Kari Sal­li­nen ker­too ol­leen­sa otet­tu, kun Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja pyy­si hän­tä kan­sa­ne­dus­ta­jan Juha Vii­ta­lan (sd.) ni­mik­ko­y­rit­tä­jäk­si.

– Koen tä­män luot­ta­mus­teh­tä­väk­si ja avoi­mek­si lob­baus­toi­min­nak­si, jos­sa pys­tyn vä­lit­tä­mään yrit­tä­jien tun­to­ja Ar­ka­di­an­mä­el­le, hän sa­noo.

Niin­pä hän on nyt­kin suo­ral­la lin­jal­la edus­kun­taan. Haas­tat­te­lu teh­tiin ke­sä­lo­ma­kau­del­la. Is­tum­me kan­sa­ne­dus­ta­ja Vii­ta­lan kans­sa rau­ma­lai­sen kah­vi­lan te­ras­sil­la, mut­ta Sal­li­sen ää­ni kuu­luu pu­he­li­men kai­ut­ti­mes­ta, sil­lä hän on ke­sä­mö­kil­lään.

Puhelimen Rauman-päässä oleva Juha Viitala uskoo Satakunnan tulevaisuuteen, sillä maakunnassa on hyvät edellytykset toimia monella eri saralla.

Puhelimen Rauman-päässä oleva Juha Viitala uskoo Satakunnan tulevaisuuteen, sillä maakunnassa on hyvät edellytykset toimia monella eri saralla.

Uu­si edus­kun­ta aloit­ti työn­sä ke­vääl­lä ja sa­ta­kun­ta­lai­set ni­mik­ko­y­rit­tä­jät ovat ta­van­neet kan­sa­ne­dus­ta­jat ker­ran yh­tei­ses­sä ryh­mä­ta­paa­mi­ses­sa. Sal­li­nen ja Vii­ta­la oli­vat mo­lem­mat va­kuut­tu­nei­ta sii­tä, et­tä tämä on hyvä hom­ma.

– Il­man muu­ta olen in­nois­sa­ni täl­lai­ses­ta yh­teis­työs­tä, jos­sa pääs­tään tar­kas­te­le­maan val­ta­kun­nal­li­sia asi­oi­ta sa­ta­kun­ta­lai­sel­la kär­jel­lä. Sa­mal­la tu­le­vat tu­tuk­si uu­det toi­mi­a­lat, vaik­ka toki te­ol­li­nen toi­min­ta on mi­nul­le taus­ta­ni ta­kia tut­tua, Vii­ta­la sa­noo.

Seu­raa­va koh­taa­mi­nen on jo so­vit­tu­na. Vii­ta­la me­nee tu­tus­tu­maan Sal­li­sen yri­tyk­seen Mo­to­se­al Com­po­nent­siin. Sal­li­nen us­koo, et­tä vie­rai­lul­la hän pää­see esit­te­le­mään niin hy­viä kuin huo­no­ja­kin puo­lia yrit­tä­jyy­des­tä.

– Ju­han taus­ta­puo­lue on mo­nes­ta asi­as­ta eri miel­tä kuin mei­kä­läi­nen, jo­ten en odo­ta, et­tä sai­sin joka asi­as­sa vai­ku­tet­tua. Mut­ta on hyvä tuo­da asi­oi­ta esiin ja ker­toa nä­ky­myk­siä sii­tä, mi­ten jo­kin asia voi­si ol­la eri ta­val­la, Sal­li­nen poh­tii.

Vii­ta­la­kin us­koo, et­tä ni­mik­ko­y­rit­tä­jyys on hyvä mal­li tuo­da asi­oi­ta esiin.

Yh­tä miel­tä kak­sik­ko on sii­tä, et­tä Sa­ta­kun­nan ja Rau­man asi­at ovat tär­kei­tä. Vii­ta­la sa­noo jo nyt huo­man­neen­sa, et­tä myös sa­ta­kun­ta­lai­sil­la kan­sa­ne­dus­ta­jil­la on vah­va yh­tei­nen kul­ma­kun­nan hen­ki puo­lu­e­kan­taan kat­so­mat­ta.

– On tär­ke­ää men­nä yh­teen suun­taan. Mei­dän rik­kau­tem­me on se, et­tä maa­kun­nas­sa on mo­nen ko­koi­sia yri­tyk­siä. Nyt oli­si tär­ke­ää saa­da vä­es­tö­ke­hi­tys kään­ty­mään, Sal­li­nen sa­noo.

Vii­ta­la on sa­maa miel­tä.

– Työ­voi­man saa­ta­vuus on toi­nen kär­ki­a­sia. Min­kään yri­tyk­sen kas­vu ei saa tys­sä­tä sii­hen, et­tei ole työ­voi­maa, hän sa­noo.

Mo­lem­mat toi­vo­vat, et­tä työ­pe­räi­seen maa­han­muut­toon ei ka­sat­tai­si li­sää es­tei­tä.

Sa­ta­kun­nan mah­dol­li­suuk­si­na he nä­ke­vät te­ol­li­suu­den in­ves­toin­nit vih­re­än siir­ty­män myö­tä. Nii­den hyö­dyn­tä­mi­seen tar­vi­taan kun­tien ja mui­den toi­mi­joi­den yh­teis­työ­tä.

– On hyvä huo­ma­ta myös se, mi­ten te­ol­li­suu­den työ­pai­kat luo­vat myös pal­ve­luil­le ky­syn­tää, Sal­li­nen sa­noo.

– Sa­ta­kun­nal­la on hyvä si­jain­ti ja edel­ly­tyk­set ke­hit­tä­mi­seen. On­nek­si nyt on syn­ty­nyt uut­ta yh­teis­työ­tä Po­rin ja Rau­man kes­ken. Yh­teis­työn muo­to­ja kan­nat­taa avoi­mes­ti tar­kas­tel­la kai­kil­la ta­soil­la, Vii­ta­la jat­kaa.

San­na Jääs­ke­läi­nen

IN­FO: Sal­li­nen & Vii­ta­la

Kari Sal­li­nen on Mo­to­se­al Com­po­nents Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja. Kol­men per­heen omis­ta­ma yri­tys on pe­rus­tet­tu vuon­na 1979. Se val­mis­taa ajo­neu­vo­tyyp­pis­ten kul­ku­neu­vo­jen osia sekä Masi-merk­ki­siä lu­mi­työ­ka­lu­ja. Yri­tys työl­lis­tää 60 hen­ki­löä. Va­jaa 60 pro­sent­tia tuo­tan­nos­ta me­nee vien­tiin, pää­a­si­as­sa Eu­roop­paan ja Poh­jois-Ame­rik­kaan. Yri­tys on ol­lut hy­väs­sä kas­vus­sa ja sitä ha­e­taan edel­leen.

Juha Vii­ta­la (sd.) on en­sim­mäi­sen kau­den kan­sa­ne­dus­ta­ja. Hän on teh­nyt pit­kän uran UPM:n Rau­man teh­taan työ­suo­je­lu­val­tuu­tet­tu­na. Hän on Rau­man kau­pun­gin­val­tuus­ton jä­sen ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen va­ra­jä­sen. Edus­kun­nas­sa Vii­ta­la on jä­sen ta­lous­va­li­o­kun­nas­sa, la­ki­va­li­o­kun­nas­sa sekä va­ra­jä­sen työ­e­lä­mä- ja tasa-ar­vo­va­li­o­kun­nas­sa. Vii­ta­la ker­too pe­reh­ty­neen­sä te­ol­li­suu­den li­säk­si myös start up - ja pie­nem­pien kas­vu­y­ri­tys­ten maa­il­maan.

Satakunnan kansanedustajien ja uusien nimikkoyrittäjien ensimmäinen yhteinen tapaaminen järjestettiin Porissa SuomiAreenan yhteydessä.

Satakunnan kansanedustajien ja uusien nimikkoyrittäjien ensimmäinen yhteinen tapaaminen järjestettiin Porissa SuomiAreenan yhteydessä.

Noora Aaltonen

Vai­kut­ta­vaa vuo­ro­pu­he­lua pää­tök­sen­te­koon

Tie­don ja­ka­mi­nen Yrit­tä­jil­tä suo­raan kan­sa­ne­dus­ta­jil­le on tär­ke­ää. Sik­si jo­kai­sel­le kan­sa­ne­dus­ta­jal­le on va­lit­tu omas­ta vaa­li­pii­ris­tä ni­mik­ko­y­rit­tä­jä, joka aut­taa, kun kan­sa­ne­dus­ta­ja tar­vit­see li­sää tie­toa ja nä­kö­kul­mia yrit­tä­jyy­des­tä. Näin ra­ken­ne­taan ver­kos­toa, jol­la vä­li­te­tään konk­reet­tis­ta tie­toa yrit­tä­jän ar­jes­ta eteen­päin.

Ni­mik­ko­y­rit­tä­jä­mal­li ra­ken­taa niin kah­den­vä­lis­tä, alu­eel­lis­ta kuin myös val­ta­kun­nal­lis­ta ver­kos­toa. Ni­mik­ko­y­rit­tä­jä­toi­min­ta on saa­nut kii­tos­ta sekä kan­sa­ne­dus­ta­jil­ta et­tä ni­mik­ko­y­rit­tä­jil­tä eri­tyi­ses­ti ak­tii­vi­sen vuo­ro­pu­he­lun ja vai­kut­ta­mi­sen osal­ta.

Olem­me nyt kol­mat­ta ker­taa saa­neet Sa­ta­kun­taan kan­sa­ne­dus­ta­ja–ni­mik­ko­y­rit­tä­jä­pa­rit ja odo­tam­me tu­le­val­le hal­li­tus­kau­del­le vah­vaa yh­teis­työ­tä.

Sa­ta­kun­nan kan­sa­ne­dus­ta­jien ni­mik­ko­y­rit­tä­jät kau­del­le 2023–2026

Lau­ra Huh­ta­saa­ri | Me­ri­kar­via – Mik­ko Sun­dell | Ruos­nie­men Lin­ja-au­to Oy

Pet­ri Huru | Pori – Jaak­ko Oja­mo | Eu­mer Fin­land Oy

Ee­va Kal­li | Eu­ra – Mark­ku Suo­mi­nen | LM-Suo­mi­set Oy

Mari Kau­nis­to­la | Pori – Hen­na Vii­ki­lä | Vii­ki­län he­vos­ti­la

Kris­ta Kiu­ru | Pori – Eli­na Jun­ni­la | Ko­ti­hoi­to­pal­ve­lu Sata Oy

Jari Kos­ke­la | Kan­kaan­pää – San­na Ki­vi­har­ju | Rak­san­na Oy

Ma­ti­as Mart­ti­nen | Rau­ma – Jus­si Pir­ho­nen | To­va­ri Oy

Juha Vii­ta­la | Rau­ma – Kari Sal­li­nen | Mo­to­se­al Com­po­nents Oy