STT

Suo­ma­lais­ten suu­ry­ri­tys­ten ta­lou­del­li­nen ti­lan­ne on va­kaa, käy il­mi OP:n suu­ry­ri­tys­tut­ki­muk­ses­ta. Tut­ki­muk­sen tu­lok­sis­sa ko­ros­tuu OP:n mu­kaan kui­ten­kin tur­val­li­suus­ha­kui­suus. Laa­jen­tu­mis­ha­luis­ten suu­ry­ri­tys­ten osuus on ro­mah­ta­nut ver­rat­tu­na vii­me vuo­teen ja pan­de­mi­an jäl­kei­seen op­ti­mis­miin.

–  Toi­min­nan laa­jen­ta­mi­seen täh­tää­vien yri­tys­ten osuus on tip­pu­nut yli 15 pro­sent­tiyk­sik­köä ol­len nyt enää vii­den­nes vas­taa­jis­ta. Suu­ry­ri­tyk­sis­tä lä­hes puo­let täh­tää vuon­na 2023 toi­min­nan ja tuot­ta­vuu­den te­hos­ta­mi­seen laa­jen­tu­mi­sen si­jas­ta. Toi­min­nan te­hos­ta­mi­seen kes­kit­ty­vien yri­tys­ten osuus on vii­mek­si ol­lut yh­tä kor­kea vuon­na 2017, ker­too OP Yri­tys­pan­kin toi­mi­tus­joh­ta­ja Kat­ja Kei­taan­nie­mi tie­dot­tees­sa.

Täs­tä huo­li­mat­ta in­ves­toin­tei­hin on kiin­nos­tus­ta.

–  Sääs­tö­toi­mis­ta huo­li­mat­ta yli 86 pro­sent­tia suu­ry­ri­tyk­sis­tä ker­too ole­van­sa val­mis in­ves­toi­maan no­pe­as­ti, jos ky­syn­nän voi­daan en­na­koi­da kas­va­van kes­ki­pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä, Kei­taan­nie­mi sa­noo.

Kes­ki­viik­ko­na jul­kais­tuun tut­ki­muk­seen vas­ta­si lä­hes 200 ih­mis­tä 139 suu­ry­ri­tyk­ses­tä, jot­ka ovat suo­ma­lai­sia tai toi­mi­vat Suo­mes­sa. Vas­taa­ja­y­ri­tys­ten yh­teen­las­ket­tu lii­ke­vaih­to on vii­mei­sim­pien vah­vis­tet­tu­jen ti­lin­pää­tös­tie­to­jen pe­rus­teel­la yli 204 mil­jar­dia eu­roa. Tut­ki­muk­sen ai­neis­to ke­rät­tiin vii­me vuo­den syk­syl­lä. OP-ryh­mä to­teut­ti tut­ki­muk­sen yh­des­sä Aal­to-yli­o­pis­ton pro­fes­so­rien pe­rus­ta­ma NIBS-aja­tus­hau­to­mon kans­sa.