STT

Ai­em­paa use­am­pi elä­ke­läi­nen työs­ken­te­lee eläk­keen ohel­la, ker­too elä­ke­va­kuut­ta­ja Keva teet­tä­män­sä ky­se­lyn pe­rus­teel­la. Lä­hes joka vii­des elä­ke­läi­nen työs­ken­te­lee eläk­keen ohel­la, kun vii­me vuon­na luku oli 14 pro­sent­tia.

Eläk­keel­lä ole­vis­ta vii­si pro­sent­tia työs­ken­te­lee täys­päi­väi­ses­ti ja 13 pro­sent­tia osa-ai­kai­ses­ti. Ylei­sin­tä työs­ken­te­ly on Kes­ki-Poh­jan­maal­la ja La­pis­sa. La­pis­sa jopa 41 pro­sent­tia elä­ke­läi­sis­tä työs­ken­te­lee.

Ke­van joh­ta­van asi­an­tun­ti­jan Is­mo Kai­nu­lai­sen mu­kaan rek­ry­toin­tia ja kan­nus­ti­mia kan­nat­tai­si suun­na­ta eläk­keel­lä ole­viin.

– Suo­mes­sa oli­si hyvä kam­ma­ta vie­lä ker­ran lä­vit­se ja sel­vit­tää esi­mer­kik­si se, et­tä kan­nus­tai­si­ko eläk­keen­saa­jien eläk­keen ja palk­ka­työ­tu­lo­jen ve­ro­tuk­sen eriyt­tä­mi­nen vie­lä enem­män elä­ke­läi­siä työn­te­koon, Kai­nu­lai­nen sa­noo tie­dot­tees­sa.

Lä­hes puo­let elä­ke­läi­sis­tä on kiin­nos­tu­nut työn­te­os­ta. Suu­rin osa on kiin­nos­tu­nut osa-ai­ka­töis­tä. Eri­tyi­sen pal­jon osa-ai­kai­ses­ta työs­tä kiin­nos­tu­nei­ta on Poh­jois-Kar­ja­las­sa ja La­pis­sa.

Ke­van teet­tä­mään tut­ki­muk­seen vas­ta­si 4 000 suo­ma­lais­ta syys–lo­ka­kuus­sa. Tut­ki­muk­sen teki Poh­jois­ran­ta BCW.