Uu­den vuo­den kyn­nyk­sel­lä on ta­pa­na teh­dä lu­pauk­sia ja tar­kas­tel­la ai­em­pien lu­nas­ta­mis­ta. Tu­le­vai­suus ei täl­lä het­kel­lä näy­tä ra­ken­nu­sa­lan vai­keuk­sien va­los­sa kir­jai­mel­li­ses­ti ko­vin ra­ken­ta­val­ta. Sa­ta­kun­nas­sa toi­voa ruok­kii kui­ten­kin mo­ni­puo­li­nen elin­kei­no­e­lä­mä ja mah­dol­li­suuk­si­a­kin on yrit­tä­jien kes­kuu­des­sa tun­nis­tet­tu ja us­koa pa­rem­paan löy­tyy.

Lu­pauk­sia on teh­ty jo vuo­den kah­den vii­me vuo­den ai­ka­na. Sa­ta­kun­ta­liit­to, Yrit­tä­jät ja kah­ta vail­le kaik­ki Sa­ta­kun­nan kun­nat ovat teh­neet elin­voi­ma­lu­pauk­sen. Lu­paus kat­taa toi­mi­van vuo­ro­pu­he­lun, su­ju­vat val­mis­te­lup­ro­ses­sit, maa­kun­nan yh­tei­set edun­val­von­ta­koh­teet ja yrit­tä­jyys­maa­kun­ta­ta­voit­teen. Lu­pauk­sien osal­ta ol­laan siis jo pit­käl­lä. Seu­raa­vak­si elin­voi­ma­lu­pauk­sen toi­vom­me saa­vam­me hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­ta, joka ky­ke­nee osal­taan vai­kut­ta­maan pal­jon alu­een elin­voi­mai­suu­teen, sil­lä hy­vin­voin­nin edel­ly­tyk­se­nä on juu­ri elin­voi­ma.

Yh­te­näi­nen yrit­tä­jyys­maa­kun­ta on ta­voit­tei­den kär­jes­sä. Elin­voi­ma­lu­pauk­sia voi­daan pi­tää hy­vä­nä al­ku­na, mut­ta Yrit­tä­jien kun­ta­ba­ro­met­rin tu­lok­set ker­to­vat, on­ko suun­ta ta­voit­tei­den mu­kai­nen. Lu­pauk­set on teh­ty to­teu­tet­ta­vak­si – ei ri­kot­ta­vak­si. Nyt on­kin kun­tien ai­ka vies­tit­tää elin­voi­ma­te­ois­taan ja yrit­tä­jien ker­toa kun­tien po­si­tii­vi­sis­ta toi­mis­ta, sil­lä kun­tien toi­met ovat elin­voi­man kes­ki­ös­sä.

TE-uu­dis­tuk­ses­sa ta­voit­teem­me on yri­tys­pal­ve­lu­jen roo­lin vah­vis­ta­mi­nen. Yri­tys­pal­ve­lut tu­lee ra­ken­taa si­ten, et­tä elin­voi­ma­pal­ve­lut ovat nii­den yh­tey­des­sä. Yri­tys­pal­ve­luis­sa on tär­ke­ää, et­tä ote­taan huo­mi­oon to­del­li­nen käyt­tä­jä­kun­ta. Pal­ve­lut on usein suun­nat­tu suu­ril­le yri­tyk­sil­le, vaik­ka pk-sek­to­rin yri­tyk­set työl­lis­tä­vät eni­ten. Yri­tys­pal­ve­lut tu­lee ra­ken­taa käyt­tä­jien­sä, ei hal­lin­non nä­kö­kul­mas­ta. Sekä Sa­ta­kun­nan et­tä Ete­lä-Sa­ta­kun­nan val­mis­te­lus­sa on yrit­tä­jät otet­tu mu­kaan val­mis­te­luun, jo­ten toi­veem­me on kuul­tu.

Suo­mes­sa on jo 194 000 yk­si­ny­rit­tä­jää. Nämä ih­mi­set työl­lis­tä­vät it­sen­sä ja mak­sa­vat ve­ron­sa ja te­ke­vät sen usein il­man lo­mia tai jä­rin kor­ke­aa tu­lo­ta­soa. Me­di­aa­ni­tu­lo­jen tar­kas­te­lus­sa nämä hen­ki­löt tie­naa­vat vä­hem­män kuin kes­ki­ver­to­pal­kan­saa­jat. Kui­ten­kin nämä yrit­tä­jät ovat vail­la työn­te­ki­jöi­den saa­maa suo­jaa ja ta­va­no­mai­sia työ­suh­de-etuuk­sia, ja yri­tys­ris­ki kat­taa usein koko hen­ki­lö­koh­tai­sen omai­suu­den. Lo­mat, van­hem­pain­va­paat ja hy­vin­voin­ti jää­vät usein vä­häi­sek­si. Yk­si­ny­rit­tä­jien ase­maan tu­lee­kin saa­da pa­ran­nus­ta mo­nel­la­kin ta­paa.

Yri­tys­ten roo­li ja huo­mi­oon ot­ta­mi­nen hy­vin­voin­ti­a­lu­een val­mis­te­lus­sa on edel­leen tois­si­jais­ta. Ai­don mo­ni­tuot­ta­ja­mal­lin ai­kaan­saa­mi­nen edel­lyt­tää sitä, et­tä hy­vin­voin­ti­a­lue te­kee vai­ku­tu­sar­vi­oin­tia ja tun­nus­taa oman osuu­ten­sa alu­een elin­voi­mas­sa. Täs­sä pa­laan­kin jo ai­em­min esit­tä­mää­ni elin­voi­ma­lu­pauk­seen, jon­ka toi­von sekä päät­tä­jien et­tä vi­ran­hal­ti­joi­den si­säis­tä­vän.

Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät toi­voo, et­tä pai­kal­li­set ja val­ta­kun­nal­li­set päät­tä­jät tu­ke­vat yrit­tä­jyyt­tä en­tis­tä vah­vem­min ja hal­li­tu­soh­jel­man mu­kai­set kir­jauk­set lai­te­taan täy­tän­töön. Yri­tys­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­nin avul­la pää­tök­sen­te­os­sa voi­daan luo­da pa­rem­mat edel­ly­tyk­set uu­sien yri­tys­ten syn­ty­mi­sel­le ja ny­kyis­ten vah­vis­tu­mi­sel­le. Yrit­tä­jä­hen­ki­sen il­ma­pii­rin yl­lä­pi­tä­mi­nen ja vah­vis­ta­mi­nen ovat kes­kei­siä te­ki­jöi­tä alu­een elin­voi­mai­suu­del­le ja Sa­ta­kun­nan me­nes­ty­mi­sel­le.

Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät siir­tyy vuo­teen 2024 toi­veik­kai­na, vaik­ka­kin haas­teet tie­dos­ta­en. Di­gi­ta­li­saa­tio, kes­tä­vä ke­hi­tys ja vas­tuul­li­suus, kou­lu­tus, yrit­tä­jyy­den tuki pää­tök­sen­te­os­sa sekä maa­kun­tam­me ak­tii­vi­nen mark­ki­noin­ti ovat avai­na­se­mas­sa alu­een yri­tys­ten me­nes­tyk­sen kan­nal­ta. Pai­kal­lis­ten toi­mi­joi­den, yri­tys­ten ja päät­tä­jien yh­teis­työl­lä Sa­ta­kun­ta voi vah­vis­taa ase­maan­sa elin­voi­mai­se­na ja kas­vu­ha­kui­se­na alu­ee­na.

Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien puo­les­ta voin lu­va­ta, et­tä työ kes­kit­tyy edel­leen yrit­tä­jien ase­man pa­ran­ta­mi­seen, vai­kut­ta­mi­seen, kou­lut­ta­mi­seen ja neu­von­taan.

Näil­lä toi­veil­la ja lu­pauk­sil­la vuo­teen 2024,

Nina-Mari Tur­pe­la

Toi­mi­tus­joh­ta­ja, Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät