Ma­ria Ros­vall / STT

Ta­ka­va­rik­koa vaa­ti kes­kus­ri­kos­po­lii­si (KRP), joka epäi­lee kak­sik­koa tör­ke­äs­tä ve­lal­li­sen epä­re­hel­li­syy­des­tä ja vel­ko­jain­suo­sin­nas­ta. Kä­rä­jä­oi­keus kat­soi, et­tä on ole­mas­sa vaa­ra, et­tä epäil­lyt pyr­ki­si­vät vält­te­le­mään mah­dol­li­sen va­hin­gon­kor­vauk­sen ja ri­kos­hyö­dyn ta­kai­sin­mak­sa­mis­ta esi­mer­kik­si kät­ke­mäl­lä omai­suut­taan tai pa­ke­ne­mal­la.

Ri­ko­sil­moi­tuk­sen KRP:lle teki Urok­sen kon­kurs­si­pe­sän pe­sän­hoi­ta­ja.

Uros ase­tet­tiin kon­kurs­siin hel­mi­kuus­sa 2022. KRP:n tur­vaa­mis­toi­mi­vaa­ti­muk­ses­sa ker­ro­taan, et­tä eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tuk­sen mu­kaan yh­tiö oli mak­su­ky­vy­tön ja pa­has­ti yli­vel­kai­nen ai­na­kin jo vuo­den 2019 alus­ta.

KRP:n mu­kaan Uros oli siir­tä­nyt kym­me­niä mil­joo­nia eu­ro­ja ty­tä­ryh­ti­öil­leen, jot­ka kaik­ki on myö­hem­min to­det­tu käy­tän­nös­sä va­rat­to­mik­si.

– Yh­ti­ön yli­vel­kai­suu­teen ja mak­su­ky­vyt­tö­myy­teen ovat mer­kit­tä­väs­ti vai­kut­ta­neet sen emo-, ty­tär- ja si­sa­ryh­ti­öil­le an­ta­mat lai­nat/va­ro­jen siir­rot. Mak­su­jen ta­kai­sin­ker­ty­mi­seen on koh­dis­tu­nut mer­kit­tä­vää epä­var­muut­ta, ja li­säk­si va­ro­ja on käy­tet­ty ku­lui­hin, joi­den lii­ke­ta­lou­del­li­nen pe­rus­te on jää­nyt epä­sel­väk­si, vaa­ti­muk­ses­sa kir­joi­te­taan.

KRP:n mu­kaan Urok­sen ve­lat oli­vat kon­kurs­si­het­kel­lä yli 30,7 mil­joo­naa eu­roa sen net­to­va­ro­ja suu­rem­mat.

– Ot­ta­en huo­mi­oon Uros Oy:n ta­lou­del­li­nen ti­lan­ne 1.1.2019 al­ka­en ai­na kon­kurs­siin saak­ka, va­ro­jen siir­tä­mis­tä ja lai­naa­mis­ta kon­ser­niyh­ti­öil­le ei ole voi­tu pi­tää lii­ke­ta­lou­del­li­ses­ti hy­väk­syt­tä­vi­nä toi­men­pi­tei­nä. On syy­tä epäil­lä, et­tä te­oil­la on osal­taan ai­heu­tet­tu Uros Oy:n mak­su­ky­vyt­tö­mäk­si tu­le­mi­nen ja si­ten ai­heu­tet­tu mer­kit­tä­vää va­hin­koa sen vel­ko­jil­le.

Ras­kain ri­ko­se­päi­ly liit­tyy yh­ti­ö­kaup­poi­hin Urok­sen ja sen emo­yh­ti­ön Uros Ag:n vä­lil­lä. Uros myi Uros Ag:lle kak­si lu­xem­bur­gi­lais­ta ty­tä­ryh­ti­ö­tään yh­teen­sä noin 25 000 eu­ron kaup­pa­hin­taan jou­lu­kuus­sa 2020.

KRP:n mu­kaan vii­mei­sen, vuo­del­ta 2018 ol­leen ti­lin­pää­tök­sen mu­kaan ty­tä­ryh­ti­öis­tä toi­sen, Uros Tech Lu­xin, oma pää­o­ma oli yli 121 mil­joo­naa eu­roa. Uros kui­ten­kin myi ty­tä­ryh­ti­ön emo­yh­ti­öl­leen vain 12 550 eu­rol­la.

KRP:n mu­kaan Uros oli myös siir­tä­nyt tai lai­nan­nut va­ro­jaan eni­ten juu­ri Uros Tech Lu­xil­le.

– Kaup­pa­hin­taa on pi­det­ty tar­kas­tuk­ses­sa ja sit­tem­min esi­tut­kin­nas­sa huo­mat­ta­van al­hai­se­na pel­käs­tään Uros Tech Lu­xin subs­tans­si­ar­vol­la mi­tat­tu­na. On syy­tä epäil­lä, et­tä luo­vu­tus on teh­ty huo­mat­ta­vaan ali­hin­taan ja si­ten saa­tet­tu ko. omai­suus vel­ko­jien ulot­tu­mat­to­miin ja ai­heu­tet­tu ai­na­kin 121 127 339,64 eu­ron suu­rui­nen ta­lou­del­li­nen va­hin­ko, KRP:n vaa­ti­muk­ses­sa sa­no­taan.

KRP epäi­lee myös kah­ta muu­ta hen­ki­löä avu­nan­nos­ta tör­ke­ään ve­lal­li­seen epä­re­hel­li­syy­teen.

Ou­lun kä­rä­jä­oi­keus mää­rä­si vii­me kuus­sa yk­si­puo­li­sel­la tuo­mi­ol­la yri­tys­kau­pat pe­rut­ta­vak­si, kos­ka sen mu­kaan kau­poil­la siir­ret­tiin Urok­sen omai­suut­ta pois vel­ko­jien ulot­tu­vil­ta.

KRP epäi­lee, et­tä Urok­sen va­ro­ja siir­ret­tiin ul­ko­mail­le myös näyt­tö­kau­poil­la, joi­ta yri­tys teki Tam­pe­reen aree­nan ja Ou­lun jää­hal­lin kans­sa.

KRP:n mu­kaan Uros ti­la­si lop­pu­vuo­des­ta 2021 elekt­ro­niik­ka­y­ri­tys LG:ltä di­gi­taa­li­näyt­tö­jä useil­la sa­doil­la­tu­han­sil­la eu­roil­la. Näyt­tö­tau­lut asen­net­tiin Tam­pe­reen aree­naan ja Ou­lun jää­hal­liin.

Sen si­jaan, et­tä Uros oli­si las­kut­ta­nut näyt­tö­jen hin­nan it­sel­leen, se vaa­ti, et­tä Tam­pe­reen Mo­ni­toi­mi­a­ree­nan ja Ou­lun Kärp­pien pi­tää mak­saa suo­ri­tuk­set Urok­sen sveit­si­läi­sel­le ty­tä­ryh­ti­öl­le Uros Swit­zer­land GmbH:lle.

– Mo­lem­mat asi­ak­kaat ovat suo­rit­ta­neet mak­sut Sveit­sin yh­ti­öl­le, ja täl­lä toi­mel­la va­rat on siir­ret­ty ul­ko­mail­le Uros Oy:n vel­ko­jien ulot­tu­mat­to­miin. Tam­pe­reen Mo­ni­toi­mi­a­ree­nan saa­ta­va on ol­lut 340 288,65 eu­roa ja Ou­lun Kärp­pien 214 520 eu­roa. Si­ten ko. toi­men seu­rauk­se­na epäil­lään ai­heu­tu­neen yh­teen­sä 554 808,65 eu­ron suu­rui­nen ta­lou­del­li­nen va­hin­ko, KRP kir­joit­taa.

Ri­ko­se­päi­ly vel­ko­jan­suo­sin­nas­ta liit­tyy sii­hen, kun Uros mak­soi lä­hiyh­ti­öl­leen ta­kai­sin 1,3 mil­joo­nan eu­ron ve­lan vuon­na 2020. KRP:n mu­kaan kos­ka Uros oli tuol­loin jo pa­has­ti yli­vel­kai­nen ja mak­su­ky­vy­tön, ve­lan ta­kai­sin­mak­sua omal­le lä­hiyh­ti­öl­le on pi­det­tä­vä vel­ko­jan suo­sin­ta­na mui­den vel­ko­jien kus­tan­nuk­sel­la.

STT on ker­to­nut ai­em­min, et­tä Hal­li­kai­nen myi pie­niä pa­la­sia Urok­ses­ta mil­joo­nil­la eu­roil­la en­nen yh­ti­ön ku­lis­sien ro­mah­ta­mis­ta.

Sveit­sis­sä on ol­lut käyn­nis­sä esi­tut­kin­ta, joka STT:n tie­to­jen mu­kaan on kos­ke­nut kaup­po­ja, jot­ka Hal­li­kai­nen teki Sveit­sis­sä asu­van, hy­vin va­rak­kaan si­joit­ta­jan kans­sa ke­säl­lä 2020. Tuol­loin Hal­li­kai­nen myi Urok­ses­ta noin pro­sen­tin osuu­den noin 20 mil­joo­nal­la eu­rol­la. Myyn­ti­hin­ta tar­koit­taa sitä, et­tä Hal­li­kai­nen mää­rit­te­li tuol­loin yh­ti­ön­sä ar­vok­si noin kak­si mil­jar­dia eu­roa.

Osoi­tuk­se­na Urok­sen kan­nat­ta­vuu­des­ta Hal­li­kai­nen esit­te­li si­joit­ta­jal­le vuo­den 2019 ti­lin­tar­kas­ta­mat­to­mia lu­ku­ja, joi­den mu­kaan Uros teki lii­ke­vaih­toa lä­hes 2,7 mil­jar­dia eu­roa ja lii­ke­voit­toa noin 170 mil­joo­naa eu­roa. Vuo­den 2020 lu­vut oli­vat vie­lä hui­ke­am­mat: nii­den mu­kaan Uros teki vuo­den kol­man­nel­la nel­jän­nek­sel­lä yli 1,4 mil­jar­din eu­ron lii­ke­vaih­dol­la lä­hes 66 mil­joo­nan eu­ron net­to­voi­ton.

KRP:n esi­tut­kin­nan­kin va­los­sa lu­vut oli­vat sel­väs­ti te­kais­tu­ja.

Hal­li­kais­ta ja tois­ta Urok­sen pe­rus­ta­jaa Tom­mi Uha­ria vas­taan on nos­tet­tu ai­em­min ri­kos­syy­te Urok­seen liit­ty­en. Ju­tus­sa on kyse yh­teen­sä yli kuu­den mil­joo­nan eu­ron ar­voi­sis­ta lai­nois­ta ja avus­tuk­ses­ta, jot­ka yh­tiö sai Bu­si­ness Fin­lan­dil­ta 2010-lu­vul­la.

Bu­si­ness Fin­lan­din mu­kaan se sai sit­tem­min tie­toon­sa asi­oi­ta, jot­ka Uros oli sa­lan­nut ja jot­ka oli­si­vat ai­koi­naan joh­ta­neet sii­hen, et­tä ra­hoi­tus­ta ei oli­si myön­net­ty. Sen mu­kaan Uros sa­la­si ra­hoit­ta­jal­ta so­pi­muk­set, joil­la ra­hoi­te­tuis­sa pro­jek­teis­sa ke­hi­tet­tä­vät tai ai­kaan­saa­dut tu­lok­set myy­tiin ja luo­vu­tet­tiin lu­xem­bur­gi­lai­sel­le ty­tä­ryh­ti­öl­le.

Syy­tet­tä tör­ke­äs­tä avus­tus­pe­tok­ses­ta on mää­rä kä­si­tel­lä Ou­lun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa ke­vääl­lä. Po­lii­si on ker­to­nut, et­tä epäil­lyt kiis­ti­vät teot esi­tut­kin­nas­sa.