Nuo­ret yrit­tä­jät ovat kiin­nos­tu­nei­ta ke­hit­tä­mään osaa­mis­taan ja lii­ke­toi­min­taan­sa ja ar­vos­ta­vat ajan­käyt­tö­ään. Ver­kos­toi­tu­mi­nen mui­den yrit­tä­jien kans­sa on par­haim­mil­laan juu­ri tätä – mah­dol­li­suus op­pia muil­ta ja sa­mal­la saa­da ver­tais­tu­kea yrit­tä­jän ar­keen.

– Ver­kos­toi­tu­mi­ses­sa pa­ras­ta on se, et­tä sitä voi teh­dä juu­ri sil­lä ak­tii­vi­suu­del­la ja ta­val­la, joka pal­ve­lee it­seä. Toki, jos ha­lu­aa kas­vat­taa lii­ke­toi­min­taan­sa, niin eri alo­jen yrit­tä­jien ta­paa­mi­nen luo sil­le par­haat mah­dol­li­suu­det, nuor­ten yrit­tä­jien ver­kos­ton pu­heen­joh­ta­ja Joo­na Man­no­nen muis­tut­taa.

– On hie­noa, et­tä on joku taho, joka ko­ko­aa nuo­ria yrit­tä­jiä yh­teen. Se on tär­ke­ää eri­tyi­ses­ti sil­loin, jos ei it­sel­lä vie­lä ole yrit­tä­jäys­tä­viä. Tu­lin it­se­kin mu­kaan nuor­ten yrit­tä­jien toi­min­taan muut­ta­es­sa­ni muu­al­ta, ja oli tar­ve läh­teä tu­tus­tu­maan mui­hin yrit­tä­jiin, nuor­ten ver­kos­ton Eve­lii­na Hie­ta­maa komp­paa.

Us­kal­lat­ko hy­pä­tä kyy­tiin?

Syk­syl­lä jär­jes­tet­ty nuor­ten yrit­tä­jien PoSa-tour eli Poh­jois-Sa­ta­kun­nan päi­vä­ret­ki saa jat­koa maa­lis­kuus­sa, kun Sa­ta­kun­nan nuo­ret yrit­tä­jät läh­te­vät Po­ris­ta ka­si­tie­tä ete­län suun­taan. Päi­vä­ret­ki kier­tää Eu­ra­jo­en, Eu­ran ja La­pin kaut­ta Rau­mal­le. Py­säh­dys­s­to­peil­la on tie­dos­sa yri­tys­vie­rai­lu­ja ja ak­ti­vi­teet­te­ja sekä haus­kaa yh­des­sä­o­loa. Rau­man pää­te­py­sä­kil­lä vie­te­tään mu­ka­va il­ta hy­vin syö­den ja tu­tus­tu­en li­sää.

– Lu­vas­sa on ren­to, mut­ta myös asi­a­pi­toi­nen reis­su, jol­le voi tul­la ihan oma­na it­se­nään. Ak­ti­vi­tee­tit ei­vät vaa­di eri­tyis­tai­to­ja tai eri­tyis­va­rus­tei­ta, Joo­na ker­too tu­le­vas­ta ret­kes­tä.

– Syk­syl­lä mat­kat­tiin pik­ku­bus­sil­la ja nyt on pää­tet­ty, et­tä mat­kaan läh­de­tään isol­la lin­ja-au­tol­la. Ret­ken ni­mes­tä huo­li­mat­ta mu­kaan us­kal­taa läh­teä, vaik­kei oli­si ai­em­min osal­lis­tu­nut yrit­tä­jien ta­pah­tu­miin, nuor­ten ver­kos­ton Oo­na Ra­ja­kal­lio kan­nus­taa.

Ke­säl­lä nuo­ret yrit­tä­jät jär­jes­tä­vät muun mu­as­sa af­ter­work-ta­paa­mi­sia ja syk­syl­lä kou­lu­tus­ta. Tou­ko­kuus­sa val­ta­kun­nal­li­nen nuor­ten ver­kos­to jär­jes­tää Get­To­get­her-ta­pah­tu­maan Tu­rus­sa ja mar­ras­kuus­sa ris­teil­lään Itä­me­ren aal­loil­la yh­des­sä Var­si­nais-Suo­men nuor­ten yrit­tä­jien kans­sa.

Joo­na on mo­nes­sa mu­ka­na

Nuor­ten yrit­tä­jien ver­kos­ton li­säk­si Joo­na toi­mii myös Ul­vi­lan Yrit­tä­jien hal­li­tuk­ses­sa ak­tii­vi­ses­ti. Pa­rin­kym­me­nen hen­ki­lön ra­ken­nus­lii­ket­tä pyö­rit­tä­vän, 8- ja 5-vuo­ti­ai­den las­ten isän ka­len­te­rin voi­si siis ku­vi­tel­la ole­van ai­ka täyn­nä. Mi­ten hän eh­tii kai­ken?

– Ei yk­sin kaik­kea ker­ke­ä­kään. Sekä yri­tyk­ses­sä et­tä jär­jes­tö­työs­sä on tär­ke­ää, et­tä kaik­ki osal­lis­tu­vat ja hoi­ta­vat omal­la vas­tuul­la ole­vat asi­at. Kun ko­to­na vie­lä vai­mo muis­tut­taa ah­ke­ras­ti ar­jen me­nois­ta, niin jo­ten­kin tä­män pa­le­tin pyö­rit­tää, Joo­na nau­res­ke­lee.

– Nyt tämä mei­dän nuor­ten yrit­tä­jien ver­kos­to on jo myös hy­vin ka­sau­tu­nut ja pys­ty­tään tääl­lä­kin ja­ka­maan esi­mer­kik­si ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­seen liit­ty­viä hom­mia.

Eveliina on iloinen, että Satakunnan nuorten yrittäjien toiminta on aktivoitunut koronavuosien jälkeen ja fiilis toiminnassa on hyvä.

Eveliina on iloinen, että Satakunnan nuorten yrittäjien toiminta on aktivoitunut koronavuosien jälkeen ja fiilis toiminnassa on hyvä.

So­si­aa­li­sen me­di­an nuo­ret osaa­jat

Po­ri­lai­sen Oo­nan ja hä­nen sis­kon­sa Hen­na Lah­ti­sen sekä rau­ma­lai­sen Eve­lii­nan yri­tyk­set kes­kit­ty­vät täy­sin so­si­aa­li­seen me­di­aan. Sis­kos­ten So­me­sis Oy on rei­lun vuo­den van­ha yri­tys, joka pa­nos­taa eri­tyi­ses­ti pie­ny­rit­tä­jiin ja tar­jo­aa heil­le si­säl­lön­tuo­tan­toa, so­me­kou­lu­tus­ta ja so­me­val­men­nuk­sia eri­tyi­ses­ti Ins­tag­ra­min osal­ta.

– Suun­ni­tel­mal­li­nen so­si­aa­li­sen me­di­an hyö­dyn­tä­mi­nen mark­ki­noin­nis­sa on to­del­la ai­kaa vie­vää, ja sik­si yrit­tä­jät tar­vit­se­vat sii­hen mo­nes­ti tu­kea, kos­ka ai­ka ja osaa­mi­nen ei vält­tä­mät­tä rii­tä. Voim­me to­teut­taa yrit­tä­jän puo­les­ta osan so­mes­ta tai sen voi vaik­ka ko­ko­naan ul­kois­taa meil­le, Oo­na ker­too.

Eve­lii­na on eri­tyi­ses­ti ko­ro­na-ajan jäl­jil­tä ke­hit­tä­nyt oman yri­tyk­sen­sä So­me­ta­lon toi­min­taa luo­mal­la mm. uu­sia verk­ko­kurs­se­ja. Eve­lii­nal­la on asi­ak­kai­ta ym­pä­ri Suo­men, jo­ten hän nä­kee hy­vä­nä myös sen, et­tä nuor­ten yrit­tä­jien ver­kos­to­kin hyp­pää vä­lil­lä myös ta­pah­tu­miin maa­kun­nan ul­ko­puo­lel­le.

– Lii­ke­toi­min­taa jat­ku­vas­ti ke­hit­tä­es­sä ja kas­vat­ta­es­sa on tär­ke­ää ver­kos­toi­tua myös oman ko­ti­paik­ka­kun­nan ul­ko­puo­lel­la. So­me­ta­lon pal­ve­lut ei­vät ole ai­kaan ja paik­kaan si­dot­tu­ja, jo­ten ver­kos­toi­tu­mi­nen ja uu­sien asi­ak­kuuk­sien löy­tä­mi­nen si­tä­kin kaut­ta on tär­ke­ää, Eve­lii­na to­te­aa.

Noo­ra Aal­to­nen

Sa­ta­kun­nan nuor­ten yrit­tä­jien ver­kos­to

Joo­na Man­no­nen, pj | Ra­ken­nus­lii­ke Man­no­nen Oy

Anet­te Aho­kas | Anet­te Aho­kas De­sign

Tomi Fe­tu­la | Ra­ken­nus Fe­tu­la Oy

Eve­lii­na Hie­ta­maa | So­me­ta­lo Oy

Hen­na Lah­ti­nen | So­me­sis Oy

Jan-Mag­nus Lön­nq­vist | B. Borg & Co Bar­ber Shop

An­ni­ka Mä­ke­lä | Fy­si­o­täh­ti Oy

Jus­si Pir­ho­nen | To­va­ri Oy (val­ta­kun­nal­li­sen ver­kos­ton pj.)

Oo­na Ra­ja­kal­lio | So­me­sis Oy

Tuo­mas Trög | Epo­ri Oy

Nina Huh­ta­mä­ki | Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät

Ha­lu­at­ko mu­kaan ide­oi­maan ja to­teut­ta­maan nuor­ten toi­min­taa? Ole yh­tey­des­sä Joo­naan p. 040 7203004. Eri­tyi­ses­ti kai­vat­tai­sii­nä mu­kaan nuor­ta yrit­tä­jää Huit­tis­ten ja Kan­kaan­pään suun­nal­ta.