Il­man eri sää­o­lo­suh­tei­siin so­pi­via jal­ki­nei­ta on vai­kea pär­jä­tä Poh­jo­lan vaa­ti­vis­sa ke­leis­sä. Pit­kän­lin­jan po­mark­ku­lai­sy­ri­tyk­ses­sä tie­de­tään, mi­ten kor­ke­a­luok­kai­nen ken­kä val­mis­te­taan ja mitä laa­tu­tie­toi­nen ku­lut­ta­ja jal­ki­neel­taan ha­lu­aa.

– Me olem­me Po­ma­ril­la yl­pei­tä kuu­si­kym­men­vuo­ti­ses­ta ken­gän te­ke­mi­sen pe­rin­tees­tä ja osaa­vis­ta ken­gän­te­ki­jöis­täm­me. Maa­il­ma muut­tuu ja mei­dän alam­me­kin sii­nä mu­ka­na. Eläm­me mo­nien haas­tei­den kes­kel­lä, mut­ta kat­som­me kui­ten­kin luot­ta­vai­se­na tu­le­vai­suu­teen. In­to­hi­mom­me ken­kien val­mis­tuk­seen on edel­leen vah­va, va­kuut­taa yrit­tä­jä ja hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Päi­vi Fonsén.

"Haluamme pysyä jatkossakin ajan hermolla ja tarjota asiakkaillemme korkealaatuisia jalkineita", sanoo Päivi Fonsén.

"Haluamme pysyä jatkossakin ajan hermolla ja tarjota asiakkaillemme korkealaatuisia jalkineita", sanoo Päivi Fonsén.

Vesa-Pekka Järvelä

Po­mar­fin Oy:n ta­ri­na al­koi vuon­na 1960 Po­mar­kus­sa. Yri­tyk­sen pe­rus­ti jo ai­em­min ken­kiä vel­jen­sä kans­sa Ha­pu­al­la val­mis­ta­nut Toi­vo Lep­pä­nen. Yh­des­sä Kirs­ti-vai­mon­sa kans­sa toi­min­taa käyn­nis­tel­tiin pie­ni­muo­toi­ses­ti, mut­ta ku­lut­ta­jien luot­to uu­teen yri­tyk­seen vah­vis­tui no­pe­as­ti.

– Tuo­tan­to­mää­rät kas­voi­vat vauh­dil­la, uu­sia te­ki­jöi­tä pal­kat­tiin, mal­lis­tot laa­je­ni­vat ja tuo­tan­to­ti­lo­ja ra­ken­net­tiin. Van­hem­pa­ni pa­nos­ti­vat heti al­ku­vai­hees­sa laa­tuun ja se osoit­tau­tui oi­ke­ak­si rat­kai­suk­si. Sa­mal­la lin­jal­la olem­me jat­ka­neet kaik­ki nämä vuo­si­kym­me­net, pai­not­taa ve­to­vas­tuun yri­tyk­ses­tä yh­des­sä Jar­no Fonsé­nin kans­sa 90-lu­vul­la ot­ta­nut Päi­vi.

Hei­dän joh­dol­laan Po­mar­fin Oy:n ke­hit­tä­mis­tä on jat­ket­tu mää­rä­tie­toi­ses­ti. Nyt ke­hi­tys­työs­sä on mu­ka­na jo kol­mas su­ku­pol­vi.

– He tuo­vat tuo­rei­ta ide­oi­ta ja uut­ta nä­ke­mys­tä oman ikä­luok­kan­sa miel­ty­myk­sis­tä. Toi­vot­ta­vaa tie­tys­ti oli­si, et­tä tuo­tan­to­puo­lel­le­kin saa­tai­siin li­sää nuor­ta voi­maa. Luo­tan sii­hen, sil­lä ar­vos­tus kä­den­tai­toi­hin on li­sään­ty­mäs­sä. Ja nii­tä­hän tek­no­lo­gi­an ke­hit­ty­mi­ses­tä huo­li­mat­ta tar­vi­taan ken­kien te­ke­mi­ses­sä jat­kos­sa­kin, poh­tii Fonsén.

70- ja 80-lu­vun tait­tees­sa Po­mar­kus­sa suun­nat­tiin vien­ti­pon­nis­tuk­set Ruot­siin, Nor­jaan ja myös Neu­vos­to­liit­toon. Mo­nis­ta muis­ta suo­ma­lai­sis­ta ken­kä­teh­tais­ta poi­ke­ten pa­nos­tet­tiin vah­vas­ti ko­ti­mark­ki­noi­hin ja län­si­vien­tiin.

– Ny­kyi­sin vien­nin osuus on noin 40 pro­sent­tia. Täh­tääm­me myös uu­sil­le mark­ki­na-alu­eil­le ja toi­mi­tam­me jal­ki­nei­ta Poh­jois­mai­den ja Bal­ti­an mai­den li­säk­si verk­ko­kaup­pam­me kaut­ta yli 40 maa­han – muun mu­as­sa Ja­pa­niin, Ita­li­aan ja Es­pan­jaan. Niin vien­nin kuin raa­ka-ai­nei­den tuon­nin lo­pe­tim­me itä­ra­jan taak­se heti vii­me hel­mi­kuus­sa 2022, kun Ve­nä­jä käyn­nis­ti so­ta­toi­met Uk­rai­nas­sa.

Raumalla pitkäaikaisen asiakkaansa liikkeessä piipahtanut Päivi Fonsén korostaa Pomar-brändin jatkuvan kehittämisen merkitystä.

Raumalla pitkäaikaisen asiakkaansa liikkeessä piipahtanut Päivi Fonsén korostaa Pomar-brändin jatkuvan kehittämisen merkitystä.

Vesa-Pekka Järvelä

Ko­ti­mai­nen ken­kä­te­ol­li­suus on ol­lut mo­nien mul­lis­tus­ten ja muu­tos­ten pu­ris­tuk­ses­sa.

– Olem­me yk­si har­vois­ta, jot­ka yhä val­mis­ta­vat ken­gät Eu­roo­pas­sa. Vain kol­me pro­sent­tia maa­il­man ken­gis­tä teh­dään enää tääl­lä.

Po­mar­fin Oy siir­si­kin tuo­tan­ton­sa jo 90-lu­vul­la Vi­roon. Pär­nun omas­sa tuo­tan­to­lai­tok­ses­sa työs­ken­te­lee 80 hen­keä. Tuot­teet val­mis­te­taan lä­hi­tuo­tan­to­na EU-stan­dar­dien mu­kaan.

– Näin voim­me var­mis­taa kor­ke­an laa­dun, hy­vät työ­o­lot, tuot­tei­den tur­val­li­suu­den ja te­ke­mi­sem­me ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­set. Meil­le on tär­ke­ää pi­tää kaik­ki toi­min­tam­me lä­hel­lä voi­dak­sem­me ol­la vas­tuul­li­nen työ­nan­ta­ja ja val­mis­ta­ja. Näin voim­me myös pal­vel­la asi­ak­kai­tam­me no­pe­as­ti ja jous­ta­vas­ti.

Po­mar­fin Oy tuli 80-lu­vul­la kuu­lui­sak­si en­nen kaik­kea huip­pu­suo­si­on saa­vut­ta­nees­ta Peh­mis-mal­lis­tos­ta. Yk­si yli mil­joo­nia myy­neen ken­kä­mer­kin tun­ne­tuim­mis­ta käyt­tä­jis­tä oli viih­de­le­gen­da Pert­ti Pa­sa­nen.

– Spe­den li­säk­si moni muu­kin läh­ti Peh­mis-kau­poil­le. Ren­to jal­ki­ne oli­kin pit­kään maam­me myy­dyin ken­kä. 2010-lu­vul­la peh­mik­set saa­vut­ti­vat nuo­rem­man su­ku­pol­ven pa­ris­sa jopa pie­neh­kön kult­tis­ta­tuk­sen.

Poh­jo­lan luon­to ja sen nel­jä vuo­de­nai­kaa ovat Fonsé­nin mu­kaan yri­tyk­sen suu­rin in­noit­ta­ja. Sel­keä muo­to­kie­li, funk­ti­o­naa­li­suus, laa­tu ja poh­jois­ten olo­suh­tei­den ym­mär­rys juon­ta­vat juu­ren­sa täs­tä maa­pe­räs­tä.

Po­mar­fin Oy:n mal­lis­ton yk­kös­tuot­tei­ta ovat ve­den­pi­tä­vät ja hen­git­tä­vät GORE-TEX–jal­ki­neet. Nii­den ky­syn­tä on jat­ku­nut vah­va­na.

– Tuot­tei­den tek­nis­ten ja laa­dul­lis­ten omi­nai­suuk­sien ke­hit­tä­mi­nen on ol­lut tär­ke­äs­sä roo­lis­sa. Ny­ky­päi­vän asi­a­kas ar­vos­taa jal­ki­nei­den mu­ka­vuut­ta, kes­tä­vyyt­tä, laa­tua ja tyy­li­käs­tä ul­ko­muo­toa. Ha­lu­am­me py­syä jat­kos­sa­kin ajan her­mol­la ja tar­jo­ta asi­ak­kail­lem­me kor­ke­a­laa­tui­sia jal­ki­nei­ta. Ke­hi­täm­me­kin jat­ku­vas­ti uut­ta yh­des­sä alan edis­ty­neim­pien ma­te­ri­aa­li­val­mis­ta­jien kans­sa.

Vesa-Pek­ka Jär­ve­lä