Ii­ro-Mat­ti Nie­mi­nen / STT

Kor­ko­jen nou­su tuki mer­kit­tä­väs­ti S-ryh­mään kuu­lu­van S-Pan­kin tu­los­ke­hi­tys­tä vii­me vuo­den lop­pu­nel­jän­nek­sel­lä. Tä­nään jul­kais­tu­jen tu­los­tie­to­jen mu­kaan pan­kin kor­ko­ka­te lä­hes kak­sin­ker­tais­tui vuo­den ta­kai­ses­ta ja oli 43,5 mil­joo­naa eu­roa.

Ko­hon­nut kor­ko­ka­te nos­ti S-Pan­kin loka-jou­lu­kuun lii­ke­voi­ton 20,6 mil­joo­naan eu­roon. Tu­los suun­nil­leen vii­sin­ker­tais­tui tois­sa vuo­den vas­taa­vaan ai­kaan ver­rat­tu­na.

Koko vuo­den ta­sol­la lii­ke­voit­to ko­he­ni 80 pro­sent­tia ja nou­si 44,7 mil­joo­naan eu­roon. Tu­los oli yh­ti­ön his­to­ri­an pa­ras.

S-Pank­ki ker­too kas­vat­ta­neen­sa an­to­lai­naus­taan kym­me­nen pro­sent­tia vii­me vuon­na.

– Haas­ta­vas­ta mark­ki­na­ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta jat­koim­me vä­ke­vää kas­vua asun­to­lai­nois­sa, sa­noo S-Pan­kin vt. toi­mi­tus­joh­ta­ja Han­na Pork­ka tie­dot­tees­sa.

S-Pan­kin hoi­det­ta­va­na ole­vien va­ro­jen mää­rä pie­ne­ni vii­me vuon­na nel­jän­nek­sen, mikä joh­tui yh­ti­ön mu­kaan mark­ki­noi­den ylei­ses­tä las­kus­ta sekä mer­kit­tä­vän sal­kun­hoi­to­so­pi­muk­sen päät­ty­mi­ses­tä. Hal­lin­noi­ta­via va­ro­ja oli vuo­den lo­pus­sa 5,9 mil­jar­dia eu­roa.

S-Pan­kil­la oli vuo­den lo­pus­sa noin 592 000 ak­tii­vis­ta asi­a­kas­ta. Mää­rä kas­voi vuo­den ai­ka­na 60 000 asi­ak­kaal­la.

Pork­ka ku­vai­lee ta­lou­den nä­ky­miä vai­suik­si ja epä­var­moik­si.

– Moni jou­tuu miet­ti­mään ta­lou­sa­si­oi­taan ai­em­paa enem­män nou­se­vien ku­lu­jen ja kor­ko­jen kes­kel­lä, Pork­ka sa­noo.

S-Pan­kin omaan tu­los­ke­hi­tyk­seen kor­ko­ta­son nou­su vai­kut­taa myön­tei­ses­ti. Pank­ki odot­taa lii­ke­voi­ton kas­va­van tänä vuon­na yli 50 pro­sent­tia edel­lis­vuo­des­ta.