Nina Tör­nudd / STT

Val­ti­on kai­vo­so­mis­tuk­sia hal­lin­noi­va Suo­men Mal­mi­ja­los­tus il­moit­taa al­le­kir­joit­ta­neen­sa ai­e­so­pi­muk­sen po­ten­ti­aa­li­sen kump­pa­nin kans­sa ken­no­teh­das­hank­kees­ta. Teh­das nou­si­si Kot­kan Kel­ta­kal­li­oon.

Ak­ku­lii­ke­toi­min­nan han­keyh­tiö Fin­nish Bat­te­ry Che­mi­cals aloit­taa seu­raa­vak­si ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten (yva) ar­vi­oin­ti­me­net­te­lyn. Jos han­ke to­teu­tuu, voi­si sen in­ves­toin­ti­kus­tan­nus nous­ta jopa nel­jään mil­jar­diin.

Po­ten­ti­aa­li­sen yh­teis­työ­kump­pa­nin ni­meä ei ole jul­kis­tet­tu, ei­kä ken­no­teh­taan si­joi­tus­pai­kas­ta ole teh­ty vie­lä lo­pul­lis­ta pää­tös­tä.

Yva-tar­kas­te­lus­sa ar­vi­oi­daan kah­ta eri to­teu­tus­vaih­to­eh­toa, joi­den tuo­tan­to­ka­pa­si­tee­tit ovat 27 gi­ga­wat­ti­tun­tia vuo­des­sa ja 40 gi­ga­wat­ti­tun­tia vuo­des­sa. Ken­no­teh­das­hank­keis­sa 10 gi­ga­wat­ti­tun­nin ka­pa­si­tee­tin in­ves­toin­ti­kus­tan­nus on tyy­pil­li­ses­ti noin yh­den mil­jar­din eu­ron suu­ruus­luok­kaa.

– Olem­me jo pit­kään käy­neet neu­vot­te­lu­kump­pa­nim­me kans­sa kes­kus­te­lu­ja Kot­kaan si­joit­tu­vas­ta ken­noin­ves­toin­nis­ta. Vaik­ka kump­pa­nim­me ei ole vie­lä teh­nyt lo­pul­lis­ta pää­tös­tä seu­raa­van ken­no­teh­taan­sa si­joi­tus­pai­kas­ta, olem­me vah­vas­ti mo­ti­voi­tu­nei­ta te­ke­mään työ­tä in­ves­toin­nin saa­mi­sek­si Kot­kaan, sa­noo Suo­men Mal­mi­ja­los­tuk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja Mat­ti Hie­ta­nen tie­dot­tees­sa.

Hie­ta­sen mu­kaan nyt on oi­kea het­ki al­kaa tar­kas­tel­la teh­taan ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­set ja var­mis­taa hank­keen to­teut­ta­mi­sen edel­ly­tyk­set.

Ken­no­teh­das­ta kaa­vail­laan Kot­kan Kel­ta­kal­li­on te­ol­li­suu­sa­lu­eel­la si­jait­se­val­le noin 140 heh­taa­rin alu­eel­le, jon­ka vie­rei­sel­le ton­til­le on suun­ni­tel­tu ka­to­di­ma­te­ri­aa­li­teh­das­ta.

Fin­nish Bat­te­ry Che­mi­cal­sin ta­voi­te on, et­tä pää­tel­mä yva-se­los­tuk­ses­ta oli­si käy­tet­tä­vis­sä ke­sään 2024 men­nes­sä. Ken­no­teh­das­ta kos­ke­via neu­vot­te­lui­ta kump­pa­nin kans­sa jat­ke­taan yva-me­net­te­lyn rin­nal­la.

Suo­men Mal­mi­ja­los­tuk­ses­sa us­ko­taan, et­tä säh­kö­au­to­jen nou­su Eu­roo­pas­sa luo edel­ly­tyk­siä no­pe­al­le kas­vul­le ak­ku­ar­vo­ket­jus­sa.

– Mei­dän ta­voit­tee­nam­me on vas­ta­ta kas­vuun Suo­mes­sa vas­tuul­li­ses­ti tuo­te­tuil­la ak­ku­ma­te­ri­aa­leil­la ja ken­noil­la. Ken­no­teh­das oli­si­kin luon­te­va jat­ko Ky­men­laak­soon jo suun­ni­tel­luil­le ja Vaa­saan kaa­vail­lul­le ak­ku­ma­te­ri­aa­li­teh­tail­le, sa­noo Suo­men Mal­mi­ja­los­tuk­sen ak­ku­ar­vo­ket­jun joh­ta­ja Vesa Koi­vis­to tie­dot­tees­sa.

Ken­no­teh­taal­la ak­ku­ken­non osat – ka­to­di, ano­di, elekt­ro­lyyt­ti ja se­pa­raat­to­ri – koo­taan sa­maan pak­kauk­seen. Val­miis­ta ken­nois­ta koos­te­taan ak­ku­jen ko­koon­pa­no­teh­taal­la mo­duu­le­ja ja sen jäl­keen eri­lai­sia ak­ku­pa­ket­te­ja, joi­ta voi­daan hyö­dyn­tää muun mu­as­sa säh­kö­au­tois­sa, ener­gi­an va­ras­toin­nis­sa sekä elekt­ro­nii­kas­sa.