San­na Jääs­ke­läi­nen

– Tämä on unel­mie­ni päi­vä, sa­noi Ma­ri­ka Hort­ta­na toi­mi­ti­lan­sa vi­ral­li­ses­sa ava­jais­juh­las­sa.

Hän on ul­vi­la­lai­nen toi­min­ta­te­ra­peut­ti ja SI- eli Sen­so­ri­sen In­teg­raa­ti­on te­ra­peut­ti. Uu­si, SI-te­ra­pi­aan suun­ni­tel­tu toi­mi­ti­la si­jait­see Frii­ta­lan kes­kus­tas­sa. Tila on mo­ni­nai­si­ne te­ra­pi­aa tu­ke­vi­ne vä­li­nei­neen ai­nut­laa­tui­nen ja SI-te­ra­peut­te­ja­kin on Sa­ta­kun­nas­sa vain kak­si, jois­ta toi­nen on Rau­mal­la.

– Asi­ak­kaa­ni tu­le­vat hy­vin­voin­ti­a­lu­een tai va­kuu­tu­syh­ti­ön mak­su­si­tou­muk­sel­la. SI-te­ra­pia ta­pah­tuu ai­na toi­mi­ti­las­sa, hän ker­too.

Te­ra­pi­a­ti­las­sa ole­via vä­li­nei­tä käy­te­tään ai­na lap­sen tar­pei­den mu­kaan. Toi­mi­ti­las­sa voi kei­nua, kii­peil­lä, köm­piä tun­ne­liin, liu­kua mä­keä tai köl­lö­tel­lä tyy­nyl­lä. Tila hou­kut­te­lee las­ta leik­kiin ja tut­ki­mi­seen.

Sa­ta­kun­nan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä pit­kään toi­min­ta­te­ra­peut­ti­na työs­ken­nel­lyt Hort­ta­na ker­too ol­leen­sa si­vu­toi­mi­nen yrit­tä­jä vuo­des­ta 2019, jol­loin hän pe­rus­ti Eri­tyis­muk­sut Oy:n.

– Olen pi­tä­nyt kou­lu­tuk­sia ja sa­mal­la al­ka­nut miet­tiä, mil­lä kei­noil­la lap­sia voi­si tu­kea ar­jen ta­sol­la laa­jem­min. On pal­jon lap­sia, jot­ka hyö­tyi­si­vät tu­es­ta, mut­ta he jää­vät sitä vail­le.

Ker­ran kat­sel­les­saan las­ten lii­ken­ne­mat­toa Hort­ta­na sai aja­tuk­sen sii­tä, mi­ten ke­hi­tys läh­tee liik­keel­le lat­ti­al­ta. Niin­pä hän al­koi suun­ni­tel­la te­ra­pi­a­leik­ki­mat­toa, jo­hon on tuo­tu lap­sen ke­hi­tys­tä tu­ke­vaa puu­haa.

Leikkilän kaupunki on värikäs ja täynnä yksityiskohtia, joilla kaikilla on myös terapeuttinen tarkoituksensa.

Leikkilän kaupunki on värikäs ja täynnä yksityiskohtia, joilla kaikilla on myös terapeuttinen tarkoituksensa.

Toi­mi­ti­lan vi­ral­li­sis­sa ava­jais­juh­lis­sa jul­kis­tet­tiin Hort­ta­nan ke­hit­tä­mä uu­tuus­tuo­te: Leik­ki­län kau­pun­ki. Sen vi­su­aa­li­ses­ta il­mees­tä vas­taa po­ri­lai­nen ku­vit­ta­ja Mii­ka Aal­to. Hän on ai­em­min­kin suun­ni­tel­lut lii­ken­ne­mat­to­ja yri­tyk­sil­le, jo­ten ide­oin­ti ku­vi­tuk­ses­ta läh­ti no­pe­as­ti ete­ne­mään Hort­ta­nan ide­oi­den poh­jal­ta. Leik­ki­län kau­pun­ki -te­ra­pi­a­ma­tot pai­ne­taan Ul­vi­las­sa Plusp­rin­tis­sä.

Lat­ti­a­ta­sol­la te­ke­mi­nen on mo­nel­la ta­paa hy­väk­si, se aut­taa asen­non ja ke­hon puol­ten hal­lin­nas­sa sekä mo­to­rii­kas­sa. Leik­ki­tuo­ki­ot ai­kui­sen kans­sa leik­ki­ma­ton ää­rel­lä an­ta­vat mo­ni­puo­li­ses­ti mah­dol­li­suuk­sia har­joi­tel­la eri­lai­sia asi­oi­ta, kun ma­ton li­säk­si leik­kiin voi­da tuo­da eri ele­ment­te­jä.

– Leik­ki­län kau­pun­kiin liit­tyy myös kä­si­kir­ja, jon­ka si­säl­tä­mät li­sä­teh­tä­vät olen suun­ni­tel­lut 25 vuo­den toi­min­ta­te­ra­peut­ti­ko­ke­muk­sel­la, sen­so­ri­sen in­teg­raa­ti­on te­ra­peu­tin li­sä­kou­lu­tuk­sel­la ja suu­rel­la sy­dä­mel­lä, Hort­ta­na ku­vai­lee.

Tu­los­sa on myös kän­nyk­kä­so­vel­lus, jos­sa on myös vi­de­oi­tu­ja esi­merk­ke­jä te­ra­pi­a­leik­ki­ma­ton käyt­töön.

– Ha­lu­sin teh­dä tä­hän kä­si­kir­jan, jot­ta eri­lai­sis­ta kou­lu­tus­taus­tois­ta tu­le­vat ih­mi­set osaa­vat hyö­dyn­tää ma­ton omi­nai­suuk­sia. Mat­toa voi käyt­tää myös esi­mer­kik­si suo­mea toi­se­na kie­le­nä pu­hu­vien har­joi­tuk­siin tai pu­he­te­ra­pi­an tu­ek­si.

Ma­ri­ka Hort­ta­na pai­not­taa lap­sen oi­keuk­sia leik­kiin ja tu­keen.

– Leik­ki­län kau­pun­kia voi­vat käyt­tää esi­mer­kik­si var­hais­kas­va­tuk­sen hen­ki­lös­tö, kou­lun eri­tyi­so­pet­ta­jat, te­ra­peu­tit sekä van­hem­mat. Se nos­taa leik­kiä ta­kai­sin sii­hen tär­ke­ään roo­liin, joka mei­naa ny­ky­ään hie­man unoh­tua.

Ma­tos­ta voi vaik­ka­pa las­kea ank­ko­ja, et­siä vä­re­jä tai piir­tää sor­mel­la len­to­ko­neen lii­ke­ra­taa.

– Leik­ki­län kau­pun­ki muun­tau­tuu lap­sen tar­pei­den mu­kaan niin, mi­ten ai­kui­nen oh­jaa. Ai­kui­sen roo­li on ai­na ol­la mu­ka­na ja oh­ja­ta leik­kiä. Kun ku­vaan tu­lee ke­hi­tyk­sel­li­nen eri­tyi­syys, ai­kui­sen osa ko­ros­tuu.

Mi­ten Leik­ki­län kau­pun­ki sit­ten ta­voit­taa lap­set? Ma­ri­ka Hort­ta­na ha­lu­aa haas­taa sa­ta­kun­ta­lai­set yri­tyk­set mu­kaan hank­ki­maan mat­to­ja ja lah­joit­ta­maan ne oman kun­nan var­hais­kas­va­tuk­sen tai esi­mer­kik­si las­ten­suo­je­lu­lai­tos­ten käyt­töön. Hän iloit­see, et­tä muu­ta­ma mat­to on jo ti­lat­tu.

– Lap­set, eri­tyi­ses­ti hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ole­vat lap­set, tar­vit­se­vat nyt mei­dän ai­kuis­ten tu­kea. On hie­noa, jos saam­me suun­taa kään­net­tyä var­hai­seen tu­keen. Se li­sää us­koa sii­hen, et­tä ovet ei­vät sul­keu­du, vaan kaik­ki on mah­dol­lis­ta ja las­ten oi­keu­det to­teu­tu­vat, hän sa­noo.

– Lap­sen ai­vot luo­vat var­hais­lap­suu­des­sa uu­sia yh­teyk­siä ja kun asi­oi­ta tu­e­taan päi­vit­täi­sel­lä ta­sol­la, saa­daan ai­kaan uu­sia her­mo­ver­kos­to­ja. Niin kuin hy­vin toi­mi­vas­sa yri­tyk­ses­sä: Kun vuo­ro­vai­ku­tus eri ta­soil­la toi­mii, teh­tä­vän­ja­ko ja asi­at ovat sel­ke­ät, kaik­ki voi­vat hy­vin. Hom­ma toi­mii, työ on mie­le­käs­tä ja kaik­kien on help­poa an­taa pa­ras­taan!

Hort­ta­nan net­ti­si­vuilta löy­tyy li­sä­tie­toa ja esi­mer­kik­si Leik­ki­län kau­pun­kiin liit­ty­viä li­sä­teh­tä­viä, joi­ta voi tu­los­taa il­mai­sek­si. Si­vut löy­ty­vät osoit­tees­ta leik­ki­lan­kau­pun­ki.fi