Luul­ta­vas­ti me kaik­ki ha­lu­am­me mie­len­kiin­toi­sen, mer­ki­tyk­sel­li­sen ja jat­ku­van ke­hit­ty­mi­sen mah­dol­lis­ta­van am­ma­tin sekä li­säk­si myös koh­ta­lai­sen tu­lo­ta­son. Nii­tä kaik­kia on tar­jol­la asi­a­na­ja­jan ural­la. Työn mie­lek­kyy­den ja am­ma­tin an­toi­suu­den myön­tää myös vuon­na 1977 alal­le tul­lut Mark­ku As­ma­la.

– 2022 ele­tään mei­dän­kin alal­lam­me hy­vin toi­sen­lai­sia ai­ko­ja kuin oman ura­ni alus­sa. Maa­il­ma on nyt ai­van eri asen­nos­sa ja se hei­jas­tuu myös asi­a­na­ja­jan työ­hön. Esi­mer­kik­si EU on tuo­nut mu­ka­naan mo­nia oi­keus­käy­tän­tö­jä ja sää­dök­siä, jot­ka ovat nyt osa Suo­men lain­sää­dän­töä, muis­tut­taa As­ma­la.

Muu­tok­sis­ta huo­li­mat­ta am­ma­tis­sa on As­ma­lan mu­kaan yhä kiin­nos­ta­vuut­ta, haas­tet­ta ja dy­naa­mi­suut­ta.

– Omal­la koh­dal­la­ni vuo­det ovat ol­leet mie­len­kiin­toi­sia. Läh­din alal­le oi­ke­as­taan sat­tu­man kaut­ta, mut­ta nyt on help­po sa­noa, et­tä am­ma­tin­va­lin­ta oli lo­pul­ta mi­nul­le se oi­kea, tun­nus­taa toi­sen pol­ven ju­ris­ti.

Opis­ke­lui­den ja aus­kul­toin­nin jäl­keen As­ma­la löy­si työ­pai­kan hel­sin­ki­läis­tä asi­a­na­jo­toi­mis­tos­ta. 10 vuot­ta ja mon­ta ko­ke­mus­ta rik­kaam­pa­na As­ma­la pa­la­si juu­ril­leen ja pe­rus­ti vuon­na 1981 Po­riin oman asi­a­na­jo­toi­mis­ton.

– Sil­loin alan toi­mis­to­ja oli tääl­lä har­vas­sa ja töi­tä riit­ti kii­tet­tä­väs­ti. Pian tar­vit­sin avuk­se­ni sih­tee­rin ja vä­hän myö­hem­min yh­ti­ö­kump­pa­nik­se­ni tuli en­sin Ilk­ka Här­mä­läi­nen. Sen jäl­keen saim­me vah­vis­tuk­sik­si Mari Kart­tu­nen-Sä­ve­län ja Timo San­ta­vuon.

Ny­kyi­sin po­ri­lais­toi­mis­tol­la la­ki­a­si­ois­sa laa­jaa asi­a­kas­kun­taa pal­ve­le­vat toi­sen pol­ven nuo­ret asi­a­na­ja­jat Tuo­mas Här­mä­läi­nen ja Es­si San­ta­vuo. Tii­miä täy­den­tää asi­a­na­ja­ja-as­sis­tent­ti Eli­na San­ta­lah­ti.

– Vuo­sien var­rel­la meil­le ovat muo­tou­tu­neet omat toi­min­ta­sek­to­rim­me. Mi­nul­le ovat eri­to­ten oh­jau­tu­neet so­pi­mus- ja työ­lain­sää­dän­töön liit­ty­vät asi­at. Toi­mek­si­an­to­jen jou­kos­sa on ol­lut myös ym­pä­ris­tö­ky­sy­myk­set ja eri­tyi­ses­ti yri­tyk­siä ja nii­den omis­tus­ta sekä jul­ki­sia han­kin­to­ja kos­ke­vat asi­at. Ki­pe­rim­mis­sä ky­sy­myk­sis­sä ke­rään­nym­me toki koko po­ru­kal­le et­si­mään rat­kai­su­ja. Kol­le­go­jen vank­ka tuki on­kin ol­lut erit­täin tär­ke­ää.

As­ma­lan työn­ku­vaan on kuu­lu­nut myös toi­min­ta Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien la­ki­neu­vo­ja­na.

– Yrit­tä­jien ar­jes­sa on pal­jon sel­lai­sia ky­sy­myk­siä, joi­hin he ha­lu­a­vat asi­an­tun­ti­joi­den mie­li­pi­det­tä. Ky­sy­myk­siä tuli pal­jon var­sin­kin yri­tys­toi­min­taa ra­jus­ti ko­e­tel­leen ko­ro­nak­rii­sin ai­ka­na. Kyn­nys yh­tey­de­not­toon on­kin py­rit­ty pi­tä­mään ma­ta­la­na. Us­kon, et­tä sen myö­tä olen­kin ky­en­nyt aut­ta­maan mo­nia neu­vo­ja ja kan­nus­tus­ta kai­paa­via.

Po­ri­lais­syn­tyi­sen asi­a­na­ja­jan 45-vuo­ti­nen työ­u­ra on lä­hi­ai­koi­na tu­los­sa pää­te­py­sä­kil­le. Tark­kaa päi­vä­mää­rää As­ma­la ei vie­lä pal­jas­ta.

– Vä­hi­tel­len täs­sä kui­ten­kin siir­ry­tään pää­väy­läl­tä si­vu­rai­teel­le. Vii­mei­sen puo­len­tois­ta vuo­den ajan olen jo ot­ta­nut pie­niä as­ke­lia koh­ti elä­ke­päi­viä. Kun ti­lan­ne konk­re­ti­soi­tuu, on se var­mas­ti iso elä­män­muu­tos. Sii­hen liit­tyy luul­ta­vas­ti sekä hai­keut­ta et­tä hel­po­tus­ta.

Va­paal­le jää­ty­ään As­ma­la ai­koo vaih­taa työ­hön liit­ty­vät te­ok­set vä­hän ke­vy­em­pään kir­jal­li­suu­teen.

– Fyy­si­nen kir­ja pi­tää oman kes­kit­ty­mi­se­ni pa­rem­min koos­sa kuin ää­ni­kir­ja. Myös mu­sii­kin kuun­te­lu ja mat­kai­lu sekä lii­kun­ta, eri­tyi­ses­ti golf ka­ve­rei­den kans­sa, saa­vat va­paa-asun­non eri töi­den ohes­sa isom­man roo­lin. Eri­tyi­sen tär­ke­ää on tie­tys­ti yh­tey­den­pi­to lap­siin ja lap­sen­lap­siin, ko­ros­taa As­ma­la.

Marko Lindforsin ja Jenni Rantamäen mukaan Hellahuoneen asiakkaat tulevat BePOPin ravintolaan noin kilometrin säteeltä.

Marko Lindforsin ja Jenni Rantamäen mukaan Hellahuoneen asiakkaat tulevat BePOPin ravintolaan noin kilometrin säteeltä.

Mis­sä syö­tiin?

Hel­la­huo­neel­le on help­po tul­la. Vii­te­nä päi­vä­nä vii­kos­sa ruo­kai­li­joi­ta pal­ve­le­va Hel­la­huo­ne tar­joi­lee Kaup­pa­kes­kus Be­PO­Pin asi­ak­kail­leen mo­ni­puo­lis­ta lou­nas­ta. Maa­nan­tai­na 21.11. lou­nas­lis­tal­ta löy­tyi see­samb­roi­le­ria, sa­vu­lo­hi-pe­ru­na­laa­tik­koa, pi­naat­ti­ri­sot­toa ja to­maat­ti­keit­toa.

– Juu­ri kana ja lohi ovat nii­tä vaih­to­eh­to­ja, jot­ka ve­tä­vät yli­kyp­sän kas­s­le­rin ohel­la var­mim­min mais­tu­vaa lou­nas­ta et­si­viä. Ky­syn­tää on toki myös kas­vis­vaih­to­eh­doil­le. Nii­tä­kin py­rim­me en­tis­tä enem­män tuo­maan kuu­den vii­kon ryt­mil­lä vaih­tu­val­le lou­nas­lis­tal­lem­me, ker­too yli kym­me­nen vuo­den ajan Hel­la­huo­net­ta pyö­rit­tä­nyt Mar­ko Lind­fors.

Ruo­ka­pal­ve­lu­jen mer­ki­tys kan­san­ter­vey­del­li­ses­ti on suu­ri ra­vin­non saan­nin ja ter­vey­den yl­lä­pi­tä­mi­ses­sä, sil­lä mo­nel­le ruo­ka­pal­ve­lun val­mis­ta­ma lou­nas on päi­vän ai­noa läm­min ate­ria. Sen vuok­si ruo­kai­li­jat ha­lu­a­vat syö­dä lou­naal­la laa­duk­kaas­ti.

– Po­ris­sa riit­tää lou­nas­paik­ko­ja, jo­ten kil­pai­lu on ko­vaa. Sii­nä pär­jä­täk­seen on pa­nos­tet­ta­va ta­sok­kai­siin ja lä­hel­lä tuo­tet­tui­hin raa­ka-ai­nei­siin. Elin­tar­vik­kei­den hin­to­jen nou­su on luon­nol­li­ses­ti li­sän­nyt pai­net­ta myös lou­nai­den hin­taan. Olem­me kui­ten­kin pyr­ki­neet pi­tä­mään ko­ro­tuk­set mal­til­li­si­na, pai­not­taa Lind­fors.

Vesa-Pek­ka Jär­ve­lä