Vil­le Vää­nä­nen / STT

Kak­si kol­ma­so­saa nuo­ris­ta ai­kui­sis­ta kat­soo, et­tä nuo­ruut­taan nyt elä­vän su­ku­pol­ven ta­lou­del­li­nen tu­le­vai­suus on syn­kem­pi kuin ai­em­mil­la su­ku­pol­vil­la, sel­vi­ää OP-ryh­män teet­tä­mäs­tä ky­se­lys­tä.

Ky­se­lyyn vas­ta­si noin 1 500 16–79-vuo­ti­as­ta suo­ma­lais­ta. Vas­taa­jien mu­kaan vä­es­tön ikään­ty­mi­nen ja jul­ki­sen ta­lou­den heik­ko ke­hi­tys vai­kut­ta­vat eni­ten nuor­ten ta­lou­del­li­seen tu­le­vai­suu­teen. Vas­taa­jis­ta 80 pro­sent­tia kat­soo, et­tä ikä­ra­ken­teel­la on vä­hin­tään mel­ko suu­ri vai­ku­tus nuor­ten ta­lou­del­li­seen tu­le­vai­suu­teen.

Ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta ar­vi­oi­daan kai­kis­sa ikä­ryh­mis­sä, et­tä Suo­men va­kaa yh­teis­kun­ta­jär­jes­tel­mä ja kou­lu­tus­ta­so voi­si­vat pa­ran­taa eni­ten nuor­ten ta­lou­del­lis­ta tu­le­vai­suut­ta.

– Nuo­ret ai­kui­set nos­ta­vat maa­il­man­ta­lou­den, Suo­men ta­lou­den ja eri­tyi­ses­ti il­mas­ton­muu­tok­sen vai­ku­tuk­sen nuor­ten ta­lou­del­li­seen tu­le­vai­suu­teen mer­kit­tä­väm­mik­si te­ki­jöik­si kuin muut ikä­ryh­mät, OP-ryh­män hen­ki­lö­a­si­ak­kais­ta vas­taa­va joh­ta­ja Aki Gynt­her sa­noo tie­dot­tees­sa.

Ta­lous­tut­ki­muk­sen te­ke­män tut­ki­muk­sen vir­he­mar­gi­naa­li on enim­mil­lään koko vas­taa­ja­jou­kon osal­ta 2,6 pro­sent­tiyk­sik­köä suun­taan­sa.