Kat­ri Mä­en­pää

Säh­kö­au­to­jen la­taus­mark­ki­nat kas­va­vat nyt ko­val­la vauh­dil­la ja yli 100-vuo­ti­as UTU kon­ser­ni on kas­vus­sa mu­ka­na. Vuo­den vaih­tees­sa ul­vi­la­lai­nen yri­tys os­ti 17 pro­sent­tia pit­kä­ai­kai­sen yh­teis­työ­kump­pa­nin­sa IGL-Tech­no­lo­gies Oy:n osak­keis­ta.

– UTUn roo­li on ai­em­min ol­lut kes­kit­tyä vah­vas­ti säh­kö­au­to­jen la­taus­tolp­pien val­mis­tuk­seen ja myyn­tiin. IGL:n vah­vuus puo­les­taan on la­taus­jär­jes­tel­mis­sä ja hal­lin­ta­rat­kai­suis­sa. Yh­teis­työs­sä pys­tym­me tar­jo­a­maan asi­ak­kail­le ko­ko­nai­suut­ta, joka si­säl­tää la­tau­sa­se­mat, la­tauk­sen hal­lin­taan tar­koi­te­tun oh­jel­mis­ton sekä eri­tyi­ses­ti säh­kö­au­to­jen la­tauk­seen suun­ni­tel­lut säh­kö­kes­kuk­set, toi­mi­tus­joh­ta­ja Ol­li Hei­no­nen pe­rus­te­lee.

Kun esi­mer­kik­si asun­to-osa­keyh­tiö in­ves­toi säh­kö­au­to­jen la­taus­jär­jes­tel­mään, pi­tää säh­kö­kes­kus usein uu­sia tai vä­hin­tään päi­vit­tää vas­taa­maan tar­vet­ta.

– Ul­vi­lan teh­taan tuo­tan­nos­ta val­ta­o­sa on ol­lut juu­ri­kin säh­kö­kes­kuk­sia. Myös la­tau­sa­se­mien tuo­te­ke­hi­tys ja val­mis­tus on Ul­vi­las­sa.

UTU on pa­rin vii­me vuo­den ai­ka­na kas­va­nut voi­mak­kaas­ti ja vii­me vuo­den ti­lin­pää­tös tu­lee yl­tä­mään noin 55 mil­joo­naan eu­roon. Tämä tar­koit­taa Hei­no­sen mu­kaan sitä, et­tä yri­tys on vii­mei­sen kuu­den tai seit­se­män vuo­den ai­ka­na tup­lan­nut lii­ke­vaih­ton­sa.

– Kas­vun taus­tal­la on sekä or­gaa­ni­nen kas­vu et­tä lii­ke­toi­min­ta­jär­jes­te­lyt. No­jaam­me nyt vah­vas­ti la­taus­lii­ke­toi­min­taan, kos­ka eu­rois­sa mi­tat­tu­na Suo­mi on täl­lä het­kel­lä kas­vun kär­ki­mai­ta.

Vaik­ka jo noin 40 pro­sent­tia uu­sis­ta au­tois­ta on täys­säh­kö­au­to­ja tai la­taus­hyb­ri­de­jä, on säh­kö­au­to­jen osuus koko au­to­kan­nas­ta Suo­mes­sa yhä ma­ta­la.

– Suo­mes­sa aje­taan van­hoil­la au­toil­la. Vaik­ka kaik­ki uu­det au­tot tääl­lä oli­si­vat säh­kö­au­to­ja tai hyb­ri­de­jä, vie au­to­kan­nan uu­dis­tu­mi­nen ai­kaa. Myös inf­ran ra­ken­ta­mi­ses­sa olem­me vas­ta al­ku­met­reil­lä.

Ol­li Hei­no­sen mie­les­tä Ul­vi­las­sa on hyvä toi­min­ta­ym­pä­ris­tö.

– Ul­vi­laa on ti­tu­lee­rat­tu au­to­maa­ti­o­kau­pun­gik­si, kos­ka tän­ne on kes­kit­ty­nyt mo­nia au­to­maa­ti­oa­lan yri­tyk­siä, UTU kon­ser­nin UTU Au­to­ma­ti­on Oy on yk­si niis­tä. Täs­tä on var­mas­ti kai­kil­le sy­ner­gi­ae­tua, kos­ka Ul­vi­las­sa on hy­vin osaa­vaa työ­voi­maa. Li­säk­si lä­hel­lä on ar­vo­kas kou­lut­ta­ja, Sa­ta­kun­nan am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu, jos­ta siir­tyy yri­tyk­siin jat­kos­sa­kin osaa­via te­ki­jöi­tä.

Kas­vun hi­das­tee­na Hei­no­nen sen si­jaan nä­kee glo­baa­lin kom­po­nent­ti­pu­lan.

– Uu­sia rat­kai­su­ja oli­si teh­ty enem­män, jos toi­mit­ta­jil­la oli­si ol­lut kyky toi­mit­taa. Taus­tal­la on vah­va tar­ve, vaik­ka myös uh­kia on nä­ky­vis­sä. Jos ajau­dum­me taan­tu­maan, ku­lut­ta­jien epä­var­muus kas­vaa.

Tu­le­vi­na vuo­si­na UTU ai­koo kas­vat­taa la­taus­lii­ke­toi­min­taa vah­vas­ti. Ol­li Hei­no­nen us­koo, et­tä stra­te­gi­an mu­kai­siin ta­voit­tei­siin pääs­tään yh­teis­työs­sä vah­vo­jen kump­pa­nien kans­sa. Sa­mal­la säh­kö­au­to­jen la­taus­jär­jes­tel­miin pa­nos­ta­mi­nen on UTUl­le vas­tuul­li­nen va­lin­ta.

– Olem­me ha­lun­neet UTUs­sa pa­nos­taa en­si­si­jai­ses­ti alu­ei­siin, jot­ka edis­tä­vät kes­tä­vää ke­hi­tys­tä.