Sa­ta­kun­nan vuo­den nuo­rek­si yrit­tä­jäk­si va­lit­tu har­ja­val­ta­lai­nen Joo­na Sal­mi pe­rus­ti Tech-Sal­mi Oy:n vuon­na 2015. Ny­ky­ään yri­tys työl­lis­tää Joo­nan it­sen­sä li­säk­si 27 eri alo­jen am­mat­ti­lais­ta. Tou­ko­kuun lo­pus­sa päät­ty­vän ti­li­kau­den lii­ke­vaih­to tu­lee ole­maan rei­lut vii­si mil­joo­naa eu­roa.

– Val­mis­tuin am­mat­ti­kou­lus­ta 2006 ja me­nin vie­raal­le töi­hin te­ol­li­suu­den kun­nos­sa­pi­toon. Töi­den ohel­la suo­ri­tin au­to­maa­ti­oin­si­nöö­rin tut­kin­non ja kä­vin ko­kei­le­mas­sa in­si­nöö­rin hom­mia vain huo­ma­tak­se­ni, et­tä se ei oi­kein ole mi­nun jut­tu­ni.

– Pa­la­sin asen­ta­jak­si ja me­nin töi­hin isän fir­maan. Pik­ku hil­jaa al­koi tul­la työ­tar­jouk­sia suur­te­ol­li­suu­den puo­lel­ta ja isä kan­nus­ti pe­rus­ta­maan oman yri­tyk­sen. Niin tein ja sil­lä tiel­lä ol­laan, Joo­na jut­te­lee.

Tech-Sal­mi Oy:n toi­mi­a­loi­na ovat kaik­ki tek­nii­kan alan pal­ve­lut ai­na suun­nit­te­lus­ta to­teu­tuk­seen.

– 80 pro­sent­tia ura­kois­ta teem­me te­ol­li­suu­del­le ja lo­put yk­si­tyi­sa­si­ak­kail­le. Suu­rin työl­lis­tä­jä on te­ol­li­suu­den LVI-puo­li.

– Valt­ti­nam­me on mo­ni­puo­li­suus. Pys­tym­me tar­jo­a­maan pal­ve­lu­ko­ko­nai­suuk­sia avai­met kä­teen -pe­ri­aat­teel­la oli­pa ky­sees­sä sit­ten yk­si­tyis­ta­lou­den läm­mi­tys­jär­jes­tel­män vaih­to tai suur­te­ol­li­suu­den uu­den kyl­mä­lait­teis­ton suun­nit­te­lu ja asen­nus.

– Luo­tet­ta­vuus ja hyvä työn­jäl­ki ovat tuo­neet koko ajan enem­män ja isom­pia ura­koi­ta. Meil­tä löy­tyy myös roh­keut­ta ja jous­ta­vuut­ta ke­hit­tää uu­sia työ­ta­po­ja ja -me­ne­tel­miä asi­ak­kai­den tar­pei­den mu­kaan.

Tech-Sal­mi Oy:n asi­ak­kaat ovat Sa­ta­kun­nas­sa ja suu­rin osa Har­ja­val­lan sekä Po­rin te­ol­li­suus­puis­tois­sa.

– Em­me ole läh­te­neet mer­ta edem­mäs ka­laan, sil­lä töi­tä riit­tää omas­sa maa­kun­nas­sa. Jos läh­ti­sim­me tar­jo­a­maan pal­ve­lui­tam­me pi­dem­mäl­le, jous­ta­vuus kär­si­si ja toi­min­ta­ta­pa ei voi­si ol­la enää sel­lai­nen, jo­hon olem­me tot­tu­neet ja jos­ta pi­däm­me, Joo­na poh­tii.

Drifting on Joonalle laji, jonka parissa pääsee hetkeksi irtautumaan työasioista.

Drifting on Joonalle laji, jonka parissa pääsee hetkeksi irtautumaan työasioista.

Joni Vihervuori / JV Films

Tech-Sal­mi in­ves­toi pari vuot­ta sit­ten uu­teen hal­liin ja ke­vääl­lä 2022 se os­ti Sie­va­rin te­ol­li­suu­sa­lu­eel­ta Har­ja­val­lan Saha Oy:n.

– Saim­me kau­pas­sa myös tont­ti­maa­ta. Vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mis­sa siin­tä­vät isom­mat tuo­tan­to- ja toi­mi­ti­lat.

– Har­ja­val­lan Sa­han myyn­ti­toi­min­ta jat­kuu nor­maa­liin ta­paan. Va­li­koi­maan py­ri­tään pik­ku hil­jaa li­sää­mään myös le­vy­ta­va­raa ja mui­ta ra­ken­nus­puo­len ma­te­ri­aa­le­ja aja­tuk­se­na, et­tä myyn­ti­pis­te voi­si pa­rem­min pal­vel­la alu­een rau­ta­kaup­pa­va­jet­ta.

Vaik­ka Tech-Sal­min mo­ni­puo­li­nen pal­ve­lu­ko­ko­nai­suus luo omat haas­teen­sa, on pa­let­ti py­sy­nyt hy­vin ka­sas­sa ja kas­vu on ol­lut hal­lit­tua. Yri­tyk­ses­sä on oma toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­män­sä ja työn­joh­toa on li­sät­ty, sa­moin toi­mis­to­hen­ki­lö­kun­taa. Par­hail­laan on me­nos­sa pro­jek­ti, jon­ka ai­ka­na saa­daan laa­tu-, ym­pä­ris­tö- ja työ­ter­veys­ser­ti­fi­kaa­tit kun­toon.

Työ­voi­man saa­ta­vuu­des­sa­kaan ei ole ol­lut on­gel­mia.

– Meil­lä on tosi hyvä po­ruk­ka. Py­rim­me pi­tä­mään työn­te­ki­jöis­tä huol­ta ja mak­sam­me kun­non palk­kaa. Rek­ry on jat­ku­vas­ti au­ki, jo­ten jos jos­sain on hy­viä tyyp­pe­jä ja te­ki­jöi­tä, mie­lel­lä­ni kes­kus­te­li­sin hei­dän kans­saan, Joo­na to­te­aa.

Joo­nan oma ai­ka yrit­tä­jä­nä ku­luu ny­ky­ään hal­lin­nol­li­sis­sa teh­tä­vis­sä ja tar­jous­ten las­ke­mi­ses­sa.

– Olen sil­ti ai­na ty­kän­nyt fyy­si­ses­tä työs­tä, jo­ten ra­ken­nan par­hail­laan ta­loa tuon­ne joen toi­sel­le puo­lel­le. Kuu­sa­mos­sa meil­lä on mök­ki, jos­sa avo­vai­mon kans­sa pää­sem­me ren­tou­tu­maan.

– Ka­ve­ri­ni kans­sa meil­lä on myös Drift Mad­ness -ni­mi­nen yri­tys, jon­ka puit­teis­sa jär­jes­täm­me ke­säi­sin drif­tin­gin ajo­har­joit­te­lu­ta­pah­tu­mia eri puo­lil­la Suo­mea. Mi­nul­le drif­ting on kei­no saa­da aja­tuk­set het­kek­si ko­ko­naan pois työ­a­si­ois­ta.

Joo­na kiit­te­lee myös avo­vai­mo­aan, joka ym­mär­tää kii­rei­sen yrit­tä­jän ar­kea.

– Hän tu­kee hie­nos­ti tätä hää­räi­ly­ä­ni ja on so­peu­tu­nut sii­hen, et­tä yrit­tä­jän päi­vät ei­vät pää­ty kel­lo nel­jä il­ta­päi­väl­lä, Joo­na hy­myi­lee.

Maa­rit Kaut­to