Suo­men Yrit­tä­jät mit­taa nyt myös maa­kun­tien on­nis­tu­mis­ta yrit­tä­jyy­den edis­tä­mi­ses­sä uu­del­la Elin­voi­ma­ba­ro­met­ri-tut­ki­muk­sel­la. En­sim­mäi­nen yrit­tä­jil­le suun­nat­tu mie­li­pi­de­ky­se­ly on päät­ty­nyt ja sen tu­lok­set sekä ja maa­kun­tien TOP 3 jul­kis­te­taan 24. tou­ko­kuu­ta Kun­nal­lis­joh­don se­mi­naa­ris­sa Lah­des­sa.

Elin­voi­ma­ba­ro­met­ri to­teu­te­taan jat­kos­sa joka toi­nen vuo­si vuo­ro­tel­len Kun­ta­ba­ro­met­rin kans­sa. Elin­voi­ma­ba­ro­met­ril­la mi­ta­taan maa­kun­tien elin­voi­maa, kun Kun­ta­ba­ro­met­ri puo­les­taan mit­taa yk­sit­täis­ten kun­tien elin­voi­maa.

Tut­ki­muk­ses­sa ky­syt­tiin yrit­tä­jien mie­li­pi­tei­tä esi­mer­kik­si maa­kun­nan lii­ken­neyh­teyk­sis­tä, kaa­voi­tuk­ses­ta, op­pi­lai­to­syh­teis­työs­tä, osaa­van työ­voi­man saa­ta­vuu­des­ta ja yri­tys­neu­von­ta­pal­ve­lui­den saa­ta­vuu­des­ta sekä alu­een eri toi­mi­joi­den yh­teis­työs­tä ja yh­tei­ses­tä nä­ke­myk­ses­tä oman alu­een ke­hit­tä­mi­ses­sä.

– Mie­len­kiin­nol­la odo­tan tu­lok­sia ja toi­von, et­tä yrit­tä­jät ovat mah­dol­li­sim­man laa­jas­ti vas­tan­neet ky­se­lyyn. On huo­mi­oi­ta­vaa, et­tä maa­kun­nat ovat eri ti­lan­tees­sa muun mu­as­sa saa­vu­tet­ta­vuu­den tai osaa­van työ­voi­man saa­ta­vuu­den suh­teen. Eri­mer­kik­si yli­o­pis­to­maa­kun­nis­sa ja -kau­pun­geis­sa läh­de­tään näis­sä asi­ois­sa eri vii­val­ta kuin Sa­ta­kun­nas­sa, Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja Mark­ku Ki­vi­nen to­te­aa.

Ki­vi­sen mu­kaan tut­ki­muk­ses­ta saa­dut tu­lok­set ovat tär­keä työ­ka­lu yrit­tä­jien ja maa­kun­tien yh­teis­työn ke­hit­tä­mi­ses­sä. Tut­ki­mus an­taa myös päät­tä­jil­le ja maa­kun­tien hal­lin­nol­le tär­ke­ää tie­toa pää­tök­sen­te­on tu­ek­si.

Maa­rit Kaut­to