Maa­rit Kaut­to

Ul­vi­la­lai­nen Ser­ma­tech Oy hur­ma­si Val­ta­kun­nal­lis­ten yrit­tä­jä­päi­vien Maa­kun­ta-alu­eel­la kä­vi­jät kas­vo­ku­via piir­tä­neel­lä ro­bo­til­laan. Ser­ma­tech oli yk­si sa­ta­kun­ta­lai­sis­ta yri­tyk­sis­tä, jot­ka esit­täy­tyi­vät yrit­tä­jä­päi­vien ylei­söl­le.

– Ko­ke­mus oli po­si­tii­vi­nen ja kä­vi­jöi­tä sel­väs­ti kiin­nos­ti, mitä me Ser­ma­tec­his­sä oi­kein teem­me. Ro­bo­tin an­si­os­ta syn­tyi pal­jon kiin­nos­ta­via kes­kus­te­lu­ja, mikä ede­saut­taa ver­kos­toi­tu­mis­ta.

– Ul­vi­la­han on pro­fi­loi­tu­nut au­to­maa­ti­o­kau­pun­ki­na. Tämä nä­ke­mys var­mas­ti sai vah­vis­tus­ta myös val­ta­kun­nal­li­ses­ti, miet­ti­vät Ser­ma­tec­hin ope­ra­tii­vi­nen joh­ta­ja Mat­ti Grön­lund, tek­no­lo­gi­a­joh­ta­ja Jani Uu­si­ta­lo ja pro­jek­ti­joh­ta­ja Erik Uu­si­mä­ki.

47 vuot­ta Ul­vi­las­sa toi­mi­nut Ser­ma­tech Oy on au­to­maa­ti­on ja ro­bo­tii­kan ko­ko­nais­rat­kai­su­jen toi­mit­ta­ja. Pal­ve­lu­va­li­koi­ma kat­taa me­ka­niik­ka-, säh­kö- ja oh­jel­mis­to­suun­nit­te­lun, val­mis­tuk­sen ja asen­nuk­sen sekä huol­lon. Yri­tys val­mis­taa ko­naisp­ro­jek­ti­toi­mi­tuk­sia, tuo­tan­to­lin­jo­ja ja -so­lu­ja sekä eri­kois­koi­nei­ta ja -lait­tei­ta. Asi­ak­kai­ta ovat muun mu­as­sa Kone, Val­met, Lu­va­ta, Au­ru­bis, Ne­o­rem Mag­nets ja TVO.

Ser­ma­tec­hin pää­kont­to­ri si­jait­see Ul­vi­las­sa, muut toi­mi­pis­teet ovat Rau­mal­la, Rai­si­os­sa ja Sei­nä­jo­el­la. Työn­te­ki­jöi­tä on kaik­ki­aan 45.

– Ta­los­sa on vä­hän ai­kaa sit­ten vie­ty läpi or­ga­ni­saa­tio- ja ra­ken­neu­u­dis­tus, jon­ka myö­tä kon­ser­nin nel­jä eri yri­tys­tä pro­fi­loi­tu­vat jat­kos­sa kaik­ki Ser­ma­tech Oy:nä. Tämä sel­keyt­tää toi­min­taam­me asi­ak­kai­den nä­kö­kul­mas­ta, kun on vain yk­si ovi, mis­tä kaik­ki pal­ve­lum­me löy­ty­vät, ope­ra­tii­vi­sek­si joh­ta­jak­si juu­ri ni­met­ty Mat­ti Grön­lund ki­teyt­tää.

Grön­lun­din, Uu­si­ta­lon ja Uu­si­mä­en mu­kaan Ul­vi­las­sa ja Sa­ta­kun­nas­sa on hyvä yrit­tää.

–  Ul­vi­las­sa on ak­tii­vi­nen yrit­tä­jäyh­dis­tys ja hyvä hen­ki yrit­tä­jien kes­ken. Kau­pun­gin kans­sa yh­teis­työ on ai­na su­ju­nut jous­ta­vas­ti. Tun­tuu, et­tä kau­pun­ki on vii­me ai­koi­na jopa ak­ti­voi­tu­nut en­ti­ses­tään.

–  Omas­sa ali­han­kin­ta­ver­kos­tos­sam­me on usei­ta ul­vi­la­lai­sia ja sa­ta­kun­ta­lai­sia yri­tyk­siä. Var­sin­kin Ul­vi­las­ta löy­tyy hyvä kes­kit­ty­mä au­to­maa­tio- ja ko­ne­te­ol­li­suu­den osaa­mis­ta.

Mie­het ke­hu­vat myös maa­kun­nan tut­ki­mus- ja kou­lu­tu­so­saa­mis­ta. Ser­ma­tec­hil­lä on pal­jon yh­teis­työ­tä muun mu­as­sa Sa­ta­kun­nan am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun ja Priz­z­tec­hin kans­sa.

– Esi­merk­ki­nä täs­tä Sa­ta­kun­nan ro­bo­tiik­ka- ja au­to­maa­ti­oa­lan ke­hit­ty­mis­tä tu­ke­va Ro­bo­co­ast-han­ke.

– Nä­em­me tär­ke­ä­nä, et­tä maa­kun­nas­sa on riit­tä­vän kor­ke­aa kou­lu­tus­ta, joka tuot­taa te­ki­jöi­tä alal­le. Po­si­tii­vi­nen uu­ti­nen on ol­lut se­kin, et­tä Vaa­san yli­o­pis­to ja SAMK ovat al­le­kir­joit­ta­neet ai­e­so­pi­muk­sen ener­gia-alan ro­bo­tiik­ka­so­vel­luk­siin liit­ty­vän pro­fes­suu­rin pe­rus­ta­mi­sek­si ja mais­te­ri­oh­jel­man käyn­nis­tä­mi­sek­si.

Ser­ma­tec­hil­lä on vah­vaa yh­teis­työ­tä myös am­mat­ti­kou­lu­puo­lel­la Sa­ta­e­dun kans­sa.

– Sa­ta­e­dun opis­ke­li­joi­ta on meil­lä har­joit­te­le­mas­sa ja osan olem­me pal­kan­neet op­pi­so­pi­muk­sel­la. Mei­dän kal­tai­sel­lem­me eri­kois­ko­nei­den ja lait­tei­den val­mis­ta­jal­le op­pi­so­pi­mus on osoit­tau­tu­nut par­haak­si ka­na­vak­si työn­te­ki­jöi­den rek­ry­toi­mi­seen.

– Alal­lem­me ei tul­la tuos­ta vain suo­raan kou­lun pen­kil­tä, vaan eri­kois­lait­tei­den val­mis­ta­mi­nen vaa­tii Pel­le Pe­lo­ton -tyyp­pis­tä ajat­te­lua ja asen­net­ta, sil­lä mo­nen­lai­sia haas­tei­ta riit­tää rat­kot­ta­vik­si. Kos­ka suun­nit­te­lem­me ja val­mis­tam­me asi­ak­kail­le rää­tä­löi­ty­jä eri­kois­lait­tei­ta ja -ko­nei­ta, meil­tä har­voin läh­tee maa­il­mal­le kah­ta sa­man­lais­ta tuo­tet­ta, mie­het hy­myi­le­vät.