Toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Hel­jak­ka hei­lut­te­lee kä­des­sään Tyr­ni­nui­jaa. Se on Hal­li­tus­part­ne­rit Sa­ta­kun­nan Brand ID:lle myön­tä­mä tun­nus­tus eri­no­mai­ses­ta hal­li­tus­työs­ken­te­lys­tä. Hel­jak­ka nä­kee­kin hal­li­tuk­sen mer­ki­tyk­sen kas­vu­y­ri­tyk­ses­sä.

– Olem­me ha­lun­neet mää­rä­tie­toi­ses­ti ke­hit­tää hal­li­tus­työs­ken­te­lyä ja kut­sua hal­li­tuk­seen osaa­jia. Tu­le­vai­suu­den ra­ken­ta­mi­ses­sa on hal­li­tuk­sel­la iso roo­li.

Tyr­ni­nui­ja-pal­kin­non myö­tä Brand ID on mu­ka­na myös Hal­li­tus­part­ne­rien jär­jes­tä­mäs­sä val­ta­kun­nal­li­ses­sa ki­sas­sa. Se va­lit­tiin juu­ri kil­pai­lun kär­ki­kol­mik­koon, jois­ta voit­ta­ja jul­kis­te­taan 1. mar­ras­kuu­ta.

Po­ri­lai­nen Brand ID er­kaan­tui Ne­los­tuo­te Oy:stä omak­si yh­ti­ök­si vuon­na 2007. Juha Hel­jak­ka on ol­lut alus­ta as­ti toi­mi­tus­joh­ta­ja­na ja on ny­ky­ään yri­tyk­sen pää­o­mis­ta­ja.

– Lii­kei­dea on ol­lut alus­ta as­ti sama: me teem­me asi­ak­kaam­me brän­din nä­ky­väk­si, Hel­jak­ka sa­noo.

Se ta­pah­tuu esi­mer­kik­si tar­ro­jen tai vaik­ka­pa myy­mä­lä­o­pas­tei­den avul­la. Yk­si van­him­mis­ta asi­ak­kais­ta on pui­mu­ri­teh­das Sam­po-Ro­sen­lew, suu­rim­pia ko­ti­mai­sia asi­ak­kai­ta ovat Kes­ko, S-ryh­mä ja VR. Brän­di tu­lee nä­ky­väk­si, kun esi­mer­kik­si pui­mu­riin lii­ma­taan merk­ki­tar­rat tai päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­paan teh­dään ka­lus­teet, opas­teet, hin­ta­la­put ja mai­nok­set ket­jun il­meen mu­kai­ses­ti. Myös esi­mer­kik­si ve­ne­kan­net, di­gi­taa­li­set myy­mä­lä­rat­kai­sut, eri­lai­set tur­val­li­suus- ja käyt­tö­oh­je­tar­rat sekä pah­vi­set myyn­ti­te­li­neet ja pak­kauk­set ovat Brand ID:n osaa­mi­sa­laa.

Brand ID on kas­va­nut ta­sai­ses­ti. Lii­ke­vaih­to on kas­va­nut vuo­des­ta 2007 vuo­teen 2022 20-ker­tai­sek­si.

– Tar­koi­tus on nyt tup­la­ta lii­ke­vaih­to eli kas­vat­taa se 60 mil­joo­naan eu­roon vuo­teen 2025 men­nes­sä, Hel­jak­ka ker­too.

Yri­tyk­sel­lä oli vuon­na 2022 kes­ki­mää­rin 175 työn­te­ki­jää.

Juha Heljakka on kehittänyt Brand ID:n johtamisen järjestelmää yhdessä Kaizen-menetelmän konsultin Kimmo Järvisen kanssa. "Konsultti näkee sen, mitä itse ei näe. Kaizen on ollut meille tehokas tapa saada tuloksia aikaan", Heljakka sanoo. Hänellä on kädessään Hallituspartnerit Satakunnan tunnustuspalkinto Tyrninuija.

Juha Heljakka on kehittänyt Brand ID:n johtamisen järjestelmää yhdessä Kaizen-menetelmän konsultin Kimmo Järvisen kanssa. "Konsultti näkee sen, mitä itse ei näe. Kaizen on ollut meille tehokas tapa saada tuloksia aikaan", Heljakka sanoo. Hänellä on kädessään Hallituspartnerit Satakunnan tunnustuspalkinto Tyrninuija.

Sanna Jääskeläinen

No­pein­ta kas­vu on ol­lut vii­mei­sen nel­jän vuo­den ai­ka­na. Asi­ak­kai­ta ja tuot­tei­ta on saa­tu li­sää, mut­ta kas­vua on ha­et­tu myös yri­tys­kau­poil­la. Uu­sin alu­e­val­taus on Yh­dys­val­lat, jon­ne Brand ID avaa oman tuo­tan­to­lai­tok­sen tä­män vuo­den lo­pul­la. Poh­jois-Ca­ro­li­nas­sa si­jait­se­va teh­das käyn­nis­te­tään suo­ma­lai­sin voi­min.

– Ko­ke­nut tii­mi työn­te­ki­jöi­täm­me muut­taa sin­ne ko­men­nuk­sel­le. Käyn­nis­tys­vai­heen jäl­keen rek­ry­toi­daan pai­kal­lis­ta työ­voi­maa, jon­ka suo­ma­lai­set työn­te­ki­jät kou­lut­ta­vat teh­tä­viin­sä, Hel­jak­ka sa­noo.

Vuo­den­vaih­tees­sa on lu­vas­sa myös sel­lai­nen iso muu­tos, et­tä yri­tyk­sen osa­yh­ti­öt fuu­si­oi­daan ja muo­dos­te­taan yh­tei­nen hal­lin­to-osas­to.

Ar­vot ovat yri­tyk­sen toi­min­nan pe­rus­ta. Brand ID:n ar­vot löy­ty­vät per­heyh­ti­ön pit­kä­jän­tei­ses­tä kult­tuu­ris­ta, jo­hon on yh­dis­tet­ty hal­li­tu­sam­mat­ti­lais­ten mu­ka­naan tuo­maa lii­ke­toi­min­nal­lis­ta nä­kö­kul­maa sekä hie­man yl­lät­tä­en­kin ja­pa­ni­lais­ta joh­ta­mis­jär­jes­tel­mää. Juha Hel­jak­ka tu­tus­tui len­to­ko­nees­sa mat­kal­la Hel­sin­gis­tä Po­riin Kai­zen-joh­ta­mis­me­ne­tel­män kon­sult­tiin Kim­mo Jär­vi­seen. Kes­kus­te­lu he­rät­ti kiin­nos­tuk­sen, joka sy­ve­ni ja on nyt osa yri­tyk­sen fi­lo­so­fi­aa. Kai­zen on ja­pa­nin­kie­li­nen ter­mi ja tar­koit­taa jat­ku­vaa pa­ran­ta­mis­ta pie­nis­sä as­ke­leis­sa.

– Sen joh­ta­mis­jär­jes­tel­män mu­kai­ses­ti meil­lä on käy­tös­sä nyt niin kut­su­tut luon­nol­li­set tii­mit, jot­ka it­se mää­rit­tä­vät tar­koi­tuk­sen­sa ja seu­raa­vat sen ke­hit­ty­mis­tä, Hel­jak­ka ker­too.

– Isoin op­pi Kai­ze­nis­ta on ol­lut se, et­tä meil­lä ei voi ol­la it­sel­lä kaik­kea vii­saut­ta. On ol­ta­va ute­li­as tie­tääk­seen, mi­ten voi teh­dä asi­at pa­rem­min ja on ol­ta­va ha­lua ym­mär­tää, mi­ten me­nes­tyk­sen ele­men­tit voi ra­ken­taa.

Brand ID:n päätoimipaikka on Porissa Raumanjuovantiellä. Toimintaa on koko Suomessa ja kansainvälisesti. Vuodenvaihteessa yritys avaa tehtaan Yhdysvaltoihin. "Pori on meille tärkeä ja täällä pysymme", sanoo toimitusjohtaja Juha Heljakka.

Brand ID:n päätoimipaikka on Porissa Raumanjuovantiellä. Toimintaa on koko Suomessa ja kansainvälisesti. Vuodenvaihteessa yritys avaa tehtaan Yhdysvaltoihin. "Pori on meille tärkeä ja täällä pysymme", sanoo toimitusjohtaja Juha Heljakka.

Sanna Jääskeläinen

Kas­vun pe­rus­ta on ky­ke­ne­vä joh­to. Brand ID Oy:n joh­to­ryh­mä pi­tää ope­ra­tii­vi­sen ja stra­te­gi­sen pa­la­ve­rin ker­ran kuu­kau­des­sa ja seu­raa ope­ra­tii­vis­ten mit­ta­rei­den li­säk­si stra­te­gis­ten ta­voit­tei­den to­teu­tu­mis­ta. Stra­te­gi­aa ar­vi­oi­daan joka kuu­kau­si. Työ­vä­li­nee­nä on stra­te­gi­a­mat­rii­si konk­reet­ti­si­ne mit­ta­ris­toi­neen.

– Kun tämä teh­dään kuu­kau­sit­tain, lai­va ei pää­se sei­laa­maan vää­rään suun­taan lii­an pit­kään, vaan voim­me teh­dä kor­jaus­liik­keet ajois­sa, Hel­jak­ka sa­noo.

Myös tii­meil­lä on käy­tös­sä stan­dar­doi­dut te­ke­mi­sen mit­ta­rit ja tii­mi­tau­lut. Hel­jak­ka ke­huu me­ne­tel­mää, jos­sa asi­at vie­dään tii­mi­tau­lul­le kaik­kien näh­tä­väk­si.

– Esi­mer­kik­si ikä­vä asia muut­tuu neut­raa­lim­mik­si ja ir­rot­tau­tuu hen­ki­lös­tä, kun se ker­ro­taan tii­mi­tau­lun kaut­ta. Yli­pää­tään hen­ki­lö­kun­ta on osal­lis­tet­ta­va, jot­ta syn­tyy par­vi­ä­lyn efek­ti. Kun työn­te­ki­jät ko­ke­vat pys­ty­vän­sä vai­kut­ta­maan sii­hen, mitä te­ke­vät, myös yri­tys me­nes­tyy. Tii­mien teh­tä­vä­nä on esi­mer­kik­si tuot­taa ke­hi­ty­si­de­oi­ta vii­koit­tain.

Teh­taan pe­rus­ta­mi­nen Yh­dys­val­toi­hin on ol­lut uu­den­lai­nen ko­ke­mus. Hel­jak­ka ker­too yl­lät­ty­neen­sä pai­kal­lis­ten avu­li­ai­suu­des­ta ja asi­oi­den jär­jes­ty­mi­sen help­pou­des­ta.

– Kyl­lä huo­maa, et­tä he ha­lu­a­vat yri­tyk­sen ja ih­mi­set sin­ne. Täs­tä on hyvä ot­taa op­pia Sa­ta­kun­nas­sa­kin. Jos tän­ne on help­po tul­la ja tääl­lä ih­mis­ten hyvä asua, yri­tyk­set­kin ha­lu­a­vat si­joit­tua tän­ne. Hy­vän inf­ran ja kou­lu­jen li­säk­si on tär­ke­ä­tä luo­da kau­pun­kiin ih­mi­sil­le mie­li­paik­ko­ja. Sik­si esi­mer­kik­si Po­rin Ete­lä­ran­nan kun­nos­ta­mi­nen on hyvä asia, hän poh­tii.

San­na Jääs­ke­läi­nen