Te­ko­ä­lys­tä on nous­sut val­ta­va hype tänä vuon­na. Suu­rin syy sil­le on ChatGPT, joka on häm­mäs­tyt­tä­nyt ih­mi­set ky­vyl­lään tuot­taa teks­tiä. Si­näl­lään te­ko­ä­ly ei ole uu­si il­miö. Tu­le­vai­suu­den tut­ki­ja ja He­a­dAi:n yrit­tä­jä Har­ri Ke­ta­mo sa­noo, et­tä jo 2015–2016 vuo­si­na pu­hut­tiin, et­tä te­ko­ä­ly vie työt.

– Il­mi­ö­tä ei kan­na­ta pe­lä­tä. Te­ko­ä­ly ei vie mi­tään, vaan työ­e­lä­mä muut­tuu ai­na. Seit­se­män vuot­ta sit­ten au­to­maa­tio vei työ­e­lä­mää mon­ta hyp­pyä eteen­päin esi­mer­kik­si kir­jan­pi­dos­sa. Nyt on vas­taa­va ti­lan­ne.

Seit­se­män vuot­ta on Ke­ta­mon mu­kaan ta­val­li­nen syk­li, jos­sa uu­si te­ko­ä­lyyn liit­ty­vä hy­pe­tys tois­tuu. Ke­hi­tys on ol­lut näh­tä­vil­lä jo 1980-lu­vul­ta saak­ka.

– Te­ko­ä­lyä on ke­hi­tet­ty pit­kään taus­tal­la. Nyt hype on nous­sut ChatGPT:stä, ai­em­min ro­bo­tii­kas­ta ja jos­kus liu­ku­hih­nas­ta. Työ­e­lä­mäs­sä pro­ses­se­ja ke­hi­te­tään ja ih­mi­nen au­to­ma­ti­soi kai­ken sen, min­kä pys­tyy. Ei­hän tas­ku­las­kin­kaan pois­ta­nut ih­mi­sel­tä tar­vet­ta osa­ta ma­te­ma­tiik­kaa.

His­to­ria on­kin osoit­ta­nut Ke­ta­mon mie­les­tä sen, et­tä työ­mää­rä on va­kio, vain sen luon­ne muut­tuu.

– His­to­ri­an suu­rin muu­tos näh­tiin jo vuon­na 1750, kun oli en­sim­mäi­nen te­ol­li­nen val­lan­ku­mous. Sil­loin ih­mi­sen koko iden­ti­teet­ti muut­tui. Ai­kai­sem­min ih­mi­nen eli ky­lis­sä ja sai toi­meen­tu­lon­sa maa­ta­lou­des­ta. Yh­täk­kiä ol­tiin­kin teh­taan tyt­tö­jä ja poi­kia. Se, mi­ten tämä käyn­nis­sä ole­va muu­tos vai­kut­taa ih­mi­seen, nä­kyy vas­ta 20 vuo­den pääs­tä. Mut­ta ai­na­kaan vie­lä ei ole nä­kö­pii­ris­sä, et­tä se muut­tai­si koko ih­mi­syy­den iden­ti­teet­tiä.

Mitä yrit­tä­jän kan­nat­tai­si nyt teh­dä te­ko­ä­lyn kans­sa? Kan­nat­taa­ko hy­pe­tyk­seen hy­pä­tä mu­kaan vai seu­ra­ta si­vus­ta? Har­ri Ke­ta­mon mie­les­tä tär­kein­tä on muis­taa, et­tä bis­nek­sen pe­rus­pe­ri­aat­teet ei­vät muu­tu. Edel­leen yri­tyk­sen on ky­et­tä­vä luo­maan ar­voa asi­ak­kaal­le.

– Jos muu­tos ai­heut­taa pel­ko­ti­lo­ja, myös ydin­bis­nes kär­sii. Te­ko­ä­lyyn ja uu­siin työ­ka­lui­hin kan­nat­taa suh­tau­tua ute­li­ai­suu­del­la ja mie­len­kiin­nol­la. Nii­tä kan­nat­taa ot­taa käyt­töön sel­lai­sis­sa asi­ois­sa, mis­sä ne hel­pot­ta­vat omaa työ­tä tai tuot­ta­vat muu­ten li­sä­ar­voa, hän kan­nus­taa.

Esi­mer­kik­si Ke­ta­mo mai­nit­see tar­jous­ten teon.

– Mi­tään ei kan­na­ta kui­ten­kaan kos­kaan lä­het­tää eteen­päin, en­nen kuin on it­se oi­ko­lu­ke­nut teks­tin huo­lel­li­ses­ti. ChatGPT ei mis­sään ni­mes­sä kor­vaa huip­pu­a­si­an­tun­ti­jaa.

HeadAI hyödyntää tekoälyä esimerkiksi visualisoinneissa. Kartta näyttää, miten ihmisen osaaminen osuu yksiin alan osaamistarpeen kanssa.

HeadAI hyödyntää tekoälyä esimerkiksi visualisoinneissa. Kartta näyttää, miten ihmisen osaaminen osuu yksiin alan osaamistarpeen kanssa.

ChatGPT on kie­li­mal­li, jota voi hyö­dyn­tää myös esi­mer­kik­si ar­tik­ke­lien tai blo­gi­teks­tien te­os­sa. Sen avul­la voi luo­da teks­tiin run­gon. Har­ri Ke­ta­mo huo­maut­taa, et­tä te­ko­ä­ly ei kui­ten­kaan pois­ta toi­mit­ta­jaa tai si­säl­lön­tuot­ta­jaa.

– Ei twit­ter­kään pois­ta­nut toi­mit­ta­jaa, vaan toi­mit­ta­jat op­pi­vat hyö­dyn­tä­mään sitä. Verk­ko­kaup­pa on muut­ta­nut ki­vi­jal­ka­kaup­po­ja ja esi­mer­kik­si Spo­ti­fy mu­siik­ki­bis­nes­tä, mut­ta edel­leen niil­lä­kin aloil­la toi­mi­taan. Muu­tok­sen kes­kel­lä pi­tää muis­taa, et­tä jos asi­at oli­si­vat help­po­ja, ne oli­si teh­ty jo.

ChatGPT:stä eri­lai­sen te­kee kui­ten­kin sen help­po­käyt­töi­syys.

– Mi­nun mie­les­tä­ni se on pa­ras­ta viih­det­tä sit­ten ang­ry bird­sin, Ke­ta­mo nau­rah­taa.

Vaik­ka yri­tyk­sis­sä on nyt val­ta­va in­to pa­nos­taa te­ko­ä­lyyn, Har­ri Ke­ta­mon mie­les­tä asi­an kans­sa ei kan­na­ta höt­kyil­lä.

– In­ves­toin­ti te­ko­ä­lyyn on ihan yh­tä mer­kit­tä­vä in­ves­toin­ti kuin in­ves­toin­ti ko­nee­seen. Sii­hen ei kan­na­ta läh­teä il­man huo­lel­lis­ta suun­nit­te­lua ja tark­kaa taus­ta­työ­tä. Hy­vät las­kel­mat pi­tää teh­dä.

Mi­ten sit­ten esi­mer­kik­si mik­ro­y­ri­tyk­sen kan­nat­tai­si läh­teä liik­keel­le?

– It­se li­pu­tan Sa­ta­kun­nan am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun ja Po­rin Yli­o­pis­to­kes­kuk­sen puo­les­ta. Mo­lem­mat op­pi­lai­tok­set pa­nos­ta­vat pal­jon te­ko­ä­lyyn ja au­to­ma­tiik­kaan ja he tar­jo­a­vat yrit­tä­jil­le pal­ve­lui­ta, ku­ten opin­näy­te­työp­ro­jek­te­ja. Mo­lem­mat op­pi­lai­tok­set ovat myös hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­viä ja siel­lä ha­lu­taan pal­vel­la koko alu­et­ta. Eli kään­ny asi­an­tun­ti­jan puo­leen ja pyy­dä apua. Älä kuun­te­le niin va­ka­vas­ti lo­pu­nai­ko­ja en­nus­ta­via web­bie­van­ke­lis­to­ja, Ke­ta­mo ke­hot­taa.

Kat­ri Mä­en­pää