Ka­ta­rii­na Yr­jön­kos­ki aloit­ti uu­des­sa teh­tä­väs­sään tam­mi­kuus­sa. Hä­nen va­lin­tan­sa toi­mi­tus­joh­ta­jak­si vah­vis­taa sää­ti­ön roo­lia sa­ta­kun­ta­lai­sen kor­ke­a­kou­lu­tuk­sen tu­ki­ja­na ja myös aka­tee­mi­sen yh­tei­sön ja elin­kei­no­e­lä­män yh­teyk­sien tii­vis­tä­jä­nä.

Hä­nel­lä on 20 vuo­den ko­ke­mus työs­ken­te­lys­tä yri­tys­sek­to­ril­la ja aka­tee­mi­nen maa­il­ma on hä­nel­le tut­tu tut­ki­muk­sen, ope­tuk­sen ja suun­nit­te­lu­työn kaut­ta.

– ”Vä­li­vouh­ka”, täl­lä sa­nal­la ku­va­si eräs työ­to­ve­ri roo­li­a­ni yh­teis­työn vä­lit­tä­jä­nä.

Sy­ner­gi­aa syn­tyy, kun yli­o­pis­to­puo­len kou­lu­tus ja tut­ki­mus yh­dis­te­tään sää­ti­ön puo­lel­la ra­hoit­ta­mi­seen ja apu­ra­ha­mal­lien ke­hit­tä­mi­seen. Toi­mi­tus­joh­ta­jan näh­dään vah­vis­ta­van sää­ti­ön toi­min­taa.

– Sa­mal­la vien te­ke­mis­tä lä­hem­mäs yri­tyk­siä, käy­mään vuo­ro­pu­he­lua nii­den kans­sa.

Ka­ta­rii­na Yr­jön­kos­ki jat­kaa edel­leen työ­tään Po­rin yli­o­pis­to­kes­kuk­ses­sa, jos­sa hän vas­taa muun mu­as­sa yri­tys­kump­pa­nuu­soh­jel­ma FORE UC­Po­rin ja 2023 syk­syl­lä al­ka­van uu­den tek­nii­kan kan­di­daat­ti­kou­lu­tuk­sen suun­nit­te­lus­ta.

– Olen iloi­nen, et­tä maa­kun­nas­sa on nyt nel­jä alaa, jos­sa saa kan­di­daat­ti­ta­son kou­lu­tus­ta, eli nii­hin voi ha­kea lu­ki­on jäl­keen: Rau­mal­le opet­ta­jan­kou­lu­tuk­seen ja Po­ris­sa kaup­pa­tie­tei­siin ja hu­ma­nis­ti­siin tie­tei­siin ja tänä vuon­na vie­lä tek­nii­kan alal­le.

– Yli­op­pi­las­poh­jai­sel­la kou­lu­tuk­sel­la saa­daan maa­kun­taan veto- ja pi­to­voi­maa, jon­ka an­si­os­ta opis­ke­li­jat voi­vat jää­dä ja juur­tua tän­ne.

Katariina Yrjönkoski on utelias ja uuttera oppija. Hän valmistui ensin lukion jälkeen sairaanhoitajaksi, mutta kun vakituista työtä ei alalta löytynyt, hän luki itsensä ohjelmistotekniikan insinööriksi ja valmistui työn ohella diplomi-insinööriksi ja jatkoi opintoja tohtoriksi asti.

Katariina Yrjönkoski on utelias ja uuttera oppija. Hän valmistui ensin lukion jälkeen sairaanhoitajaksi, mutta kun vakituista työtä ei alalta löytynyt, hän luki itsensä ohjelmistotekniikan insinööriksi ja valmistui työn ohella diplomi-insinööriksi ja jatkoi opintoja tohtoriksi asti.

Heli Kokko

Kan­kaan­pääs­tä ko­toi­sin ole­va Yr­jön­kos­ki sen tie­tää: hän opis­ke­li Po­ris­sa tek­niik­kaa ja myös väit­te­li Po­ris­sa 2019 toh­to­rik­si tie­to­joh­ta­mi­sen alal­ta.

Rau­man opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sen jat­ku­mi­sen suh­teen hän on toi­vei­kas, kos­ka mik­si rik­koa eh­jää ja hy­vää. Emo­y­li­o­pis­toil­la ja maa­kun­nal­la on ai­na hie­man eri­lai­set int­res­sit, jo­ten tar­vi­taan neu­vot­te­lua ja ym­mär­tä­mis­tä, jot­ta näh­dään, mikä on jär­ke­vää niin maa­kun­nal­le kuin emo­y­li­o­pis­toil­le.

Omas­ta yli­o­pis­tos­ta voi unel­moi­da, mut­ta niuk­ko­jen kou­lu­tus­mää­rä­ra­ho­jen ja vä­he­ne­vien op­pi­las­mää­rien ta­kia haa­ve tun­tuu kau­kai­sel­ta.

– Meil­lä on maa­kun­nas­sa jo nyt hy­viä pa­li­koi­ta, on yli­o­pis­to­kes­kus, on sää­tiö ja on tah­to­ti­la ja toi­mi­joi­ta, jot­ka ha­lu­a­vat ra­hoit­taa sää­ti­ö­tä. Näi­den yh­teis­toi­min­nan tii­vis­tä­mi­sel­lä ja ke­hit­tä­mi­sel­lä saa­te­taan pääs­tä pa­rem­paan lop­pu­tu­lok­seen, use­al­la rin­ta­mal­la saa­da yli­o­pis­to­toi­min­taa eteen­päin.

– Sa­ta­kun­nas­sa tar­vi­taan vah­vo­ja kor­ke­a­kou­lu­tuk­sen puo­les­ta­pu­hu­jia, ja sää­ti­öl­lä on po­ten­ti­aa­lia pro­fi­loi­tua vie­lä vah­vem­min sel­lai­sek­si.

Sää­ti­ön pää­teh­tä­vä on ke­rä­tä ra­hoi­tus­ta ja kas­vat­taa pää­o­maa maa­kun­nan tie­de­kor­ke­a­kou­lu­tuk­sen ja tut­ki­muk­sen edis­tä­mi­seen.

Uut­ta on toh­to­ri­kou­lu­tu­soh­jel­ma, jota teh­dään yh­teis­työs­sä yri­tys­ten kans­sa. Mal­lis­sa sää­tiö, yri­tys ja yli­o­pis­to­kes­kus ra­hoit­ta­vat ku­kin osan tut­ki­mus­työs­tä.

– Väi­tös­kir­ja on yri­tyk­sil­le help­po tapa pääs­tä mu­kaan tut­ki­muk­sel­li­seen te­ke­mi­seen, ja tut­ki­joil­le­kin on tär­ke­ää vuo­ro­pu­he­lu käy­tän­nön kans­sa.

Myös lah­joi­tusp­ro­fes­suu­reis­sa teh­dään yh­teis­työ­tä yri­ty­se­lä­män kans­sa. Lah­joi­tusp­ro­fes­suu­rit ovat Rau­mal­la var­hais­kas­va­tus­pe­da­go­gii­kan ja Po­ris­sa yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sen, työ­e­lä­män ja da­tain­ten­sii­vi­sen in­for­maa­ti­o­tek­no­lo­gi­an pro­fes­suu­rit.

– Kai­kis­sa näis­sä pro­fes­suu­reis­sa pi­tää ol­la alu­eel­li­nen kyt­kös ja tär­ke­ää on yh­teis­työ­nä­kö­kul­ma.

Ka­ta­rii­na Yr­jön­kos­ki muis­tut­taa, et­tä yri­tyk­set voi­vat teh­dä yh­teis­työ­tä yli­o­pis­to­jen kans­sa myös ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä esi­mer­kik­si yh­tei­sil­lä har­joi­tus­teh­tä­vil­lä ja vie­rai­lu­lu­en­noil­la. Tek­nii­kan kou­lu­tuk­seen yri­tyk­set voi­vat tul­la mu­kaan kump­pa­nuu­sy­ri­tyk­si­nä.

Lounaspöytä vaatii koko ajan täydentämistä, milloin tarvitaan lisää ruokaa, milloin astioita. Sari Lahtinen tuomassa lisää lautasia.

Lounaspöytä vaatii koko ajan täydentämistä, milloin tarvitaan lisää ruokaa, milloin astioita. Sari Lahtinen tuomassa lisää lautasia.

Heli Kokko

Mis­sä syö­tiin?

Ko­ro­na ei juu­ri vai­ku­ta enää lou­nas­ruo­kai­luun, mut­ta vie­lä jon­kin ver­ran se tun­tuu juh­lien ja mui­den ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­ses­sä, ker­ro­taan po­ri­lai­ses­ta lou­nas- ja pi­to­pal­ve­lu­pai­kas­ta Miit­tin­gis­tä.

Jo­tain on muut­tu­nut vii­me vuo­sien ai­ka­na: kas­vis­ruo­ka­vaih­to­eh­to on tar­jol­la Miit­tin­gis­sä­kin joka lou­naal­la ja vaih­to­eh­to­na muis­sa pal­ve­luis­sa. Ai­kai­sem­min oli yleis­tä, et­tä kas­vis­ruo­kaa oli esi­mer­kik­si vain yh­te­nä päi­vä­nä vii­kos­sa. Myös kas­vis­ruo­ka­vaih­to­eh­dot ovat mo­ni­puo­lis­tu­neet ja kas­vis­ruo­ka mais­tuu kai­kil­le ruo­kai­li­joil­le.

Miit­tin­ki on po­ri­lai­sen ren­to: ”Ruo­ka saa var­rot mi­äst, mut­tei miäs ruo­kaa.” Mo­ni­puo­li­nen lou­nas­tar­jon­ta ve­tää pal­jon va­ki­o­po­ruk­kaa, niin työ­mie­hiä kuin fyy­si­ses­ti ke­vy­em­pää työ­tä te­ke­viä.

Niin kuin muis­sa­kin lou­nas­pai­kois­sa ener­gi­an ja ruo­ka­raa­ka-ai­nei­den hin­to­jen ko­ho­a­mi­nen on pa­kot­ta­nut nos­ta­maan jon­kin ver­ran hin­to­ja, mut­ta var­sin koh­tuul­li­ses­ti.

Sari ja Han­nu Lah­ti­sen Miit­tin­ki on toi­mi­nut Poh­jois­puis­to 4:ssä yli 15 vuot­ta. Jos­sain vai­hees­sa lou­nas­paik­ko­ja oli Lah­ti­sil­la kak­si, toi­nen Sa­ta­kun­nan­ka­dul­la, mut­ta nyt kes­ki­ty­tään Miit­tin­kiin.

Lou­nas­pöy­tä on ka­tet­tu joka ar­ki­päi­vä kel­lo 10.30–14. Juh­la­pal­ve­lu Miit­tin­gil­lä on ti­laa kol­mes­sa ker­rok­ses­sa jär­jes­tää sau­nail­to­ja, ko­kouk­sia, yri­tys­ti­lai­suuk­sia ja eri­lai­sia juh­lia. Asi­a­kas voi va­li­ta juh­liin­sa esi­mer­kik­si sa­ta­kun­ta­lai­nen pi­to­pöy­dän, ta­pas­me­nun, Miit­tin­gin juh­la­me­nun tai saa­ris­to­lais­me­nun.

Heli Kok­ko