Juk­ka Vil­po­nie­mi

Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja Juk­ka Hur­ri­la pi­tää tu­le­via Eu­roo­pan par­la­men­tin vaa­le­ja tär­kei­nä myös yrit­tä­jien kan­nal­ta.

– Eri­tyi­ses­ti EU:n aset­ta­maan sään­te­lyyn vai­kut­ta­mi­nen on yri­tys­ten toi­min­nal­le tär­ke­ää. Sään­te­lyn pi­tää ol­la sel­ke­ää ja en­na­koi­ta­vaa, ei­kä sen pidä syn­nyt­tää tur­haa by­rok­ra­ti­aa. Sään­te­ly ei myös­kään saa hei­ken­tää suo­ma­lais­ten yri­tys­ten kil­pai­lu­ky­kyä, hän sa­noo.

Hur­ri­la ker­too it­se­kin vie­rail­leen­sa Brys­se­lis­sä vii­me vuon­na ja ha­vain­neen­sa kuin­ka pit­kiä pro­ses­se­ja EU:n pää­tök­sen­te­ot ovat. Asi­oi­hin pi­tää pys­tyä vai­kut­ta­maan etu­pai­not­tei­ses­ti.

Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien tar­koi­tuk­se­na on nos­taa vaa­leis­sa esiin yrit­tä­jä­taus­tai­sia eh­dok­kai­ta.

– Jos me sai­sim­me alu­eel­li­ses­ti tut­tu­ja tai yrit­tä­jä­taus­tai­sia eh­dok­kai­ta par­la­ment­tiin, oli­si meil­lä suo­ra väy­lä vai­kut­taa asi­oi­hin. Suo­men Yrit­tä­jil­lä on myös toi­mis­to Brys­se­lis­sä, mikä hel­pot­taa asi­oi­den edis­tä­mis­tä.

Täs­sä vai­hees­sa Sa­ta­kun­nas­ta on ase­tet­tu kak­si yrit­tä­jä­taus­tais­ta eh­do­kas­ta eu­ro­vaa­lei­hin, Ma­ria Rau­ta­nen ko­koo­muk­ses­ta ja Chris­ta Lah­to Lii­ke Ny­tis­tä.

Dip­lo­mi-in­si­nöö­ri Ma­ria Rau­ta­nen sa­noo läh­te­vän­sä vaa­lei­hin hy­vil­lä mie­lin. Hän työs­ken­te­lee ener­gia-asi­oi­den pa­ris­sa asi­an­tun­ti­ja­teh­tä­vis­sä Ol­ki­luo­don ydin­voi­ma­las­sa, mut­ta hä­nel­lä on myös mo­bii­li­so­vel­luk­siin kes­kit­ty­nyt yri­tys Po­ris­sa.

Po­rin kun­nal­lis­po­li­tii­kas­sa hän on muun mu­as­sa Pori Ener­gia Säh­kö­ver­kot Oy:n hal­li­tuk­sen va­ra­pu­heen­joh­ta­ja ja Po­rin Ve­den hal­li­tuk­sen jä­sen.

Rau­ta­nen ha­lu­ai­si edus­taa Brys­se­lis­sä suo­ma­lai­sia pie­ny­rit­tä­jiä ja maa­seu­dun yrit­tä­jiä. Hän ko­kee lä­hei­sek­si al­ku­tuo­tan­non ja Suo­men huol­to­var­muu­den, ku­ten ruo­an ja ener­gi­an tu­ke­mi­sen.

Suo­men Yrit­tä­jil­lä on EU-vaa­lei­hin 50-koh­tai­nen oh­jel­ma, jon­ka pää­o­sis­sa ovat juu­ri sään­te­ly, osaa­van työ­voi­man liik­ku­vuus ja saa­ta­vuus myös EU:n ul­ko­puo­lel­ta, pk-sek­to­rin toi­min­ta­e­del­ly­tys­ten tur­vaa­mi­nen sekä myös ener­gi­a­po­li­tiik­ka.

Ma­ria Rau­ta­sel­la on ener­gi­a­po­li­tii­kas­ta sel­ke­ät nä­ke­myk­set. Hä­nen mie­les­tään uu­siu­tu­vien ener­gi­a­muo­to­jen ku­ten tuu­li- ja au­rin­ko­voi­man myö­tä ener­gi­a­mark­ki­nat on ajet­tu epä­va­kaa­seen ti­laan ja hin­nan vaih­te­lu on suur­ta, kun pe­rus­sää­tö­voi­ma eli ydi­ne­ner­gia on unoh­det­tu.

Myös Juk­ka Hur­ri­la on va­kuut­tu­nut sii­tä, et­tä uut­ta ydin­voi­maa tar­vi­taan jat­kos­sa­kin. Sil­lä saa­daan kui­ten­kin jär­ke­väs­ti tuo­tet­tua ener­gi­aa, vaik­ka se jo­ta­kin eh­kä pe­lot­taa­kin. Säh­köä tar­vi­taan koko ajan enem­män.

Rau­ta­nen ei kui­ten­kaan ha­lua unoh­taa myös­kään polt­to­puol­ta.

– Meil­lä on kui­ten­kin ke­hi­tet­ty sa­vun­pois­to- ja rik­ki­pe­su­rei­ta, joil­la voi­daan mer­kit­tä­väs­ti vä­hen­tää pol­tos­ta ai­heu­tu­via ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia. Esi­mer­kik­si Po­rin ener­gi­a­lai­tos on mo­der­ni­soi­tu niin, et­tä se on hy­vin ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­nen. Li­säk­si ol­laan ke­hit­tä­mäs­sä hii­li­di­ok­si­din tal­tee­not­toa, joka puh­dis­taa polt­to­lai­tok­sia en­ti­ses­tään, hän sa­noo.

– Kyse on huol­to­var­muu­des­ta. Jos krii­si­ti­lan­tees­sa em­me saa ydin­polt­to­ai­net­ta, niin ener­gia on tuo­tet­ta­va jol­la­kin muul­la polt­to­ai­neel­la, ku­ten puul­la ja tur­peel­la. En oli­si myös­kään luo­pu­mas­sa yh­teis­voi­ma­lai­tok­sis­ta, jois­sa tuo­te­taan sekä säh­köä et­tä läm­pöä, sa­noo Ma­ria Rau­ta­nen.