Olen ol­lut Nak­ki­las­sa toi­mi­van Muo­vi­tek­niik­ka Eu­rop­las­tin pal­ve­luk­ses­sa 20-vuo­ti­aas­ta po­jank­lo­pis­ta läh­tien ja lo­pul­ta myös toi­mi­tus­joh­ta­ja­na. Ura­pol­ku­ni sai hie­non pää­te­py­sä­kin, kun mi­nul­le tuli vuon­na 2020 mah­dol­li­suus ryh­tyä omis­ta­jak­si ja yrit­tä­jäk­si.

Pe­rus­tim­me Heik­ki Leh­ti­mä­en ja Timo Jaa­kon kans­sa Nor­dic Plast Oy:n, joka hank­ki omis­tuk­seen­sa Muo­vi­tek­niik­ka Oy Eu­rop­las­tin ja Ruot­sin Yli­tor­ni­os­sa toi­mi­van Ja­xal Ab:n koko osa­ke­kan­nat. Mu­ka­na on myös pie­ni jouk­ko yk­si­tyi­siä si­joit­ta­jia.

Eu­rop­last ja Ja­xal oli­vat ai­kai­sem­min tois­ten­sa pa­him­mat kil­pai­li­jat. Kun mah­dol­li­suus tuli, oli jär­ke­vää yh­dis­tää toi­min­nat ja läh­teä yh­des­sä ha­ke­maan kas­vua myös ul­ko­mail­ta. Olem­me kes­kit­ty­neet tyh­ji­ö­muo­vauk­sel­la teh­tä­vien suu­ri­ko­kois­ten tuot­tei­den val­mis­tuk­seen. Olem­me tun­net­tu­ja eri­tyi­ses­ti hen­ki­lö­au­to­jen pe­rä­vau­nu­jen kuo­mu­jen val­mis­ta­ji­na. Mui­ta tuot­tei­tam­me ovat muun mu­as­sa kyl­py­tyn­ny­rien osat. Nak­ki­las­sa työl­lis­täm­me 10 hen­ki­löä ja Yli­tor­ni­os­sa 30.

Eu­rop­las­tin lii­ke­vaih­to oli vii­me vuon­na 2,4 mil­joo­naa eu­roa. Nak­ki­las­sa val­mis­te­tuis­ta tuot­teis­tam­me 15 pro­sent­tia me­nee vien­tiin, pää­o­sin Ruot­siin ja Vi­roon.

Olem­me pa­nos­ta­neet myös kier­rä­tyk­seen. Sata pro­sent­tia tuo­tan­non muo­vi­jät­tees­tä rou­hi­taan uu­del­leen käy­tet­tä­väk­si uu­siin tuot­tei­siin. Vas­taa­vas­ti kaik­ki elin­kaa­ren­sa pää­hän tul­leet muo­vi­o­sat ovat rou­hit­ta­vis­sa uu­siin tuot­tei­siin, jo­ten kier­rä­tet­tä­vyys on sa­tap­ro­sent­tis­ta.

Olen elä­nyt mu­ka­na Eu­rop­las­tin nou­suis­sa ja las­kuis­sa. Tu­lin ta­loon vuon­na 2002. Toi­mi­tus­joh­ta­ja­na aloi­tin 2017.

Vuon­na 2008 yri­tys oli sy­vis­sä vai­keuk­sis­sa ja jou­tui vel­ka­sa­nee­rauk­seen. Sil­loin pe­las­tuim­me, kun vii­si yri­tys­kau­poil­la vau­ras­tu­nut­ta yk­si­tyis­si­joit­ta­jaa päät­ti in­ves­toi­da yh­ti­öön. Sii­tä al­koi pit­kä tie, jon­ka ai­ka­na juna saa­tiin kään­ty­mään.

Sa­nee­rauk­ses­ta Eu­rop­last pää­si vuon­na 2012. Sa­maan ai­kaan ke­hi­tim­me uu­den kuo­mu­mal­lis­ton ja teim­me 1,5 mil­joo­nan eu­ron in­ves­toin­nit tuo­tan­toon. Mer­kit­tä­vä muu­tos oli myös mal­lis­ton kar­si­mi­nen. Par­haim­mil­laan eri­lai­sia kuo­mu­ko­ko­ja oli 130, nyt enää vii­si.

Kun ko­ro­na is­ki, kuo­mu­jen ja kyl­py­tyn­ny­rin osien ky­syn­tä rä­jäh­ti. Kah­des­sa vuo­des­sa Eu­rop­las­tin lii­ke­vaih­to kas­voi yli mil­joo­nal­la ja tu­los vii­sin­ker­tais­tui.

Nyt ajat ovat taas epä­var­mem­mat. Muo­vi­tuot­tei­den raa­ka-ai­neet ovat kal­lis­tu­neet puo­les­sa vuo­des­sa 50 pro­sent­tia ja ener­gi­an hin­ta on mitä on. Inf­laa­tio syö ku­lut­ta­jien os­to­voi­maa. Ta­va­raa me­nee sil­ti ta­sai­seen tah­tiin ja nyt näyt­tää jopa sil­tä, et­tä mark­ki­nat ovat hie­man pi­ris­ty­neet.

Juu­ri nyt yri­tyk­ses­sä ei ole isom­pia in­ves­toin­ti­suun­ni­tel­mia, vaik­ka toki omaa muot­ti­kan­taam­me uu­sim­me­kin. Vii­me vuo­si­na olem­me in­ves­toi­neet niin isos­ti, et­tä täl­lä het­kel­lä kes­ki­tym­me te­ke­mi­seen."

Teks­ti: Maa­rit Kaut­to