Em­mi Til­vis / STT

Vii­mei­sen 12 kuu­kau­den ai­ka­na kon­kurs­siin on ha­et­tu 3 293 yri­tys­tä, mikä on suu­rin mää­rä 25 vuo­teen, ker­too Ti­las­to­kes­kus.

Ha­ke­muk­sien mää­räs­sä on vii­mei­sen 12 kuu­kau­den ai­ka­na ta­pah­tu­nut 25 pro­sen­tin kas­vu edel­li­seen vas­taa­vaan jak­soon ver­rat­tu­na.

Yli­ak­tu­aa­ri Tom­mi Veis­tä­mö to­te­aa, et­tä kon­kurs­si­ha­ke­mus­ten mää­rä on kas­va­nut suu­rem­mak­si kuin fi­nans­sik­rii­sin ai­kaan vuon­na 2009.

– Vaik­ka vuo­den ai­ka­na kon­kurs­siin ha­et­tu­jen yri­tys­ten lu­ku­mää­rä on suu­rin 25 vuo­teen, 1990-lu­vun la­man kon­kurs­si­lu­vuis­ta ol­laan yhä kau­ka­na, Veis­tä­mö sa­noo tie­dot­tees­sa.

Fi­nans­sik­rii­siin ver­rat­tu­na kon­kurs­siin ha­et­tu­jen yri­tys­ten mää­rä on ol­lut Veis­tä­mön mu­kaan nyt suu­ri pal­ve­lu­a­loil­la sekä maa-, met­sä- ja ka­la­ta­lou­den alal­la. Ra­ken­nus­toi­min­nas­sa lu­ke­mat ovat sa­man­kal­tai­sia kuin fi­nans­sik­rii­sin ai­kaan.

Myös mar­ras­kuu­ta kos­ke­vat lu­vut ovat synk­kiä. Mar­ras­kuus­sa pan­tiin vi­reil­le 345 kon­kurs­sia, mikä on 112 kon­kurs­sia enem­män kuin vii­me vuo­den mar­ras­kuus­sa.

Kon­kurs­siin ha­et­tu­ja yri­tyk­siä oli mar­ras­kuus­sa eni­ten mui­den pal­ve­lui­den toi­mi­a­lal­la, jos­sa nii­tä oli 127. Ma­joi­tus- ja ra­vit­se­mis­toi­min­nas­sa pan­tiin vi­reil­le 37 kon­kurs­sia ja maa-, met­sä- ja ka­la­ta­lou­den toi­mi­a­lal­la 14.