Edus­kun­ta­vaa­lit on käy­ty. Kan­sa on käyt­tä­nyt ää­ni­val­taan­sa ja edus­ta­jat Ar­ka­di­an­mä­el­le on va­lit­tu. Vaa­leis­sa me­nes­ty­neet kä­vi­vät lop­pu­ke­vään ai­ka­na hal­li­tus­neu­vot­te­lut enem­mis­tö­hal­li­tuk­sen ko­ko­a­mi­sek­si. Neu­vot­te­lui­den odo­tet­tiin­kin ole­van jo en­nak­koon haas­ta­vat, kos­ka neu­vot­te­lui­hin osal­lis­tu­vil­la puo­lu­eil­la oli usei­ta kyn­nys­ky­sy­myk­siä, jois­ta kon­sen­sus piti saa­da ai­kaan. Ke­sä­kuun al­ku­puo­lel­la Sää­ty­ta­lon pii­pus­ta tup­rut­ti val­koi­nen savu so­vin­non mer­kik­si. Hal­li­tu­soh­jel­maa ja sen si­säl­töä käy­tiin tar­kas­ti läpi mo­nes­sa tor­pas­sa. Myös Suo­men Yrit­tä­jät on avan­nut oh­jel­maa jä­se­nil­leen. Oh­jel­ma on Yrit­tä­jien kan­nal­ta var­sin lu­paa­va. Se si­säl­tää roh­kei­ta uu­dis­tuk­sia – mo­nia Suo­men Yrit­tä­jien pit­kään aja­mia ta­voit­tei­ta ol­laan lait­ta­mas­sa nyt to­teen.

Oh­jel­mas­sa edis­te­tään pai­kal­lis­ta so­pi­mis­ta, hel­po­te­taan mää­rä­ai­kai­sia so­pi­mi­sia ja ir­ti­sa­no­mi­sia, puu­tu­taan koh­tuut­to­miin lak­koi­hin, uu­dis­te­taan so­si­aa­li­tur­vaa ja li­sä­tään kil­pai­lua sekä to­teu­te­taan sote-uu­dis­tuk­sen kor­jaus­sar­ja. Oh­jel­man pai­no­tus on voi­mak­kaas­ti työl­lis­tä­mi­sen hel­pot­ta­mi­ses­sa, mitä on jo pit­kään kai­vat­tu yri­tys­ken­täl­lä. Kil­pai­lun li­sää­mi­nen ja yk­si­tyi­sen sek­to­rin roo­lin kas­vat­ta­mi­nen esi­mer­kik­si sote-pal­ve­luis­sa li­sää ta­lou­den kas­vu­mah­dol­li­suuk­sia. Nyt ne täy­tyy saa­da hy­väl­lä edun­val­von­nal­la eteen­päin myös alu­eil­la. Vaik­ka sote-uu­dis­tus on ys­käh­del­lyt pa­has­ti myös Sa­ta­kun­nas­sa, us­kon et­tä pit­kä­jän­tei­sel­lä työl­lä saam­me avat­tua myös yrit­tä­jien nä­kö­kul­maa osa­na uu­dis­tus­ta.

Hal­li­tus si­tou­tuu kuu­den mil­jar­din eu­ron so­peu­tuk­seen vaa­li­kau­den ai­ka­na val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön esi­tyk­sen mu­kai­ses­ti. Jul­kis­ta ta­lout­ta ko­hen­ne­taan pää­o­sin työl­li­syys­toi­mien ja me­no­leik­kaus­ten avul­la. On sel­vää, et­tä oh­jel­mas­sa on ki­pei­tä leik­kauk­sia. Sääs­tö­toi­met ovat vält­tä­mät­tö­miä ja kes­tä­vyys­va­je suu­ri. On myös pal­kan­saa­jan etu, et­tä meil­lä on ter­ve jul­ki­nen ta­lous ja mah­dol­li­sim­man moni on työs­sä.

Hal­li­tuk­sen ta­voit­tee­na on myös su­ju­voit­taa ja no­peut­taa kaa­voi­tus-, lupa- ja va­li­tusp­ro­ses­se­ja. Ta­voit­teen to­teut­ta­mi­sek­si hal­li­tus uu­dis­taa maan­käy­tön ja ra­ken­ta­mi­sen sään­te­lyä sekä pur­kaa nor­me­ja. Ra­ken­nu­sa­lal­la on ki­puil­tu pit­kään pro­ses­sien koh­tuut­to­mis­ta pit­kit­ty­mi­sis­tä sekä tur­his­ta li­sä­do­ku­ment­ti­vaa­ti­muk­sis­ta, jot­ka ai­heut­ta­vat myös li­sä­kus­tan­nuk­sia pro­jek­teil­le. Toi­vot­ta­vas­ti yli­mää­räi­ses­tä by­rok­ra­ti­as­ta pääs­tään nyt eroon.

Hal­li­tuk­seen saim­me myös sa­ta­kun­ta­lai­sen mi­nis­te­rin, kun Ma­ti­as Mart­ti­nen ot­taa vas­tuun työ­mi­nis­te­rin pes­tis­tä Ar­to Sa­to­sen jäl­keen vuon­na 2025. Va­lin­ta on osoi­tus Ma­ti­ak­sen ar­vos­tuk­ses­ta ko­koo­mus­puo­lu­een si­säl­lä.

Edus­kun­ta jäi ke­sä­tau­ol­le pian hal­li­tus­neu­vot­te­lui­den jäl­keen. Ke­sän ai­ka­na al­koi­kin sit­ten mel­koi­nen pyö­ri­tys, jos­sa va­lit­tu­jen mi­nis­te­rei­den te­ke­mi­set ja sa­no­mi­set kai­vet­tiin esiin jo lä­hes esi­kou­lus­ta saak­ka. Näi­tä kään­tei­tä olem­me saa­neet seu­ra­ta me­di­as­ta lä­hes vii­koit­tain. Syi­tä voi ku­kin vain ar­vail­la, omas­ta mie­les­tä­ni se on epä­kun­ni­oi­tus de­mok­ra­ti­aa koh­taan. Hal­li­tus si­tou­tuu yh­den­ver­tai­sen ja tasa-ar­voi­sen koh­te­lun edis­tä­mi­seen ja näin tu­lee ol­la­kin. Hal­li­tuk­sel­le ja edus­kun­nal­le on nyt an­net­ta­va rau­ha teh­dä pää­tök­siä ja ar­vos­tel­laan nii­tä tar­vit­ta­es­sa ai­ka­naan.

Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jis­sä Mark­ku Ki­vi­nen jää an­sai­tul­le eläk­keel­le vuo­den vaih­tees­sa ja seu­raa­ja Nina-Mari Tur­pe­la on jo aloit­ta­nut työn­sä yrit­tä­jyy­den eteen. Hän pää­see­kin en­si­töik­seen kiin­ni stra­te­gi­a­työ­hön, jota muo­dos­te­taan yh­teis­työs­sä hal­li­tuk­sen ja hen­ki­lö­kun­nan kans­sa. Alu­e­jär­jes­tös­sä on avoin­na myös jär­jes­tö­pääl­li­kön paik­ka. Teh­tä­vä si­säl­tää mo­ni­puo­li­sen teh­tä­vä­ken­tän jär­jes­tön si­säl­lä, kai­kel­la kol­mel­la por­taal­la. Mi­kä­li kiin­nos­tuit, niin rek­ry­toin­ti-il­moi­tus löy­tyy myös täs­tä leh­des­tä.

Oi­kein hy­vää syk­syn al­kua kai­kil­le yrit­tä­jil­le. Pi­de­tään huol­ta toi­sis­tam­me!

Juk­ka Hur­ri­la

Pu­heen­joh­ta­ja, Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät