Sa­ta­far­ma on ap­teek­ki- ja lää­ke­a­lan hen­ki­lös­tö­vuok­rau­sy­ri­tys. Se on jo vuo­sia vä­lit­tä­nyt ap­teek­kei­hin far­ma­seut­te­ja ja pro­vii­so­rei­ta eri­mit­tai­sil­la so­pi­muk­sil­la, mut­ta yhä use­am­min ap­tee­keis­sa tar­vit­tai­siin li­sä­työ­voi­maa heti täs­sä ja nyt.

Sa­ta­far­man pe­rus­ta­ja ja yrit­tä­jä, far­ma­seut­ti Pau­lii­na Reu­na ker­too, et­tä yl­lät­tä­vä tar­ve voi tul­la esi­mer­kik­si työn­te­ki­jän sai­ras­tu­mi­sen ta­kia ja tuu­raa­jaa tar­vit­tai­siin heti seu­raa­va­na päi­vä­nä.

Far­ma­seu­teis­ta on kova pula. Pula oli ole­mas­sa jo, kun Pau­lii­na Reu­na val­mis­tui far­ma­seu­tik­si vuon­na 2006, nyt vaje on en­tis­tä pa­hem­pi.

Sa­ta­far­ma sol­mii ap­teek­kien kans­sa edel­leen pit­kiä so­pi­muk­sia, mut­ta ap­teek­kien akuut­tiin tar­pee­seen vas­taa­mi­nen syn­nyt­ti ide­an so­vel­luk­sen ke­hit­tä­mi­ses­tä.

”Lamp­pu syt­tyi” Pau­lii­na Reu­nan pääs­sä vii­me vuon­na lop­pu­ke­säs­tä, nyt so­vel­lus on ol­lut käy­tös­sä puo­li vuot­ta. Akuut­te­ja vuo­ro­ja teh­tiin eri­tyi­ses­ti hei­nä­kuus­sa.

– Il­man so­vel­lus­ta nii­tä ei oli­si teh­ty.

Tie ide­as­ta val­mii­seen so­vel­luk­seen on ol­lut mo­ni­vai­hei­nen ja työ­te­li­äs. Yh­teis­työ­kump­pa­nik­si ja so­vel­luk­sen ke­hit­tä­jäk­si va­li­koi­tui po­ri­lai­nen Dyme So­lu­ti­ons.

– Työ­vuo­ro­so­vel­lus ky­syy, ha­et­ko töi­tä vai ha­et­ko te­ki­jää. En­sin teh­dään Sa­ta­far­man kans­sa työ­so­pi­mus, min­kä jäl­keen työn­te­ki­jä pys­tyy va­raa­maan ha­lu­a­man­sa vuo­rot ap­tee­kin tar­jo­a­mis­ta vaih­to­eh­dois­ta.

Pau­lii­na Reu­nan mu­kaan so­vel­lus­ta ke­hi­te­tään koko ajan ja aja­tus on, et­tä se voi­si toi­mia koko Suo­men alu­eel­la.

Pauliina Reuna sanoo, että Satafarman kaltaiset henkilöstövuokrausyritykset eivät ole viimeinen vaihtoehto, vaan erilainen vaihtoehto työntekijöille, jotka haluavat vaikuttaa siihen miten, milloin ja missä tekevät töitä.

Pauliina Reuna sanoo, että Satafarman kaltaiset henkilöstövuokrausyritykset eivät ole viimeinen vaihtoehto, vaan erilainen vaihtoehto työntekijöille, jotka haluavat vaikuttaa siihen miten, milloin ja missä tekevät töitä.

Heli Kokko

Pau­lii­na Reu­na asuu Ko­ke­mä­el­lä, mut­ta hän on asu­nut Po­ris­sa ja siel­lä on edel­leen asun­to, jos­sa tu­lee pal­jon käy­tyä myös työn puit­teis­sa. Yri­tys toi­mii laa­jal­la alu­eel­la. Pau­lii­na Reu­na vas­taa Sa­ta­kun­nan ja Pir­kan­maan myyn­nis­tä. Yh­ti­ö­kump­pa­ni­na on Jo­han­na Lu­ko­la, jon­ka vas­tuu­a­lu­ee­na on Var­si­nais-Suo­mi. Pie­nem­mäl­lä osuu­del­la ovat mu­ka­na far­ma­seu­tit Min­na Vil­ja­nen, joka vas­taa mark­ki­noin­nis­ta ja opis­ke­li­ja­yh­teis­työs­tä ja Kar­ri Ki­vi­nen, joka hoi­taa palk­ka­ma­te­ri­aa­lin ke­räyk­sen ja las­ku­tuk­sen.

– On meil­lä töis­sä myös kak­si ro­bot­tia, jot­ka toi­mit­ta­vat ma­te­ri­aa­lia Kar­ril­le.

Pau­lii­na Reu­na ke­huu tii­miä, il­man sitä ei oli­si pääs­ty ny­kyi­siin mit­toi­hin. Hän muis­tut­taa, et­tä hen­ki­lös­tö­vuok­raus­fir­man työ­yh­tei­söön kuu­lu­vat myös työn­te­ki­jät, joi­ta yri­tys vä­lit­tää eri työ­pai­koil­le.

– Ha­lu­am­me pi­tää hy­vää huol­ta työn­te­ki­jöis­täm­me, meil­lä on esi­mer­kik­si eri­lais­ta kou­lu­tus­ta ja vir­kis­tys­toi­min­taa ja olem­me pa­nos­ta­neet työ­ter­vey­teen. Vuok­raus­fir­mal­la on jos­kus paha kai­ku, mut­ta me osoi­tam­me, et­tä em­me ole vii­mei­nen vaih­to­eh­to vaan eri­lai­nen vaih­to­eh­to ih­mi­sil­le, jot­ka ha­lu­a­vat vai­kut­taa omaan työ­hön­sä, sii­hen mi­ten, mil­loin ja mis­sä te­ke­vät töi­tä.

Vuok­ra­työ ke­hit­tää Pau­lii­na Reu­nan mu­kaan tai­to­ja tul­la toi­meen mo­nen­lai­sis­sa yri­tyk­sis­sä ja mo­nen­lais­ten ih­mis­ten kans­sa. Hän sa­noo, et­tä sa­ta­far­ma­lai­set ovat so­peu­tu­vai­sia, ak­tii­vi­sia ja no­pei­ta op­pi­maan. Pe­li­sil­mää tar­vi­taan niin pie­nes­sä kuin suu­res­sa ap­tee­kis­sa. Pie­nes­sä on eh­kä ren­nom­pi mei­nin­ki, isos­sa ky­sy­tään te­hok­kuut­ta ja na­pak­kuut­ta.

Pau­lii­na Reu­na ja Jo­han­na Lu­ko­la oli­vat kum­pi­kin en­nen omaa yri­tys­tä ol­leet vuok­ra­fir­mois­sa töis­sä. Pau­lii­na Reu­na on teh­nyt töi­tä myös lää­ke­te­ol­li­suu­del­le. Oman yri­tyk­sen lii­kei­de­aa hän ke­hit­te­li Priz­z­tec­his­sä ja re­kis­te­röi Sa­ta­far­man vuo­den 2016 hel­mi­kuun alus­sa.

Pau­lii­na Reu­na pi­tää hal­li­tu­soh­jel­maan kir­jat­tua aja­tus­ta joi­den­kin ap­teek­ki­tuot­tei­den vie­mi­ses­tä kaup­poi­hin on­gel­mal­li­se­na. Ap­teek­kien far­ma­seu­tit ja pro­vii­so­rit osaa­vat ker­toa kat­ta­vas­ti lääk­kei­den vai­ku­tuk­sis­ta, myös nii­den hai­tois­ta ja yh­teis­vai­ku­tuk­sis­ta, mitä ei kau­pan puo­lel­la to­den­nä­köi­ses­ti osat­tai­si.

– Olen yl­peä mei­dän am­mat­ti­ryh­mäs­tä, meil­tä löy­tyy huip­pu­hy­vää osaa­mis­ta. Mi­nus­ta lää­ke­neu­von­nan pi­tää py­syä ap­tee­kis­sa.

Heli Kok­ko