STT

Suo­men ta­lous pai­nuu mal­til­li­seen taan­tu­maan seu­raa­vien 12 kuu­kau­den ai­ka­na, en­nus­ta­vat OP-ryh­män eko­no­mis­tit. En­nus­teen mu­kaan Suo­men brut­to­kan­san­tuo­te pie­ne­nee tänä vuon­na 0,3 pro­sent­tia ja en­si vuon­na se ei kas­va ol­len­kaan. Ai­em­min OP-ryh­mä ar­vi­oi brut­to­kan­san­tuot­teen kas­va­van tu­le­va­na vuon­na 0,3 pro­sent­tia.

OP-ryh­män mu­kaan te­ol­li­suus ja ra­ken­ta­mi­nen ovat jyr­käs­sä las­kus­sa. En­nus­tees­sa ar­vi­oi­daan myös, et­tei ko­ti­ta­louk­sien pa­ran­tu­nut tu­lo­ke­hi­tys rii­tä kom­pen­soi­maan eh­ty­viä sääs­tö­jä ja kor­ko­jen nou­sun myö­tä vä­häi­sem­piä käy­tet­tä­vis­sä ole­via tu­lo­ja.

– Suo­men ta­lous on suun­nan­nut koh­ti mal­til­lis­ta taan­tu­maa sii­nä mää­rin verk­kai­ses­ti, et­tä tätä voi hy­vin kut­sua peh­me­äk­si las­kuk­si. Va­li­tet­ta­vas­ti ta­lou­des­sa las­keu­du­taan peh­me­äl­le poh­jal­le, ja epä­var­muus on suur­ta, sa­noo OP:n pää­e­ko­no­mis­ti Rei­jo Heis­ka­nen tie­dot­tees­sa.

OP odot­taa vien­nin vä­he­ne­vän niin tänä kuin en­si vuon­na. Myös­kään ko­ti­ta­louk­sien ku­lu­tus ei sen en­nus­teen mu­kaan kas­va tu­le­va­na vuon­na.

Syn­kät pil­vet var­jos­ta­vat myös työ­mark­ki­noi­ta, joi­den ti­lan­teen OP-ryh­mä odot­taa heik­ke­ne­vään hie­man tu­le­vi­na vuo­si­na.