Vesa-Pek­ka Jär­ve­lä

Sun­nun­tai­na vie­tet­tä­vä isän­päi­vä an­taa en­si­tah­dit lop­pu­vuo­den pit­kään juh­la­put­keen. Ele­tään jäl­leen pik­ku­jou­lu­se­son­gin al­kua. Se vil­kas­tut­taa kah­den ko­ro­na­vuo­den jäl­keen myös po­ri­lais­ta ra­vin­to­la­e­lä­mää. En­sim­mäis­tä ker­taa juh­la­kan­saa pal­ve­lee Po­ris­sa Poh­jois­kaup­pa­to­rin var­teen ke­säl­lä avat­tu BBQ & Spi­rit Hou­se Gal­le. Vii­kon jo­kai­se­na päi­vä­nä pal­ve­le­vaa ra­vin­to­laa joh­taa kah­ta ydin­kes­kus­tan an­nis­ke­lu­paik­kaa pyö­rit­tä­vä Mar­kus Lind­holm.

– Ajat ovat ra­vin­to­la­bis­nek­sen koh­dal­la ol­leet erit­täin haas­teel­li­set, ei­kä ti­lan­ne ole vie­lä­kään täy­sin pa­lau­tu­nut pan­de­mi­aa edel­tä­nei­siin ai­koi­hin. Ku­kaan ei tie­dä, mi­hin maa­il­ma on me­nos­sa. Eu­roop­paan is­ke­nyt sota heit­tää syn­kän var­jon ja luo yhä epä­var­muut­ta lii­ke-elä­mään. Vaik­ka elin­tar­vik­kei­den hin­nan­nou­su hei­jas­tuu myös ra­vin­to­la­pal­ve­lui­den hin­toi­hin, pien­tä va­loa on jo nä­ky­vis­sä, en­na­koi Lind­holm.

Mo­net kan­sa­lais­ten ar­keen vai­kut­ta­vat kus­tan­nuk­set tu­le­vat lä­hi­ai­koi­na nou­se­maan.

– Ih­mi­set jou­tu­vat te­ke­mään va­lin­to­ja, mut­ta ha­lu­an us­koa, et­tä he läh­te­vät jat­kos­sa­kin naut­ti­maan laa­duk­kaas­ta ruu­as­ta ja tois­ten­sa seu­ras­ta. Se vah­vis­taa luot­ta­mus­ta ra­vin­to­la­bis­nek­sen va­loi­sam­paan tu­le­vai­suu­teen, poh­tii Lind­holm.

BBQ & Spi­rit Hou­se Gal­le on ki­ven­hei­ton pääs­sä si­jait­se­van Steak & Whis­key Hou­se Gal­len si­sar­ra­vin­to­la. Si­nik­ka Heik­ki­sen pit­kään pyö­rit­tä­mä Gal­len-Kal­le­lan­ka­dun mai­nei­kas pih­vi­paik­ka siir­tyi Lind­hol­min omis­tuk­seen lo­ka­kuus­sa 2019.

– Aja­tus toi­ses­ta kes­kus­tan ra­vin­to­las­ta vi­ri­si jo ke­säl­lä 2020. Kä­vin kat­so­mas­sa Poh­jois­kaup­pa­to­rin ti­lo­ja, jot­ka ei­vät ai­van heti sy­tyt­tä­neet. Ne­li­öi­tä oli pal­jon ja mie­tin, et­tä vaa­dit­tai­siin iso ja ra­haa vaa­ti­va re­mont­ti, jot­ta pai­kas­ta saa­tai­siin toi­mi­va. Sen jäl­keen pak­kaa oli se­koit­ta­mas­sa vie­lä ke­vääl­lä al­ka­nut ko­ro­na­pan­de­mia, ja pää­tin siir­tää suun­ni­tel­mat myö­hem­pään ajan­koh­taan. Nyt on hyvä sa­noa, et­tä mit­ta­vas­ta pro­jek­tis­ta luo­pu­mi­nen oli tuo­hon sau­maan oi­kea rat­kai­su.

Idea nou­si kui­ten­kin esiin jäl­leen ke­vääl­lä 2022. Suun­ni­tel­ma konk­re­ti­soi­tui vih­doin vii­me ke­sä­nä.

– Re­mon­tin jäl­keen lii­ke­ti­las­ta tuli juu­ri sel­lai­nen kuin ha­lu­sin, my­häi­lee Lind­holm.

"Alusta alkaen oli selvää, että BBQ & Spirit House Gallen konseptista rakennetaan erilainen kuin Gallen-Kallelankadun pihviravintolasta. Eihän olisi ollut mitään järkeä perustaa itselle kilpailijaa", sanoo Markus Lindholm.

"Alusta alkaen oli selvää, että BBQ & Spirit House Gallen konseptista rakennetaan erilainen kuin Gallen-Kallelankadun pihviravintolasta. Eihän olisi ollut mitään järkeä perustaa itselle kilpailijaa", sanoo Markus Lindholm.

Vesa-Pekka Järvelä

Asi­a­kas­paik­ko­ja ai­koi­naan pank­ki­kont­to­ri­na toi­mi­nees­sa ra­vin­to­las­sa on 100. Ka­bi­ne­tis­ta pai­kat löy­ty­vät 30:lle ja jul­ki­si­vua täy­den­tää pie­ni ul­ko­te­ras­si.

– Alus­ta al­ka­en oli sel­vää, et­tä BBQ & Spi­rit Hou­se Gal­len kon­sep­tis­ta ra­ken­ne­taan eri­lai­nen kuin Gal­len-Kal­le­lan­ka­dun pih­vi­ra­vin­to­las­ta. Ei­hän oli­si ol­lut mi­tään jär­keä pe­rus­taa it­sel­le kil­pai­li­jaa, nau­rah­taa Lind­holm.

Poh­jois­kaup­pa­to­ri 3:n ruo­ka­lis­tal­le Lind­holm on tuo­nut muun mu­as­sa sa­vus­tet­tua hä­rän bris­ket­tiä, hä­rän ja por­saan rib­se­jä sekä eri­lai­sia bur­ge­rei­ta.

– Pa­nos­tam­me kor­ke­a­luok­kai­sis­ta raa­ka-ai­neis­ta val­mis­tet­tuun ruo­kaan. Tar­jo­am­me pre­mium-ta­son ame­rik­ka­lais­ta gril­li­ruo­kaa – ren­nos­sa il­ma­pii­ris­sä, tyy­lik­kääs­sä mil­jöös­sä ja kes­kei­sel­lä lii­ke­pai­kal­la. Sil­le tun­tuu ole­van ti­laus­ta Po­rin ko­koi­ses­sa kau­pun­gis­sa, niin nuor­ten kuin vä­hän iäk­kääm­pien­kin kes­kuu­des­sa, ker­too Lind­holm.

Ra­vin­to­la­maa­il­ma on vuo­sien var­rel­la tul­lut tu­tuk­si ma­te­ma­tiik­kaa, fy­siik­kaa ja kaup­pa­tie­tei­tä ai­em­min opis­kel­leel­le ra­vin­to­loit­si­jal­le. Nuo­rem­pa­na Lind­holm työs­ken­te­li suo­si­tun Par­nell’s pu­bin port­sa­ri­na. En­nen Gal­len omis­ta­jak­si ryh­ty­mis­tä kah­den lap­sen isä toi­mi NoHo Part­ner­sin omis­ta­man Pool­ma­xin alu­e­pääl­lik­kö­nä.

– Yrit­tä­jyys oli kui­ten­kin it­sel­le­ni uu­si ko­ke­mus. Sii­hen liit­tyy pal­jon haas­tei­ta. Lä­hi­pii­ris­sä­ni­kään ei ole nii­tä, joi­den ko­ke­mus­ta voi­si hyö­dyn­tää. Työ kui­ten­kin opet­taa, ja kun pi­tää sen te­ke­mi­ses­tä – ei­kä pel­kää pit­kiä päi­viä ei­kä by­rok­ra­ti­an kou­ke­roi­ta – täl­lä­kin alal­la voi me­nes­tyä, ko­ros­taa Po­mar­kus­ta Po­riin jo kou­lui­äs­sä muut­ta­nut Lind­holm.

Juh­la­kau­si on siis ovel­la. Lind­holm odot­taa vil­kas­ta lop­pu­vuot­ta.

– Ti­lauk­sia on tul­lut mo­lem­piin ra­vin­to­loi­hin hy­vin. Var­sin­kin yri­tyk­set ja yh­dis­tyk­set ovat ol­leet ak­tii­vi­ses­ti liik­keel­lä. Ta­lou­den tiu­kat ajat nä­ky­vät enem­män yk­si­tyis­ten asi­ak­kai­den va­lin­nois­sa. On­nek­si ko­ro­na on nyt kui­ten­kin saa­tu pää­o­sin ku­riin ja väki on vih­doin läh­te­mäs­sä vilk­kaam­min liik­keel­le.

Lind­holm ke­hot­taa hy­vän ruu­an ja juo­man ys­tä­viä suun­taa­maan Po­rin kes­kus­tan ra­vin­to­loi­hin.

– Tar­jol­la on laa­du­kas­ta ruo­kaa ja ko­ko­nais­val­tai­ses­ti hy­vää pal­ve­lua. Pa­nos­tam­me koko 15 alan am­mat­ti­lai­sen voi­min täy­sil­lä asi­ak­kai­den ko­ko­nais­val­tai­seen viih­ty­vyy­teen. Ku­ten me it­se­kin viih­dym­me ren­nos­sa työ­yh­tei­sös­säm­me, pai­not­taa Lind­holm.