Rau­man Ener­gia Säh­kö­verk­ko tie­dot­ti lo­ka­kuun lo­pul­la verk­ko­pal­ve­lu­mak­su­jen alen­nuk­ses­ta lop­pu­vuo­den 2023 ajak­si. Rau­man Ener­gia Säh­kö­verk­ko on päät­tä­nyt tup­la­ta alen­nuk­sen kes­ton ja jat­kaa sitä hel­mi­kuun 2024 lop­puun as­ti.

Verk­ko­pal­ve­lu­mak­sun alen­nus siir­to­mak­sun osal­ta on noin 50 pro­sent­tia. Verk­ko­pal­ve­lu­mak­suun si­säl­ty­vä pe­rus­mak­su ja säh­kö­ve­ro py­sy­vät en­nal­laan.

Ky­sees­sä on mer­kit­tä­vä alen­nus Rau­man Ener­gia Säh­kö­ver­kon asi­ak­kail­le, sil­lä tä­män tal­ven alen­nuk­sen ko­ko­nais­vai­ku­tus on yli mil­joo­na eu­roa. Rau­man Ener­gia Säh­kö­verk­ko alen­si verk­ko­pal­ve­lu­mak­sua myös vii­me tal­ve­na kol­men kuu­kau­den ajal­le. Vii­me ja tä­män tal­ven yh­teen­las­ket­tu ko­ko­nais­vai­ku­tus on lä­hes 1,8 mil­joo­naa eu­roa.

Verk­ko­pal­ve­lu­mak­suun koh­dis­tu­van hin­to­jen alen­nuk­sen taus­tal­la on kan­ta­verk­ko­yh­tiö Fing­ri­din il­moi­tus, jon­ka mu­kaan kan­ta­verk­ko­mak­su­ja jä­te­tään pe­ri­mät­tä ja­ke­lu­verk­ko­yh­ti­öil­tä.

– Ko­em­me, et­tä tämä on hyvä tapa aut­taa sa­mal­la kun mo­net muut ku­lut kas­va­vat. Olem­me yk­si har­vois­ta yh­ti­öis­tä, jot­ka ovat oh­jan­neet nämä kaik­ki alen­nuk­set suo­raan asi­ak­kai­den hy­väk­si, Rau­man Ener­gia Säh­kö­ver­kon toi­mi­tus­joh­ta­ja Mar­ko Haa­pa­la sa­noo.