ta­jas­ta koki Suo­men ta­lous­ti­lan­teen huo­nom­mak­si kuin vuot­ta ai­em­min. Noin kol­ma­so­sa ku­lut­ta­jis­ta us­koi Suo­men ta­lous­ti­lan­teen heik­ke­ne­vän seu­raa­van vuo­den ai­ka­na, kun noin vii­de­so­sa us­koi sen ko­he­ne­van.

Työt­tö­myys­ti­lan­teen ke­hi­tyk­sen odo­tuk­set pa­ra­ni­vat huh­ti­kuus­sa, vaik­ka pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä py­syt­tiin­kin kes­ki­ta­son lu­ke­mis­sa. Oma­koh­tai­sen työt­tö­myy­den tai lo­mau­tuk­sen uhan ko­et­tiin hie­man vä­hen­ty­neen.

Ku­lut­ta­jien luot­ta­mus­tut­ki­muk­seen vas­ta­si hie­man yli tu­hat Suo­mes­sa asu­vaa hen­ki­löä 1.–18. huh­ti­kuu­ta.

Elin­kei­no­e­lä­män kes­kus­lii­ton (EK) suh­dan­ne­ba­ro­met­rin mu­kaan yri­tys­ten suh­dan­ne­ar­vi­ot ovat py­sy­neet huh­ti­kuus­sa heik­koi­na, mut­ta odo­tuk­set ovat jat­ka­neet kui­ten­kin hie­nois­ta nou­sua.

EK:n mu­kaan no­pe­as­ti nous­sei­den kor­ko­jen vai­ku­tus­ta ta­lous­ke­hi­tyk­seen ei ole näh­ty vie­lä ko­ko­nai­suu­des­saan, vaik­ka inf­laa­tio on hi­das­tu­mas­sa.

– Vaik­ka suh­dan­ne­o­do­tuk­set ei­vät ole enää yh­tä pes­si­mis­ti­set kuin tal­vel­la, ei ta­lous­kas­vu ole vie­lä kes­tä­väl­lä poh­jal­la. Kul­jem­me koh­ti pe­rin­teis­tä suh­dan­ne­syk­liä, jos­sa ra­ken­ta­mi­nen ja te­ol­li­suus heik­ke­ne­vät etu­ne­näs­sä pal­ve­lui­den pi­tä­es­sä vie­lä jo­ten­kin pin­tan­sa, sa­noo EK:n joh­ta­ja Sami Pa­ka­ri­nen tie­dot­tees­sa.

Pa­ka­ri­sen mu­kaan suu­rin kas­vun es­te on riit­tä­mä­tön ky­syn­tä, joka vai­vaa toi­mi­a­las­ta riip­pu­mat­ta. Kor­ko­jen nou­sun ai­heut­ta­ma ky­syn­nän hei­ken­ty­mi­nen hei­jas­tuu EK:n mu­kaan eni­ten ra­ken­nu­sa­lal­le.

– Pa­hin ti­lan­ne on ra­ken­ta­mi­ses­sa, jos­sa 63 pro­sent­tia yri­tyk­sis­tä ra­por­toi lii­an vä­häi­ses­tä ky­syn­näs­tä. Vii­mek­si tätä kor­ke­am­mal­la ta­sol­la on ol­tu fi­nans­sik­rii­sin ai­kaan vuon­na 2009, Pa­ka­ri­nen ker­too tie­dot­tees­sa.

Am­mat­ti­tai­toi­sen työ­voi­man saa­mi­sen haas­tei­siin ta­lou­den hii­pu­mi­sel­la ei ole ol­lut mer­kit­tä­vää vai­ku­tus­ta. Huh­ti­kuus­sa yhä noin nel­jä­so­sa suh­dan­ne­ba­ro­met­rin vas­taa­jis­ta ra­por­toi on­gel­mia työ­voi­man saa­ta­vuu­des­ta.

Elin­kei­no­e­lä­män luot­ta­mu­sin­di­kaat­to­rit las­ki­vat edel­lis­kuus­ta te­ol­li­suu­den, ra­ken­ta­mi­sen ja pal­ve­lu­a­lo­jen osal­ta, jois­ta sel­vin­tä las­kua oli ra­ken­ta­mi­ses­sa. Vä­hit­täis­kau­pan luot­ta­mus nou­si hie­man maa­lis­kuus­ta.

EK:n ky­se­lyyn suh­dan­ne­ke­hi­tyk­ses­tä vas­ta­si 1 111 yri­tys­tä huh­ti­kuus­sa 2023.