Maa­rit Kaut­to

Us­kal­la, opi sie­tä­mään epä­on­nis­tu­mi­sia, ole kär­si­väl­li­nen ja pit­kä­jän­tei­nen ja kään­nä koh­taa­ma­si vai­keu­det su­per­voi­mik­se­si. Nämä oli­vat vies­te­jä, joi­ta sa­ta­kun­ta­lai­sil­le nuo­ril­le suun­na­tus­sa Yrit­tä­jyy­den su­per­päi­väs­sä kuul­tiin. Vii­me per­jan­tai­na jär­jes­te­tys­sä ta­pah­tu­mas­sa oman, ins­pi­roi­van yrit­tä­jyys­ta­ri­nan­sa ker­toi­vat muu­sik­ko Pet­ra Gar­ga­no ja Tuo­mas So­ro­nen Sor­co­lor Oy:stä.

Tuomas Soronen kannusti nuoria tekemään työtä sen eteen, mitä haluaa, olipa se sitten yrittäjyys tai jokin unelma-ammatti.

Tuomas Soronen kannusti nuoria tekemään työtä sen eteen, mitä haluaa, olipa se sitten yrittäjyys tai jokin unelma-ammatti.

Priz­z­tec­his­sä toi­mi­van YES yri­tys­kas­va­tus­kes­kuk­sen jär­jes­tä­mään ta­pah­tu­maan osal­lis­tui pai­kan pääl­lä noin 200 ylä­kou­lu­lais­ta sekä toi­sen as­teen ja kor­kea-as­teen opis­ke­li­jaa ja li­säk­si usei­ta sa­to­ja nuo­ria strii­min kaut­ta. Sa­ta­kun­nan YES-kes­kuk­sen pää­yh­teis­työ­kump­pa­ni­na ta­pah­tu­man jär­jes­te­lyis­sä oli Sääs­tö­pank­ki. To­teu­tuk­sen mah­dol­lis­ti myös nuor­ten yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­seen lah­joi­tet­tu al­ko­ho­lit­to­man Sil­le-kuo­hu­juo­ma­kam­pan­jan tuot­to, 5 000 eu­roa.

– Ha­lu­am­me an­taa nuo­ril­le in­nos­tuk­sen ja ins­pi­raa­ti­on ki­pi­nöi­tä tu­le­vai­suu­den työ­e­lä­mäs­tä ja yrit­tä­jyy­des­tä. Meil­lä on ta­ka­na poik­keus­vuo­sia, jol­loin nuor­ten koh­taa­mi­set työ­e­lä­mäs­sä ovat ol­leet vä­häi­siä. Ta­pah­tu­man avul­la ha­lu­am­me yh­des­sä kaik­kien toi­mi­joi­den kans­sa ker­toa, et­tä jo­kai­nen on tär­keä ja jo­kai­nen voi ra­ken­taa ha­lu­a­man­sa mer­ki­tyk­sel­li­sen työ­u­ran. Suo­mes­sa tasa-ar­voi­nen kou­lu­tus mah­dol­lis­taa sen, et­tä oli­vat­pa läh­tö­koh­tam­me mil­lai­set ta­han­sa, ne ei­vät mää­ri­tä mei­dän tu­le­vai­suut­tam­me, pro­jek­ti­pääl­lik­kö Jen­ni Ra­ja­hal­me Sa­ta­kun­nan YES-kes­kuk­ses­ta pai­not­ti.

Jenni Rajahalme korosti, että Suomessa tasa-arvoinen koulutus mahdollistaa sen, etteivät henkilön lähtökohdat määritä tulevaisuutta.

Jenni Rajahalme korosti, että Suomessa tasa-arvoinen koulutus mahdollistaa sen, etteivät henkilön lähtökohdat määritä tulevaisuutta.

YES Sa­ta­kun­ta on koor­di­noi­nut yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sen ke­hit­tä­mis­työ­tä kym­me­nen vuo­den ajan. Tänä ai­ka­na on muun mu­as­sa luo­tu kak­si maa­kun­nal­lis­ta yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sen stra­te­gi­aa. Vii­mei­sin stra­te­gia on vuo­sil­le 2020–2022.

Jen­ni Ra­ja­hal­meen mu­kaan yrit­tä­jyys­kas­va­tus on Sa­ta­kun­nas­sa hy­väl­lä to­lal­la, vaik­ka ko­ro­na on­kin jät­tä­nyt jäl­ken­sä.

– Yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sen stra­te­gi­an päi­vi­tys­työ on juu­ri al­ka­mas­sa. Eni­ten meil­lä on ki­rit­tä­vää kou­lun ja työ­e­lä­män yh­teis­työ­ver­kos­to­jen ra­ken­ta­mi­ses­sa. Kun saa­daan yh­teis­työ työ­e­lä­män suun­taan toi­mi­maan vie­lä pa­rem­min, on op­pi­lai­tos­ten hel­pom­pi ra­ken­taa ta­voit­teel­lis­ta kou­lu­tus­ta, Ra­ja­hal­me to­te­si.

Salla Talasterä (vas.), Emil Sundell ja Aino Savolainen saivat Yrittäjyyden superpäivän tarinoista innoitusta ja rohkeutta tavoitella unelmiaan.

Salla Talasterä (vas.), Emil Sundell ja Aino Savolainen saivat Yrittäjyyden superpäivän tarinoista innoitusta ja rohkeutta tavoitella unelmiaan.

Maarit Kautto

Ul­vi­lan lu­ki­on op­pi­laat Ai­no Sa­vo­lai­nen, Sal­la Ta­las­te­rä ja Emil Sun­dell ker­toi­vat saa­neen­sa in­noi­tus­ta Yrit­tä­jyy­den su­per­päi­vän pu­hu­jil­ta.

– Ta­ri­nat loi­vat us­koa sii­hen, et­tä mikä ta­han­sa voi ol­la mah­dol­lis­ta, kun­han us­kal­taa luot­taa it­seen­sä ja unel­miin­sa, nuo­ret poh­dis­ke­li­vat.

Sal­la ja Ai­no ovat mo­lem­mat käy­neet kaik­ki Ul­vi­lan lu­ki­on yrit­tä­jyy­teen liit­ty­vät kurs­sit. Ai­no pe­rus­ti toi­se­na vuo­te­naan ka­ve­rin­sa kans­sa Nuo­ri Yrit­tä­jyys -yri­tyk­sen ni­mel­tä Take Care ny, joka myi hem­mo­te­lu­lah­ja­pa­ket­te­ja.

– Vaik­ka ala ei ihan omal­ta lop­pu­jen lo­puk­si tun­tu­nut­kaan, on yrit­tä­jyys kui­ten­kin se mi­nun jut­tu­ni. Yrit­tä­jä­vuo­den ai­ka­na sai ai­ka hy­vän kä­si­tyk­sen sii­tä, mitä kaik­kea yrit­tä­jyy­teen liit­tyy.

Sal­la pe­rus­ti kah­den ka­ve­rin­sa kans­sa kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­leis­ta ko­ru­ja val­mis­ta­van yri­tyk­sen.

– Yrit­tä­jyys­vuo­te­na opim­me vas­tuul­li­suut­ta ja toi­mi­maan yh­des­sä ta­voit­teem­me eteen. Yrit­tä­jyys on to­del­la­kin mi­nun jut­tu­ni, kun­han vain löy­dän sen oman ala­ni.

Tun­net­tuun Sun­del­lin bus­siy­ri­tys­su­kuun kuu­lu­va, en­sim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­ja Emil on suun­ni­tel­lut en­si vuo­dek­si pe­rus­ta­van­sa kol­men ka­ve­rin­sa kans­sa kier­tä­vän bus­si­kah­vi­lan.

– Mi­nul­la oli­si mah­dol­li­suus saa­da bus­si käyt­tööm­me. Bus­si­kah­vi­la voi­si py­säh­tyä ai­na eri paik­koi­hin, ku­ten vaik­ka­pa Po­rin mat­ka­kes­kuk­sen vie­reen tai Kir­ju­rin­luo­toon Jaz­zien ai­kaan. Täl­lai­nen haa­ve meil­lä on, kat­so­taan, mi­ten saam­me sen to­teu­tet­tua, Emil hy­myi­li.