Vuo­si 2024 on läh­te­nyt käyn­tiin vauh­dil­la ja olem­me jo vah­vas­ti me­nos­sa va­loa koh­ti. Syk­syn upe­as­ti su­ju­nei­den Val­ta­kun­nal­lis­ten yrit­tä­jä­päi­vien jäl­keen olem­me pa­laa­mas­sa ta­pah­tu­mien osal­ta run­saam­paan tar­jon­taan, jo­ten toi­vot­ta­vas­ti nä­em­me tänä vuon­na mah­dol­li­sim­man mo­nes­sa ta­pah­tu­mas­sa. Val­ta­kun­nal­li­ses­ti al­ku­vuot­ta on vä­rit­tä­nyt pre­si­den­tin­vaa­lit kam­pan­joi­neen. Tä­män kir­joi­tuk­sen il­mes­ty­mis­het­kel­lä olem­me­kin jo saa­neet tie­tää, kuka on seu­raa­va pre­si­dent­ti seu­raa­vien kuu­den vuo­den ajan.

Em­me­kö­hän saa vie­lä ke­vään ai­ka­na seu­ra­ta mie­len­kiin­nol­la sa­pe­lien ka­lis­te­lua myös val­ta­kun­nan po­li­tii­kas­sa. Sota Uk­rai­nas­sa jat­kuu edel­leen, mikä ai­heut­taa vie­lä­kin epä­va­kaut­ta myös ta­lous­mark­ki­noil­la. Kor­ke­an kor­ko­ta­son on en­nus­tet­tu pa­lau­tu­van nor­maa­liin ta­soon muu­ta­mas­sa vuo­des­sa, mikä osal­taan hel­pot­taa use­an yri­tyk­sen ra­hoi­tuk­sen saa­mis­ta sekä vai­kut­taa mo­nen ko­ti­ta­lou­den os­to­voi­maan po­si­tii­vi­ses­ti. Ja vaik­ka olem­me vah­vas­sa las­ku­suh­dan­tees­sa, näyt­tää se en­nus­tei­den vas­tai­ses­ti kui­ten­kin jää­vän ole­tet­tua ly­hy­em­mäk­si.

Sa­ta­kun­nas­sa olem­me ot­ta­neet taan­tu­mas­ta var­mas­ti osu­maa. Mitä olen it­se kes­kus­tel­lut mo­nien yrit­tä­jien kans­sa, on tais­te­lu­mie­li vie­lä kor­ke­al­la ja ke­vääs­tä odo­te­taan vah­vas­ti nou­su­joh­teis­ta. Al­ku­vuo­des­ta mei­dän on hyvä py­säh­tyä myös poh­ti­maan mitä kun­tien ja yrit­tä­jien yh­tei­syöl­le kuu­luu.

Maa­kun­nan osal­ta edes­sä on kun­tien yrit­tä­jyys­myön­tei­syyt­tä ja sen on­nis­tu­mis­ta mit­taa­va Yrit­tä­jien kun­ta­ba­ro­met­ri. Ky­se­ly jul­kais­taan 12.2. ja vas­tau­sai­ka päät­tyy huh­ti­kuun en­sim­mäi­se­nä päi­vä­nä. On ää­rim­mäi­sen tär­ke­ää, et­tä yrit­tä­jät käy­vät vas­taa­mas­sa ky­se­lyyn. Mitä suu­rem­man otan­nan saam­me jo­kai­ses­ta kun­nas­ta, sitä vah­vem­pi pai­no­ar­vo ky­se­lyn tu­lok­sil­la on kun­nan omaan ke­hit­tä­mi­seen sekä kun­nan ja Yrit­tä­jien vä­li­sen yh­teis­työn ke­hit­tä­mi­seen. Ky­se­ly on en­si­si­jai­ses­ti työ­ka­lu, jon­ka kaut­ta pääs­tään pu­reu­tu­maan kun­nis­sa sy­vem­min elin­kei­no­e­lä­män haas­tei­siin ja myös pa­ran­ta­maan nii­tä ele­ment­te­jä mit­kä ovat jo hy­vin. Ky­se­lyn tu­los on siis poh­ja kes­kus­te­lul­le, joka täy­tyi­si käy­dä jo­kai­ses­sa kun­nas­sa mää­rä­a­join.

Ky­se­lyn pe­rus­teel­la Sa­ta­kun­ta on ol­lut pit­kään Suo­men par­haim­pien maa­kun­tien jou­kos­sa, si­joi­tuk­sem­me on vaih­del­lut vä­lil­lä 2–4. Vii­mei­sim­mäs­sä ky­se­lys­sä vuon­na 2022 si­joi­tuim­me si­jal­le 4. Maa­kun­nan tu­lok­sien kes­ki­ar­vo oli nous­sut edel­li­seen mit­tauk­seen ver­rat­tu­na, mikä kie­lii sii­tä, et­tä olem­me me­nos­sa maa­kun­ta­na hy­vään suun­taan. Toi­vot­ta­vas­ti kun­nis­sa on ke­hi­tet­ty vii­me mit­tauk­sis­ta esiin nous­sei­ta asi­oi­ta ja edel­leen tii­vis­tet­ty yh­teis­työ­tä kun­tien ja Yrit­tä­jien vä­lil­lä. Toi­vot­ta­vas­ti teh­ty työ nä­kyy myös tu­le­vis­sa tu­lok­sis­sa.

Yrit­tä­jyys­maa­kun­ta on Sa­ta­kun­nan brän­di, jota ku­vas­taa maa­kun­ta­kar­hu-logo. Kar­hun pääs­sä ko­mei­lee kruu­nu, joka vä­ri­tyk­sel­tään vaih­tuu ai­na me­nes­tyk­sem­me mu­kaan. Vaik­ka em­me vie­lä ole­kaan saa­vut­ta­neet val­ta­kun­nal­lis­ta kär­ki­paik­kaa, ei­vät­kä si­ni­ti­ai­set ole vie­lä las­ke­neet kul­tais­ta kruu­nua kar­hun pää­hän, us­kon vah­vas­ti, et­tä se ta­pah­tuu tänä vuon­na. Ja vaik­ka näin ei kä­vi­si­kään, vah­val­la yh­teis­työl­lä Sa­ta­kun­ta on ja py­syy yh­te­näi­se­nä yrit­tä­jyys­maa­kun­ta­na.

Juk­ka Hur­ri­la

pu­heen­joh­ta­ja

Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät