Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja­na 16 vuot­ta toi­mi­nut Mark­ku Ki­vi­nen jää var­hen­ne­tul­le eläk­keel­le tä­män vuo­den lo­pus­sa. Uu­den toi­mi­tus­joh­ta­jan haku on al­ka­nut.

– Po­ris­sa pi­de­tään val­ta­kun­nal­li­set Yrit­tä­jä­päi­vät 6. ja 7. lo­ka­kuu­ta, ja jä­tän työ­ni heti nii­den jäl­keen. Jääh­dyt­te­lyyn siis ei ole ai­kaa, kun li­säk­si ke­vääl­lä on vie­lä edus­kun­ta­vaa­lit. Ta­voit­tee­na on saa­da läpi mah­dol­li­sim­man yrit­tä­jä­myön­tei­siä eh­dok­kai­ta, Ki­vi­nen sa­noo.

Hän us­koo, et­tä toi­mi­tus­joh­ta­jan teh­tä­vää koh­taan on mie­len­kiin­toa.

– Tämä on maa­kun­nal­li­nen nä­kö­a­la­paik­ka, jos­sa pys­tyy vai­kut­ta­maan yrit­tä­jyy­den toi­min­ta­e­del­ly­tyk­siin. Työ on mo­ni­puo­lis­ta, ja täs­sä pys­tyy nä­ke­mään eri toi­mi­a­lo­jen ti­lan­tei­ta ja mah­dol­li­suuk­sia sekä vie­mään vies­tiä maa­kun­nal­li­sil­le päät­tä­jil­le ja kan­sa­ne­dus­ta­jil­le, op­pi­lai­tok­siin, kun­tiin ja muil­le yh­teis­työ­kump­pa­neil­le. Yrit­tä­jä­jär­jes­tön ta­voit­tee­na on, et­tä yrit­tä­jät voi­vat ol­la mu­ka­na jo suun­nit­te­lu­vai­hees­sa, kun yh­teis­kun­taa ke­hi­te­tään. Me tuom­me esiin, mi­ten yri­tys­ten toi­min­ta­e­del­ly­tyk­set tu­lee huo­mi­oi­da, ja mit­kä ovat pää­tös­ten vai­ku­tuk­set yri­tyk­siin.

– Jos joku pää­tös on kiel­tei­nen yri­tyk­sil­le, on se kiel­tei­nen pit­käl­lä ai­ka­jän­teel­lä myös maa­kun­nal­le tai kun­nal­le, kos­ka ei uu­sia yri­tyk­siä tule tai ny­kyi­set yri­tyk­set ei­vät ke­hi­ty. On muis­tet­ta­va, et­tä yri­tyk­set tuo­vat kun­tiin työ­paik­ko­ja, ja työ­pai­kat tuo­vat asuk­kai­ta. Ve­ro­tu­lot kas­va­vat, ja pal­ve­lui­ta voi­daan li­sä­tä.

Mark­ku Ki­vi­nen pai­not­taa eri­tyi­ses­ti kaa­voi­tus- ja lupa-asi­oi­den sekä han­kin­to­jen ja neu­von­ta­pal­ve­lu­jen mer­ki­tys­tä.

Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät on mer­kit­tä­vä vai­kut­ta­ja maa­kun­nas­sa. Jär­jes­töön kuu­luu yli 4 500 yri­tys­tä, jot­ka työl­lis­tä­vät joka nel­jän­nen sa­ta­kun­ta­lai­sen.

Ki­vi­nen on tyy­ty­väi­nen sii­hen, et­tä Sa­ta­kun­ta­kin on vii­mein alet­tu ko­kea yrit­tä­jyys­maa­kun­ta­na. Kun­tien ja maa­kun­nan päät­tä­jät ovat vah­vas­ti tä­män ajat­te­lun ta­ka­na.

– Tä­män ajat­te­lun poh­ja on nyt kun­nos­sa, ja nyt on hyvä ai­ka siir­tyä sa­nois­ta te­koi­hin. Seu­raa­jal­le­ni an­na neu­von, et­tä nyt yrit­tä­jyys­maa­kun­taa kan­nat­taa mark­ki­noi­da: meil­lä nämä asi­at on hoi­det­tu yrit­tä­jien kan­nal­ta hy­vin, jo­ten ter­ve­tu­loa yrit­tä­mään ja asu­maan Sa­ta­kun­taan.

Sa­ta­kun­ta on kuu­lu­nut jo joi­ta­kin vuo­sia Yrit­tä­jien kun­ta­ba­ro­met­rin mu­kaan kär­ki­maa­kun­tiin. Toki yrit­tä­jyys­pe­rin­ne ei Ki­vi­sen mu­kaan ole vie­lä yh­tä vah­va kuin Ete­lä-Poh­jan­maal­la, joka on pors­kut­ta­nut kär­jes­sä.

Vuo­den­vaih­tees­sa aloit­ta­neet hy­vin­voin­ti­a­lu­eet ovat tär­keä edun­val­von­ta­koh­de myös Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jil­le.

Jos jul­ki­sel­ta puo­lel­ta Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le siir­tyi noin 10 000 työn­te­ki­jää, niin sote-alan yri­tyk­sis­sä ja kol­man­nes­sa sek­to­ris­sa työs­ken­te­lee maa­kun­nas­sa noin 5 000 ih­mis­tä.

– Sote-pal­ve­lu­ja tuot­taa jul­ki­sel­le sek­to­ril­le 300 jä­se­ny­ri­tys­täm­me, sa­noo Ki­vi­nen.

Ku­lu­va vuo­si on Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jil­le 85. juh­la­vuo­si. Suu­rem­paan juh­laan an­ta­vat kui­ten­kin ai­het­ta val­ta­kun­nal­li­set yrit­tä­jä­päi­vät lo­ka­kuus­sa. Ne saa­tiin Po­riin 20 vuo­den jäl­keen.

Nii­den ta­pah­tu­ma­paik­ka­kin on jo sel­vil­lä. Ta­pah­tu­ma kes­kit­tyy West-aree­nal­le. Päi­vil­le odo­te­taan noin tu­hat­ta yrit­tä­jää.

Juk­ka Vil­po­nie­mi